Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тапсырма N 1


1.2.1. Нафталин-азобензол жүйесін термиялық (анализдеу) таддау

Жұмыстың мақсаты:

1. Нафталин-азобензол қоспасын негізге альш, термиялық анализ әдісімен танысу.

2.Әр түрлі дербес затгардың, олардың белгілі құрамдағы қоспаларының және құрамы белгісіз (бақылау) қоспасының салқындау қисығын алу.

3. Температура-құрам диаграммасын құру.

4.Фазалар ережесі бойынша алынған диаграмманы анализдеу.

5.. Қатты заттар мен сұйықтардың қаныққан будың ілестіру әдісімен анықгау.

Жұмысқа керекті заттар: Электроплитка, термометр, химиялық стакан, араластырғыш сым, штатив, пробиркалар, секундомер, нафталин және азобензол.

Жүмыстыңбарысы: Аіящш ала даярланбаған болса, пробиркаға құрамы төмендегідей нафталин мен азобензол қоспасьш даярлайды. Пробиркаларды араластырғыш сым және шкаласы 100-150°С термометр кигізілген тығынман тығындап, өркайсысьш жеке-жеке стакандағы қайнап тұрған суға салады. Пробиркадағы қоспа тольпс, балқьш, біршама қызған соң, пробирканың сыртьш құрғатьш сүртіп кеңірек пробиркаға орналастырьш, штативке бекітеді.

Заттар Пробиркадағы заттардың мөлшері, г
Нафталин 1,5 4,5 6,0 7,5 9,0 10,0
Азобензол 8,5 5,5 4,0 2,5 1,0

Онан соң әрбір 30 секунд сайын араластыра отырьш, температураның өзгеруін бақылайды. Жүмысты екі студенггің орындағаны тиімді: біреуі қоспаны араластырьш температура өзгеруін бақыласа, ал екіншісі секундомер бойьшша температура өзгерісін жазады. Кристалдану бойныша араластыруды тоқтатып, температураның дәл мәнін жазьш алады. Таза (дербес) заттар мен эвтектикалық қүрамдағы қоспа үшін температура тұрақталған соң 4-5 өлшем жасау жеткілікті, ал басқа қүрамдағы қоспалар үшін салқындау қисығында температура тоқталуы екі рет байқалады: бірінші рет кристалдар алғаш пайда бола бастағанда, ал екінші рет

Алынған мөліметерді есептеу: 1. Жоғарыдағы үлгіде керсетілген мәліметгерді пайдалаіаш, дербес (таза) заттардың, қоспалардың және бақылау қоспасының салқындау қисықтарын миллиметровкаға сызьш, кристалдану және эвтектикалық температурасьш анықтау.Температура-қүрам балқу диаграммасьш сызады.

Эвтектикальгқ қоспаның жөне бақылау қоспасьшъщ құрамьш диаграммадан анықтайды. Есептелген шамаларды төмендегі үлгімен жазады.

 

 

Қоспаның құрамы Кристалдану температурасы, "С Эвтекти-калық қос-ң қур Бақылау ҚОС-Н ҚД). Эвтектика-лык темпе­ратура.
наф­талин Азо­бен­зол   Наф­талин Азо­бен­зол наф­та­лин Азо­бен­зол
               
               
               

Бақылау сұрақтары:

  1. Термиялық анализ дегеніміз не? Ол нені зертгейді?
  2. Таза затгармен қоспалардың салқывдау қисықтарыңца қаңдай айырмашылың бар? Оларды қалай алуға болады?
  3. Гиббстің фазалар ережесінің математикалық ернегін жазыңыз. Фаза, компонент және еркіндік дәреже саны деп нені айтады?
  4. Балқу диаграммасын қалай құруға болады? Ол бойынша нені аңықтайды?
  5. "Эвтектика", "Эвтектикалы нүкте" және "Эвтектикалың температура" түсініктеріне сипаттама беріңіз.
  6. Ликвидус, солидус сызықтары нені корсетеді? Коннода деп нені айтамыз?

 № 8 лабораториялық жұмыс:Термиялық (анализ) талдау

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал