Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники використання основних виробничих фондів


Показники використання основних виробничих фондів здебільшого поділяються на дві великі групи: — натуральні; — вартісні. Інколи додатково виокремлюють ще одну групу показників — умовно-натуральних.

До натуральних показників належить показник продуктивності за одиницю часу роботи устаткування, машннн чи механізму. Така продуктивність називається технологічною і вимірюється в натуральних одиницях (шт/год; км/год; т/год тощо). Вона заноситься у технічний паспорт основного фонду. На деяких підприємствах застосовують умовно-натуральні показники, їх сутність зводиться до того, що про­дуктивність устаткування, яке має на підприємстві найбільшу питому вагу, беруть за базову. На її основі розраховуються індекси зведення, з урахуванням яких визначається продуктивність іншого устаткування. У результаті отримують продуктивність в умовно-натуральних одиницях.

Вартісні показники можна поділити на три основні групи:

І. Показники, які характеризують технічний стан основних виробничих фондів.

1. Коефіцієнт оновлення. Характеризує інтенсивність уведення в дію нових виробничих потужностей і визначається відношенням вартос­ті введених основних фондів (Сввед) до первісної вартості всіх основних фондів на кінець року (Сперв. к.р.).

Конов. = Сввед. / Сперв. к.р.

2. Коефіцієнт вибуття. Відображає інтенсивність вибуття основних фондів упродовж розрахункового періоду і визначається відношенням вартості основних фондів (Свиб.), що вибули, до первісної вартості фондів на початок року (Сперв. п.р.).

Квиб. = Свиб. / Сперв. п.р.

3. Коефіцієнт зносу Показує, яка частина вартості оснонннх фондів уже перенесена на вартість готової продукції. Іншими слова­ми, він характеризує ступінь зносу основних фондів і визначається відношенням величини зносу (Сзн.) до первісної вартості основних фондів на кінець року (Сперв. к.р.).

Kзн. = Cзн. / Cперв. к.р.

4. Коефіцієнт придатності. Характеризує ступінь придат­ності основних фондів до експлуатації і визначається як відношення недоамортизованої вартості основних фондів (Сзал) до їх первісної вартості на кінець року (Сперв. к.р.).

Kпридат. = Cзал. / Cперв. к.р. = Cперв. н.р. –Cзн. / Cперв. к.р. ; Кзн. + Кпридат. = 1

II. Показники, які характеризують технічне оснащення підприємства.

1. Фондооснащеність. Характеризує, яка частина загальної вартості основних фондів припадає на одиницю головного устатку­вання.

Фосн = Сср / Аобл

де Сср — середньорічна вартість основних виробничих фондів під­приємства;

Аобл — облікова кількість устаткування на підприємстві, що має найбільшу питому вагу,

2. Фондоозброєність. Відбиває ступінь озброєності фондами одного робітника і показує, яка частка загальної вартості основних фондів підприємства припадає на одною середньооблікового працівника.

Фозб = Сср / Чп

де Чп — середньооблікова чисельність працюючих.

3. Енергоозброєність. Показує, яка частка виробничих енергетичних потужностей припадає на одного робітника.

Eозб = Wод / Чр

Де Wод сумарна потужність усіх електродвигунів устаткування на підприємстві;

Чр середиьооблікова чисельність робітників, які працюють на цьому устаткуванні.

III. Показники, які характеризують ефективність використан­ня основних виробничих фондів підприємства.

1. Фондовіддача. Показує, яка сума валового доходу припадає на 1 грн вартості ОВФ.

ФВ = ВД / Сс р.

де ФВ — фондовіддача

ВД — валовий дохід за період

2. Фондомісткість. Характеризує, яка частка вартості ОВФ припадає на 1 грн. валового доходу підприєм­ства

ФМ = Сср. / ВД

На ці показники можуть впливати інфляційні процеси або підвищення рівня цін, тобто фактори, від яких не залежить ступінь використання фондів. Для того щоб уникнути необґрунтованою збільшення або зменшен­ня цих показників, їх визначають умовно-натуральних одиницях.

ФВ = П / Сср

Де П – чиста продукця підприємства

3. Рентабельність основних виробничих фондів.

Визначається як відношення балансового прибутку (Пб) до середнньорічної вартості фондів. Ровф = Пб / Сср 100%


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал