Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретичні основи до проведення розрахунків


ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

Для студентів заочної форми навчання

Спеціальності 6.01010414

ХАРКІВ 2011


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТА МАРКЕТИНГ

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

Для студентів заочної форми навчання

Спеціальності 6.01010414

 

Затверджено

Науково-методичною Радою

Української інженерно-педагогічної академії

Протокол № 3

Від «26» грудня 2011 р.

 

ХАРКІВ 2011


УДК. 378.147

Економіка підприємств та маркетинга: робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.01010414/ Упор. Чумак Л.Ф. - Харків: УІПА, 2011.- 44 с.

Дане навчальне видання містить методичні вказівки та завдання для контрольної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Економіка підприємства та маркетинг»

Рецензент: к.е.н. Пархоменко О.С.

Відповідальний за випуск: Курочкіна І.Г.

 

Л.Ф.Чумак, 2011

УІПА, 2011


ВСТУП

Метою вивчення дисципліни «Економіка підприємства та маркетинг» єформування здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств, а також, формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами тавивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності.

Виходячи зі змісту навчальної дисципліни «Економіка підприємства та маркетинг», методичні вказівки побудовані на основі вимог державного освітнього стандарту України.

Методичні вказівки з даної дисципліни направлені на більш повне засвоєння важливого теоретичного матеріалу, а головне на ефективне формування навичок в вирішенні конкретних прикладних задач дисципліни і відповідно вимогам освітньо –кваліфікаційних характеристик спеціальності фахівця.

У процесі виконання контрольної роботи студент показує свою здатність самостійно вирішувати фахові завдання, уміння працювати з науково-економічною літературою, нормативною документацією, комп'ютерною технікою і програмним забезпеченням, здібність аналізувати отримані результати, робити правильні висновки й узагальнення, уміння використовувати сучасні методи наукових досліджень.

 

Теоретичні основи до проведення розрахунків

 

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об ринкових відносин Підприємство як статутний суб’єкт господарювання. Напрями його діяльності та права в галузі планування, управління ресурсами розпорядження доходами i прибутками. Підприємство як об’єкт купівлі -продажу. Вартість майка та вартість підприємства, методи їх визначення. Елементи зовнішнього середовища функціонування підприємства: інфраструктура ринку, що обслуговує підприємство, її характеристика (торгово-посередницька, виробнича, фінансово - кредитна, науково та iн.). Організаційно-економічні умови функціонування підприємства. Поняття економічного суверенітету, самоокупності, рентабельності, самофінансування. Конкурентное ринкове середовище підприємства. Поняття інтенсивності конкуренції. Методичні підходи до визначення інтенсивності конкуренції на базі ринкових часток підприємств конкурентів. Поняття межі конкурентного ринку. фактори, що впливають на визначення межі конкурентного ринку. Види протиріч визначення та класифікації конкурентів. Негативні та позитивних чинники наявності конкурентів на ринку. Конкурентна політика підприємства. Економічні обмеження створення діяльності підприємства. Механізм державного регулювання діяльності підприємства. Пряме державне регулювання діяльності підприємства та його механізм. Економічне регулювання та його важелі. Класифікація підприємств та характеристика їх видів. Економічні особливості різного виду підприємств.

Тема 2. Цільові характеристики діяльності підприємства на ринку. Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цiлi підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та тактичні цiлi, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу. дерево цілей, його побудова та зміст. Прибуток як цільова функція діяльності економічної межі обсягу діяльності підприємства. Метод визначення «точки беззбитковості, точки лiквiдацii, «зони збитковості та прибутковості».

Тема З Планування діяльності підприємства. Планування як процес. Його необхідність та доцільність у ринкових умовах. Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, класифiкацiйнi ознаки та види планів. Система планів економічного та соціального розвитку підприємств, Їх зміст. Методи планування, їх характеристики та умови раціонального застосування.

Стратегічне планування, його відмінність від традиційного планування та обмеження у використання Поняття стратегії підприємства Організаційно - економічні передумови обґрунтування стратегії підприємства: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємств, визначення цілей діяльності підприємства та їх пріоритетності. Розробка варіантів стратегії критерії оцінки їх якості на основі наявного ресурсного забезпечення, глибини обґрунтування, ступеня важливості його досягнення. діагностика поточної реалізації обраної стратегії визначення стратегія реалізації стратегії розробка варіантів й адаптації до діючих умов конкурентного середовища.

Тема 4. Виробнича потужність підприємства. Поняття «виробнича потужність підприємства», «виробнича потужність структурних пiдроздiлiв, окремих ланок виробництва, основного виду обладнання». інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу роботи обладнання. Системи та методи визначення потужності підприємства. Специфіка розрахунку виробничої потужності у різних галузях економіки. Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна виробнича потужність. Баланс виробничої потужності підприємства. Взаємозв’язок виробничої потужності та пропускна спроможності підприємства. Фактори, що впливають на ефективність використання виробничої потужності. Їх класифікація i характеристика. Резерви зростання виробничої потужності підприємства.

Тема 5. Планування виробничої діяльності підприємства. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Класифікація видів продукції підприємства за ступенем готовності, характером об’єкта виробництва, особливостями використання напрямками збуту. Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх специфіка по галузях господарювання Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, нормативно чиста реалізована продукція. Поняття внутрішньозаводського та валового обороту. Взаємозв’язок між показниками, методика розрахунку, характер використання. Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми. Методичні інструменти аналізу виконання виробничої програми підприємства. Фактори, що визначають обсяг виробництва продукції, та їх врахування при формуванні виробничої програми. Системи та методи планування виробничої програми підприємства. Основні фази процесу планування. Методи планування, визначення необхідного та можливого обсягів виробничої програми підприємства. Умови оптимізації обсягів випуску продукції у конкурентному середовищі. Методичні підходи до оптимізації виробництва у середовищі, критерії оптимізації. Методи i показники оптимального визначення варіантів виробничої програми. Умови забезпечення виконання виробничої програми підприємства. Управління обсягами реалізації продукції підприємства залишками готової продукції. Оперативне виробниче планування обсягів, ритмічності виробництва та реалізації продукції.

Тема 6. Ресурсний потенціал підприємства. Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємства. Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв’язок у процесі виробництва. Особливості ресурсного потенціалу підприємств різних галузей економіки. Взаємозв’язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства. Оптимальне співвідношення ресурсів. Критерії оптимізації структури ресурсного потенціалу. Поняття ефективності використання ресурсів підприємства. Показники рентабельності та ресурсовiддачi. Проблема вартісної оцінки трудових ресурсів підприємства. Чинники, що обумовлюють рівень ефективності використання ресурсів. Основні напрями підвищення ефективності ресурсного потенціалу підприємства.

Тема 7. Матеріальне забезпечення підприємства. Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підприємства. Склад матеріальних ресурсів i їх характеристика. Зміст плану матеріально-технічного забезпечення. Збалансування розміру потреби в ресурсах i джерел її забезпечення. Планування матеріально - технічного забезпечення, його взаємозв’язок з фінансовими можливостями i стратегією розвитку підприємства. Вибір раціональних видів господарських зв’язків та фактори, що їх обумовлюють. Оцінка ефективності довгострокових господарських зв’язків. Система організації постачання матеріальних ресурсів, підходи до її здійснення. Поняття комплексного матеріально постачання ресурсів, умови його застосування та економічні переваги. Поняття оптимально партії постачання та регламенту поставки. Критерії оптимізації партії постачання та обґрунтування її обсягу. Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами: основні матеріали, допоміжні матеріали, комплектуючі, паливо i електроенергія, інструменти, тара та інше. Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Види норм i їх характеристика. Методи розробки норм витрат. Значення та напрямки підвищення ресурсозбереження на виробництві. Запаси матеріально - сировинних ресурсів підприємства, їх необхідність та призначення. Класифікація виробничих запасів. Показники, що характеризують виробничі запаси, та методика їх розрахунку. Нормування виробничих запасів як важливий етап управлення ними. Методи нормування виробничих запасів (сировини та матеріалів, інвентарю та швидкозношуваних предметів праці, інструменту, комплектуючих та iн.). Планування потреби підприємства у виробничих запасах. Форми та методи Тема 8. Основні фонди підприємства. Засоби виробництва: Їх економічний зміст, характеристика складу. Засоби праці як фактор виробництва та капіталу, взаємозв’язок між ними. Особливості формування засобів праці в умовах ринкової економіки. Поняття основних фондів підприємства як елементу матеріальних ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Оцінка основних фондів: первинна поновлена, залишкова вартість. Поняття лiквiдацiйної вартості Фізичний та моральний знос основних фондів. Причини морального зносу та їх характеристика. Економічна природа амортизації основних фондів. Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворювальному процесі. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних фондів, коефіцієнти оновлення та вибуття, здатності основних фондів. Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки. Показники, що характеризують використання основних фондів, Їх зміст та методика розрахунку. Аналіз ефективності використання основних фондів. Фактори, що обумовлюють рівень ефективності використання основних фондів та шляхи її підвищення. Відтворення основних фондів підприємства, умови та форми здійснення. Поняття капітальних вкладень та капітального будівництва. Нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та технічне переобладнання підприємства, модернізація обладнання як форми відтворення основних фондів. Порядок та етапи планування основних фондів. Вихідні передумови та методи планування розвитку основних фондів Підприємства за видами та формами відтворення. Кошторис витрат.

Тема 9. Трудові ресурси та стимулювання праці робітників. Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за квалiфiкацiйними ознаками. Принципи формування трудових ресурсів в умовах ринкової економки. Основні завдання управління трудовими ресурсами на підприємстві. Фактори, що впливають на формування трудових ресурсів. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Фактори, що впливають на продуктивність праці та їх класифікація. Основні напрями підвищення продуктивності праці, та ефективності трудових ресурсів підприємства. Методи нормування витрат праці на підприємстві. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. Тарифна система, її зміст, призначення та використання на підприємстві. Мінімальна заробітна плата i фактори, що i визначають. Державне регулювання мінімальної заробітної плати та й вплив на рівень ставок та окладів окремих робітників. Тарифна система, її зміст та умови використання. Поняття гнучкого тарифу. Сутність контрактної форми оплати праці. Спеціальні контрактні форми оплати праці. Соціальні виплати та пільги як стимулюючий фактор продуктивності. Форми додаткової заробітної плати, особливості їх застосування на підприємствах з різними формами власності. Форми та системи преміювання на підприємстві. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Зміст плану з праці та порядок його розробки, Планування потреб підприємства у трудових ресурсах. Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Планування загального фонду оплати праці. Методи розрахунку фонду оплати праці.

Тема 10. Науково-технічний прогрес та інтенсифікація виробництва. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та iнтенсифiкацiї виробництва. Основні напрями науково-технічного прогресу. Автоматизація та механізація виробництва, показники оцінки їх рівня. Ефективність науково-технічного прогресу. Методика розрахунку ефективності НТП. Економічний ефект від впровадження заходів НТП. Методика визначення економічного ефекту, соціальних та економічних результатів впровадження заходів науково-технічного прогресу.

Тема 11. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Сутність понять „витрати”, «поточні витрати підприємства», собівартість продукції, послуг та робіт». Взаємозв’язок та за ресурсів i поточних витрат підприємства. Класифікація поточних витрат підприємства за місцем виникнення витрат, функціональним призначенням економічними елементами, способом перенесення на вартість продукції, рівнем еластичності від обсягів виробництва, ступенем однорідності, періодами, принципами організації управління. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях економіки. Поняття управлінський бухгалтерський податковий облік витрат. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Фактори, що впливають на формування поточних витрат підприємства, собівартість продукції та послуг, шляхи їх економії на підприємстві. Поняття та призначення центрів вiдповiдальностi за розмір витрат. Собівартість окремих видів продукції. Вибір калькуляційних одиниць. Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Методи калькулювання собівартості. Нормативна калькуляція як метод визначення планового собівартості продукції (послуг, робіт тощо). Порядок віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції. Розрахунок планового калькуляції Особливості калькулювання продукції на підприємствах окремих галузей. Управління поточними витратами за системою «стандарт костiнгз, директ сфера застосування, можливості використання, порядок обчислення витрат при одно- та багатоступеневому розподілі маргінального (граничного) доходу.

Тема 12. Фінансові результати діяльності підприємства. Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. Механізм утворення доходів від звичайної діяльності, доходів від надзвичайних подій Доходи від операційної діяльності підприємства. Формування доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), інших операційних доходів. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності. Вплив обсягів виробництва, асортиментної та цiнової політики підприємства на утворення доходів від операційної діяльності. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях господарювання. Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності підприємств. Доходи від участі в капіталі, доходи від участі у спільних підприємствах та iн. доходи вiд фінансових інвестицій дивіденди, проценти по цінних паперах, доходи вiд надання комерційного кредиту, відсотки від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних вкладах. Iншi доходи від звичайно діяльності підприємства. Місце доходів у системі показників, що характеризують стан та розвиток підприємства. Чинники, що визначають розмір доходів різних галузей економки. Резерви підвищення доходів. Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що обумовлюють їх формування. Методи обґрунтування плану прогнозу доходів у окремих галузях економки. Системи та методи внутрішнього контролю за доходами підприємства. Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства, джерела утворення. Види та класифікація прибутку. Механізм утворення валового прибутку фінансових результатів вiд операційної діяльності, фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності, фінансових результатів вiд звичайно діяльності до оподаткування, чистого прибутку. Показники прибутку та рентабельності фактори, що впливають на рентабельність для підприємства. Стратегія управління прибутком підприємства стали розробки. Система організаційного забезпечення управління прибутком підприємства. Інформаційна база аналізу прибутку. Системи та методи аналізу прибутку та прибутковості діяльності підприємства. Оцінка достатності прибутку підприємства. Методика об прибутку на плановий період. Механізм розподілу та використання чистого прибутку підприємства. Системи та методи внутрішнього контролю за прибутком.

Тема 13. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства. Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії ефективності. Вимоги до формування показників ефективності. Система показників ефективності. Основні та допоміжні показники ефективності. Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв’язок та взаємообумовленiсть. Показники та критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності виробничого кадрового напряму. Методи узагальнюючої оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Часткові показники конкурентоспроможності та їх характеристика. Організаційні та технічні фактори, що обумовлюють конкурентоспроможність підприємства. Прогнозування рівня конкурентоспроможності та умов його досягнення. Обґрунтування заходів щодо зміцнення конкурентоспроможності підприємства.

 

При вивченні теоретичного матеріалу слід приділити особливу увагу його розрахункової частині, яка потрібна для виконання контрольної роботи. Основні формули, які можуть використовуватися при виконанні роботи наведено нижчі.

Однієї з найбільш частіше використуємих оцінок вартості ОФ є середньорічна вартість ОФ:

 

Фсерріч. = Ф н. року. + (Ф вв. Твв.) / 12 - (Фвив Твив.) / 12, (1)

 

де

Ф н.г. - вартість ОФ на початок року;

Фвв. - вартість введеных ОФ;

Фвив. - вартість виведених ОФ;

Твв - кількість місяців, що відробили що вводять ОФ;

Твив. - кількість місяців, у протязі якого були відсутні виведені ОФ.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал