Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Атысқа тексеру және әзiрлеу. Қорыға және нормалыға келтiрудi реттi қорығамын тексеру


Атысқ а қ аруды дұ рыстық, оның тазалығ ы, сылау жә не ә зiрлеудiң тексерулерi ү шiн қ ару, тиiстiлiктiң бақ ылау тексерулерi жә не дү кендер ө ндiрiп алады.

Жауынгер жә не сержанттар қ аруларды қ арап шығ ады:

- кү нде;

- нарядқ а орнына отыруды алдында, жұ мыстағ ы шығ уын алдында, жауынгерлiк жағ дайда - кү нi бойы мерзiмдi жә не жауынгерлiк тапсырманы орындауды алдында;

- тазалаулар уақ ытында.

Офицерлер жарғ ы қ ойылғ ан iшкi қ ызметтердiң мерзiмдерiнде, сонымен бiрге нарядқ а атыспен, орнына отыруды алдында қ ару мерзiмдi қ арап шығ ады жә не жауынгерлiк тапсырманы орындауды алдында.

Қ арудың ақ аулық тары, дү кендер жә не тиiстiлiк дереу шеттеуi керек. Егер олардың бө лiмшесiнде шеттетсiн мү мкiн емес, қ ару, дү кендер жә не жө ндеу шеберханасына сайман жiберу.

Атысқ а қ аруды ә зiрлеу атыс ол керi теппейтiн жұ мыстың қ амтамасыз етуi мақ саттарындағ ы уақ ытында ө ндiрiп алады.

Атысқ а ә зiрлеулер ү шiн керек:

- тазалауды жасалсын, ажыратылғ ан тү рде қ арап шық сын жә не ол сылау;

- жиюлы тү рде қ арап шығ у;

- дү кендердi қ арап шығ у.

Атыстың алдында тiкелей (ойып жасалғ ан бө лiктi жә не оқ тық) дiң гектiң каналы қ ұ рғ ақ тазаласын, патрондарды қ арап шық сын жә не дү кендердi оғ ан даярлану.

Нормалығ а ә рдайым болу келтiрiлген қ орығ амын тиiстi бө лiмшеде тиiстi болатын қ ару.

Қ орығ а ө ндiрiп алады тексеру:

- оның бө лiмшесiне тү суде;

- жө ндеу, алмастырулардан кейiн оларды ө згерте алар ма едi қ орығ атын жиiрек;

- оқ тардың есуас ауытқ уларының атыстары табылуда уақ ытында.

Жауынгерлiгi жағ дайда қ орығ а жә не нормалығ а келтiрудi қ орығ амын периодты тексеруге арналғ ан барлық мү мкiндiк қ олдануы керек.

Бiлдiрiлген ақ аулық тар мұ қ ият қ арап шығ ып шеттетуi керек қ орығ а тексерудi алдында.

Қ ару жә не келтiру оны нормалысына қ орығ а қ орығ амын желсiз ауа райына атыс жү ргiзетiн алаң ғ а ө ндiрiп алады тексеру, жабулы сызық ша немесе атыс жү ргiзетiн алаң ның бө лiмшесi желден қ орғ алғ анда нормалы жарық та. (бө лiктiң командирына дейiн қ оса) басшылар тү зулер қ орығ а жә не нормалығ а келтiрудi қ орығ амын дә л ережелердi сақ тауғ а қ адағ алауы керек.

Автоматтар жә не олардың нормалысына келтiруi тексерудiң жанында қ орығ а қ орығ амын бө лiмшенiң командир тартып алғ ан жақ сы автоматшылармен ө ндiрiп алады атыс.

Ар жағ ында автоматтар бекiткен автоматшылар қ ажеттi аспаппен бө лiмшелердiң олардың командирлары жә не ұ ста қ атысуы керек тексерудiң жанында қ орығ а.

Оның нормалысына автомат жә не келтiру қ орығ а қ орығ амын кә дiмгi оғ ы бар патрондармен атыспен ө ндiрiп алады тексеру. 3-шi 100 м, нысана, 0-шi целиктi атыстың алыстығ ы. Атысқ а жағ дайы: тiреуден жата автоматтан. Автомат нормалығ а тура келедi қ ай ендiгә рi атыстың жанында ұ ң ғ ы тежеуiшiмен қ орығ амын бұ рап алмайды.

Атыс тексеру нысанасы бойынша апарады немесе қ ара тiк тө ртбұ рыш бойынша. кө здеп атуды нү ктенi тексеру нысанасы бойынша атыстың жанында 0, 5 м 1 м жә не енмен биiктiкпен ақ қ алқ анда бойынша автоматтан атыстың жанында бесiншi кө лденең шет қ алғ ан нысанағ а тө менгi ө лкенiң ортасы қ ызмет кө рсетуге нығ ыздалғ ан биiктiк бойынша 35 смдер ө лшеммен жә не бойынша 25 смдер қ уши) (дә л тигiзудi орташа нү ктенiң қ алыпты жағ дайы) бақ ылау нү ктесiне шең берлердiң ортасы қ абылданады. кө здеп атуларды нү ктенiң атыстың жанында тiк тө ртбұ рыштың тө менгi ө лкесiнiң ортасы қ ызмет кө рсетедi; бақ ылау нү ктесiнiң жағ дайы жауап сызық бойынша атап ө тедi кө здеп атуын 13 см, нү ктесi қ ашық тық та автоматтан атыстың жанында кө здеп атудың нү ктелерi жоғ ары кө зi дең гейде жуық шамамен болуы керек атқ ыш.

Қ орығ а жә не нормалығ а келтiрудi қ орығ амын ө ндiрiп алады тексеру: автоматтан - (4 патрон) жеке атыстар атыспен, (2-3 кезектегi 8 патрондар) содан соң автоматты отпен.

Жеке атыстармен атқ ыш қ орығ а тө рт атыс (қ ара тiк тө ртбұ рыш) тексеру нысанасының тө менгi ө лкесiнiң ортасына мұ қ ият жә не бiр тү рлi нысанағ а ала ө ндiрiп алады тексерулер ү шiн. Қ орығ а тексеру басшылық етушi командир атыстың аяқ тау бойыншалары нысананы қ арап шығ ады жә не ойық тардың орналастырылуы бойынша ү ймелiктi дә л тигiзудi орташа нү ктенiң жағ дайы да қ орығ а анық тайды.

Егер ойық тың тө рлеулесi немесе жанында ү ш болса қ орығ а нормалы танылады ү ймелiкбiр ажырағ ан) 15-шi диаметрiмен шең берлерге сыяды ойық тардың орналастырылуын ү ймелiк егер қ ара бұ л талапқ а қ анағ аттандырмайды, онда атысты қ айталайды. Автомат атыстар қ айтадан қ анағ аттанарлық сыз нә тижеде оқ тардың шашылуының себептерiнiң жоюғ а арналғ ан жө ндеу шеберханасына жiберу.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал