Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пулемет Калашникова ПК


1961ж. Кең ес Армиясынын қ арулар қ атарына жаң а қ ол пулеметы КҚ П (Калашников қ ол пулеметы) қ осылды, ол 1943ж. М.Т. Калашниковтың АКМ автоматы 7, 62-мм аралық патрон негізінде жасалғ ан. КҚ П 40-жылдар аяғ ыда шық қ ан сол патрон негізінде Дегтярева қ ол пулеметын (ДҚ П) алмастырды.

КҚ П қ ұ рылысы бойынша автомавтқ а ө те ұ қ сас, олардын ү лкен бө ліктері тығ ыз байланысты. Басты айырмашылығ ы-ұ зартылғ ан ауыр мылтық та жә не жиналатын аяқ тарында. Ұ зындығ ы 590мм мылтық 800м қ ашық тық қ а дейін дә лдігі жақ сартылды. Қ абырғ аларының қ алың дыгының ү лкейгені атуды қ арқ ынды жү ргізуге мү мкіндік берді. Аяқ тар жатып атудағ ы дә лдікті жақ сартты.

Жатып атқ анда ұ стауғ а ың ғ айлы болу ү шін оны алақ анмен ұ стауғ а арналғ ан форма берілген. Прицелдін жанынан ұ стайтын механизмі бар. Жатып атудын артық шылығ ы компенсаторды қ ажет етпейді. Автоматтан қ алғ ан оқ -жатар ө зінін сыйымдылығ ы ү лкен жә не қ арқ ынды атыс жү ргізетін механизмге ауыстыруды қ ажет етті. КҚ П қ орап секторына 40 оқ тық жә не барабанда 75 оқ тық мехнизмі қ олданылды. КҚ П оқ -жатары автомат механизмімен байланысты.

7, 62 мм Калашников пулеметы (ПК, ПКС станкадағ ы, ПКБ-бронетранспортердағ ы, ПКТ - танктегі) тірі жандарды жә не қ арсыластың қ арулы кү штерін жоюғ а арналғ ан кү шті автоматты қ ару. ПК жә не ПКС сондай-ақ ә уе кү штерін жоюғ а арналғ ан.

Пулеметтен ату ү шін қ арапайым жә не садыттескіш, оқ алдырғ ыш оқ тар қ олданылды.

Пулеметтан ату қ ысқ а (10 оқ қ а дейін) жә не ұ зақ (30 оқ қ а дейін) кезекпен жә не ү здіксіз жү реді.

Ату негізінде қ ұ рылғ ан оқ тар қ орабқ а салынғ ан металл лента кө мегімен келеді.Лента сыйымдылығ ы – 100, 200, немесе 250 оқ.

Пулеметтан жерде немесе ә уеде атыс жү ргізу қ ашық тығ ы 1000м дейін ПК, ПКС пулеметінін прцелдік қ ашық тығ ы – 1500м

Тұ рғ ан фигурағ а тіке ату қ ашық тығ ы – 400м, ал жү гіріп бара жатқ ан фигурағ а – 650м

Ату қ арқ ыны (техникалық жылдам ату) – минутына 650 рет ату.(ПКТ пулеметы – 700 – 800 минутына)Ә скери ату жылдамдығ ы – минутына250 рет ату.

Рис. 1. Общий вид пулемета Калашникова

Ү здіксіз 500 рет атқ ан пулемет мылтығ ын ә уеде суыту немесе атысты жалғ астыру ү шін қ ызып тұ рғ ан мылтық ты басқ асымен ауыстыру.Пулеметтан ату аяқ тары арқ ылы немесе Соможенко станка кө мегімен жү зеге асырылады.Станок пулеметтың жерде жә не ә уеде нысандарғ а атуғ а жә не белгіленген қ ашық тық тағ ы атудын нақ тылығ ын кү шейтеді.Жердегі нысандарды атуда горизонтальді бұ рышы – 90o, ал ә уедегі нысанда – 360o.

Станоктан жатып атудың биіктігі – 320мм, тізерлеп – 820мм, отырып – 580мм. Зең бірекпен қ осылғ ан ПКТ пулеметінін горзонталь бұ рышы – 360. Салмағ ы: ПК пулеметы – 9кг; ПКС пулеметы – 16, 7кг, ПКТ пулеметы – 10, 5кг; оқ тын лента қ орабы – 3, 9кг, 200 оқ тық – 8кг, 250 оқ тық – 9, 4кг.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал