Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які вивчають Психологію ділового спілкування. з організації самостійної роботи студентів,


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з організації самостійної роботи студентів,

які вивчають Психологію ділового спілкування

 

Основною формою навчальної діяльності студента з вивчення психології ділового спілкування є його самостійна робота. Вона включає опанування навчальної інформації на лекціях, семінарських заняттях і консультаціях під керівництвом викладача, засвоєння матеріалу дисципліни за підручниками та навчальними посібниками, виконання різноманітних завдань і тестів, повторення всього курсу з метою підготовки до підсумкового контролю.

Cемінарські заняття з психології ділового спілкування становлять третину аудиторного часу, однак їх питома вага у вивченні дисципліни набагато вища. Саме на семінарах система­тизуються, розширюються й поглиблюються знання з основних пи­тань теми, активно формуються вміння самостійно мислити, ана­лізувати події та уроки минулого, виступати публічно, вести дискусії. Недарма латинське слово " sетіnarіит" означає " роз­садник знань "! Семінарське заняття також передбачає контроль за результативністю самостійної роботи студентів. Отримані на ньому бали є основою для підсумкової рейтингової оцінки знань студента з психології лілового спілкування. Форми проведення семінарів різноманітні: студенти висту­пають з повідомленнями, рефератами, беруть участь в їх обго­воренні, дискусіях, ситуаційних і рольових іграх, аналізують проблемні питання та ситуації, виконують контрольні роботи, тестові завдання тощо.

Розглянемо кілька питань, які стосуються організації та методики самостійної роботи студента над курсом Психологія ділового спілкування.

 

1 Які теми містить навчальна програма дисципліни “психологія ділового спілкування ”?

В курсі вивчаються такі теми:

 

№ з/п Назва теми
  Тема1. Спілкування як соціально-психологічна проблема.  
  Тема 2.Ділове спілкування: види та форми
  Тема3. Невербальні особливості ділового спілкування.  
  Тема 4. Ділова бесіда як основна форма ділового спілкування
5. Тема 5. Питання співрозмовників та їх психологічна сутність
6. Тема 6. Психологічні прийоми впливу на співрозмовника в процесі ділової бесіди.
  Тема 7. Психологічні аспекти переговорного процесу  
8. Тема 8. Психологічні аспекти переговорного процесу
9. Тема 9. Особливості підготовки та проведення ділової наради
  Тема 10. Робота з діловими паперами
  Тема 11. Спор, дискусія, полеміка. Походження та психологічні особливості  
  Тема 12. Конфлікти та конфліктні ситуації  
  Тема 13. Роз’вязання конфліктів в діловому спілкуванні
  Тема 14. Імідж ділової людини.  
  Тема 15. Здоровий спосіб життя як складова іміджу сучасної ділової людини
  Тема 16. Стрес та його попередження в діловому спілкуванні  

 

2 За якою літературою найкраще вивчати психологію ділового спілкування?

Сучасна література з релігієзнавства дуже різноманітна за типами, видами та жанрами видань. Кожен з них має своє призначення. Тому слід добре знати, яка саме інформація може міститись в тому чи іншому виданні. Визначимо найбільш важливі й поширені види літератури з психології

Підручник вміщує систематизований виклад навчального матеріалу, який повинен засвоїти студент у відповідності до програми курсу. У підручнику інформація подається в певній методичній обробці та послідовності, які спрямовані на формування системи історичних знань.

Навчальні посібники з психології досить близькі за змістом до підручників. Вони можуть висвітлювати певні частини навчального курсу вужче або ширше у порівнянні з підручником, а також у більшій мірі відображати особисту позицію автора або авторів.

Рекомендуємо користуватися такими підручниками та посібниками з психології ділового спілкування:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал