Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәрiстiң қысқаша конспектi


Қ осылғ ан оғ ан реноситсясының песiнiң жауынгерлiк шарттарындағ ы автоматы дү кенмен ным жабдық тағ ан. Дү кендердiң бiр бө лiгi патрон асынғ ан бө луден (нұ сқ ағ ыштармен) автоматшылармен тасымалдана аламын қ орығ амын

Автоматтан атысты алады ә р тү рлi жағ дайлар жә не ешке қ арсы пайда болуды кү тiлетiн сти кө рнектi мақ сат немесе бө лiмше жергiлiктi кез келген орыннан хабар алу.

Автоматшы жаяу ретiндегi орындармен оттың жү ргiзуiнде атысқ а арналғ ан жағ дай тү регелiп тұ рып (жер жә не жаудың отының шарттарына байланысты) жата қ абылдайды, тiзеден жә не. Автоматшы қ озғ алыста оттың хабары жү рiп келе жатып алады жә не қ ысқ а тоқ таудан.

Орын ауыстыруда сауытты транспортер, жаяу ә скерлер, автокө лiк, танк жә не оттың жү ргiзуге арналғ ан автоматшының де санта ө ткiзуге керектi қ ұ ралдарының жауынгерлiк машинасында ың ғ айлы оны жағ дай ү шiн қ ауiпсiздiк ө лшемi сақ тай қ абылдайды.

Автоматшының атысына орынның жауынгерлiк шарттарында бө лiмшенiң командирының командалары бойынша орналасып жабдық тайды немесе ө з алдына. Сонымен бiрге командирдың атысқ а арналғ ан орынның жұ мысына командада жабдық, атысқ а арналғ ан жағ дай, атыстың секторы немесе атыстың бағ ытына уақ ыт анық тай алады.

Болып табыл автоматынан атыстары ү шiн мұ ндай ең жақ сы шолу жә не атыс обеспе чивает орын бақ ылау жә не жаудың отынан автоматшы жасырады жә не атыстың қ абылдауларын орындауғ а ың ғ айлы мү мкiндiк бередi таң дау жү рiлетiн.

Жағ дайларғ а байланысты атысқ а арналғ ан орынды снарядтан, ор траншеяғ а, окоп, шұ ң қ ырда, тасқ а сайланады, тағ ы басқ алар да тебемiз. Жетi моны атысқ а арналғ ан орын елдi мекендерде ғ имараттың терезесiнде, шатырдың асты, Қ ұ рылыстың iргесiнде таң дай тағ ы сол сияқ тылар.

Меоттар, сонымен бiрге сырттардың тарамдарында атысқ а арналғ ан орын осы маң ай сараман жеке жергiлiктi алдында таң дау керек емес.

Атысқ а орындарды алдын ала ә зiрлеуiнiң жанында тап қ алғ ан сектор немесе бағ ыттағ ы оттың жү ргiзуiн возмож ность тексеруге керек, автомат ү шiн не ә р тү рлi жергiлiктi заттарда дә йектi тү рде сiлтейдi. Ың ғ айлы болу ү шiн жә не автоматтан оттың тиiмдiлiгiнiң жоғ арылатулары сағ ақ қ а тiреу дайындауғ а керек.

Мысалы, атысқ а арналғ ан орынның жұ мыстары ү шiн команданы ә передi «Анда-онда ЄдЄчикке автомат) такоманы, атысқ а арналғ ан орынды қ орығ амын. Автоматшы бұ л команда бойынша, атысқ а жерге қ олданыла жылдам орын алады жә не атысқ а ө ндiрiледi.

Мысалы, атысқ а арналғ ан орынның ауысымдары ү шiн команданы ә передi, алғ а жү гiрiп ө ту. Егер ол командада кө рсетiлмесе автоматшы бұ л команда бойынша жаң а орын, тоқ тауларғ а арналғ ан қ ағ ыс жә не орын ауыстыруды ә дiске ұ сынуды жолды iстейiн деп отырады.

Жағ дайлар жә не автоматшының жердiң сипатына байланысты қ орығ амын жү гiре орын ауыстырады, жылдамдатылғ ан адыммен жә не жү гiрiстермен немесе ең бектеп ө тумен. Автомат орын ауыстырулар бастың алдында сақ тағ ышқ а тұ рғ ызылады.

Қ озғ алыста жү гiре, жылдамдатылғ ан адыммен жә не ың ғ айлырақ болатын бiр немесе екi қ олдармен удержива ется автомат жү гiрiстерде.

Белбеуге оң қ олмен живается Удер автомат ең бектеп ө туде табкидiң жоғ арғ ысы немесе сағ ақ қ а.

Оқ ату соверге автоматшының саяжайларына табысты орындаулары ү шiн, мат атыстың қ абылдауларымен авто бiлуi керек

Автоматты ұ стап қ алу ең бектеп ө туде ең бектепше

Атыстың прие мовының орындауының ортақ ережелерiмен атысқ а арналғ ан ө те тиiмдi жә не орнық ты жағ дай iстеп шығ арып бастың бiр тү рлi жағ дайы, корпус, қ олдар жә не аяқ тар дегенiне жете қ олдану мiндеттi ө з жеке ерекшелiктерi есепке ала iстеп шығ арып бастың бiр тү рлi жағ дайы, корпус, қ олдар жә не аяқ тар дегенiне жете қ олдану мiндеттi ственной жә не ә рбiр автоматшы, бағ ыт кө рсетушi.

Сол иық тан атыс туралы автоматшының физикалық ерекшелiктерiне байланысты екi ашық екi кө здердiң, бар Сяоларын оқ талуғ а жұ лын-жү йкеуге рұ қ сат етiледi тағ ы сол сияқ тылар.

Есептердiң табысты орындаулары ү шiн қ орығ амын керек:

— қ орығ а ө рiспен ү здiксiз бақ ылау;

— атысқ а арналғ ан ные Данды жылдам жә не дұ рыс дайындау;

— тү нде де, кү ндiз де жауынгерлiк жағ дайдың ә р тү рлi шарттарындағ ы ә р тү рлi мақ саттары бойынша от хабарлар шебер; топтық жә не ө те маң ызды жеке мақ саттардың ұ тылулары ү шiн шоғ ырланғ ан отты қ олдану;

— оттың нә тижелерi жә не шебер ол бақ ыласын тү зету;

— патрондардың шығ ынына қ адағ аласын жә не Нияны ө з - уақ ытша олардың пополнесiне шара қ олдануғ а қ орығ амын.

Бақ ылау орналастырылуды табылуды своевремен ного мақ сатта жә не жаудың ә серлерiн апарады. Бұ дан басқ а, командирдың сигналдармен жә не таң балары жә не ө з отының нә тижелерiне бақ ылауғ а керек қ орығ амын.

Егер командирдың ерекше нұ сқ аулары жоқ болса, жауынгерлер атыстың ол кө рcетiлген секторларында бақ ылайды.

Бақ ылауды жай кө збен апарады. Ерекше iлтипат бү ркеме жандарғ а бақ ылауда айналдыруы керек. Жер алысқ а жақ ын заттарынан оң нан солғ а қ арап шығ у. Тексеру мұ қ ият ө ндiрiп алсын, ө йткенi жаудың табылуына болмашы жасырынды ашатын белгiлердiң мү мкiндiк туғ ызады; мұ ндай белгiлермен бола алады: п жаң а жергiлiктi заттар, жағ дайдағ ы ө згерiс жә не жергiлiктi заттардың формасы жә не ө йткенi қ андыағ аштар жә не бұ талардың Бұ тақ тарының жалтырау, шу, тербетуi, пайда болу

Мұ қ ият зерттеуден астам жеке заттар немесе жердiң бө лiмшелерi ү шiн ол тек қ ана дү рбi болғ ан жағ дайда қ олдану; сонымен бiрге дү рбiнiң шыныларының жалтырауымен ө з орналастырылуын орынды бiлдiрмеу ү шiн соғ ан шара қ олдану.

Қ оныстар жә не жаудың ә серi тү нде дыбыстарғ а жә не жарық кө здерi бойынша орнатыла алады. Егер жер керек бағ ытта жарық берушi патронмен немесе жарық тың басқ а кө зiмен жылтыратса, жылтыратылғ ан бө лiмшенi жылдам қ арап шығ у.

Мақ саттар командирғ а дереу баяндап жә не олардың орналастырылуы дұ рыс кө рсетуге керек қ орығ а кө рiнген ө рiстерге туралы. Мақ сат ауызша баяндамамен немесе iз тастайтын оқ тармен кө рсетiледi.

Мысалы, баяндама болуы керек «Тiкелей кең бұ та»; «Бақ ылаушы екiншi, оң ғ а екi саусақ, бұ тамен бағ дар.

Iз тастайтын оқ тар нысананы дә лдеуде қ ысқ а кезектер бiр-екiдегi мақ саттарын бағ ытында жасау.

Автоматтар ү шiн ө те тә н сол, оттың автоматтарынан автокө лiктер, мотоциклдер жә не Кромеауылдың ө йткенiсiнде стрелка немесе ә р тү рлi жағ дайлардан жеке фигуралар, бастаушы оттары, сонымен бiрге қ ағ ылез кү штiң пулеметтер жә не саймандардың есептеуi, топтары қ ағ ылез мақ саты болып саналады ә уе мақ саттары бойынша апарады. Мелшие аладуғ а қ орығ а қ озғ алатын, қ ысқ а уақ ытқ а пайда болатын ө рiске мақ саттар.

Автоматшыны қ орығ амын қ алай командир ол кө рcетiлген мақ саттар қ ұ рта оқ жаудырады, бө лiмше немесе взводтың қ ұ рамында. Ол сондық тан қ ұ лақ салып тың дауы жә не командирдың барлық командасы тура орындауы керек.

Егер автоматшығ а ұ тылуғ а арналғ ан мақ сатты қ орығ амын кө рсетiлмесем, ол ө зiн таң дайды. Мысалы, ең алдымен пулеметтер жә не саймандар, командирлардың есептеуi жә не жаудың блюдателейiне ө те қ ауiптi жә не маң ызды мақ саттар шайқ асуғ а керек. Мақ саттардың маң ыздылық тары бойынша екi тең Шү йге ближайдың атысына таң далсын ө те осал жерi. Атыстар пайда болуда уақ ытында жаң а, маң ызды мақ саттардан астам онда отты баяу кө шiру.

Нысананы таң дау, кө здеп ату жә не целиктiң нү ктелерi ү шiн мақ саттарғ а дейiн алыстық ты анық тап жә не оқ тың ұ шуын бағ ыт та алыстық қ а ық палы тя алатын сыртқ ы шарт ескеруге керек. Кө здеп атуды нысана, целик жә не нү кте мұ ндай орташа траекторияны атыстың жанында мақ саттарды ортасында ө ту ү шiн есептеумен сайланады.

Мақ саттарғ а дейiн алыстығ ымен кө з мө лшермен анық талады. Мақ саттар жә не жергiлiктi заттарғ а дейiн бұ л алыстық та кө рiнетiндiктiң дә режесi жә не (заттар) мақ саттардың жуық тама шамасы бойынша танығ ыштығ уғ а жақ сы тү сiрiп алғ ан жердi кесiндiлер бойынша анық талады, сонымен бiрге екi ә дiстердi тiркес жолымен.

Оттың ашуына моментпен командир оттың командасымен анық талады, жағ дай жә не жағ дайғ а байланысты мақ саттар оттың дербес жү ргiзуiнде.

Оттың ашуына ө те тиiмдi моменттерi: мақ сат қ ашан иекартпадан кездейсоқ таң дандыруғ а болады; мақ сат қ ашан жақ сы кө рнектi; мақ сат қ ашан флангтi қ амалап, қ ояды немесе бар тұ лғ асымен кө терiледi; мақ сат қ ашан нысананы қ ою бойынша стрель анық тап алғ ан қ орығ атын (бағ дарғ а) жергiлiктi затқ а жақ ындатылады; машинаның тербелiсi ең кiшi қ озғ алыста. (флангтен) жаудағ ы кенет оқ ату шабуылы марғ ау ә сер оғ ан ө ндiрiп алады жә не ұ тылуды мойынғ а ауруды оғ ан келтiредi.

Ө з отының нә тижелерiмен автоматшы оттың жү ргiзуiнде ық ыласпен бақ ылауы жә не ол тү зетуi керек. Ө з отының нә тижелерiне бақ ылау оқ тардың рикошеттерге, трассалары бойынша апарады жә не жаудың мiнез-қ ұ лығ ы бойынша.

Оттың тү зетуi биiктiкке жә не бү йiрлеу бағ ыт бойынша кө здеп атуды нү ктенiң жағ дайының ниемiн сатылуғ а ө ндiрiп алады немесе нысананы қ ою жә не целиктi ө згерiспен.

Патрондардың автоматшылары қ ор дү кендер жә не қ олдорба жатқ ызылғ ан обоймалардағ ыны тасысады.

Автоматшылардың патрондарымен қ амтамасыз етудi қ орығ амын патрондар, ерекшеленген бө лiмшенiң командирларымен подносчи ө ндiрiп алады.

Автоматшының алып жү рiлетiн запасының жартылары жұ мсап қ оюы арналғ ан бө лiмшенiң бұ л командиры туралы мә лiмдейдi.

Автоматқ а бiр дү кен жә не пулеметке ү ш тек қ ана командирдың шешуiнен шығ ын шығ аратын жұ мсалмайтын қ ор сияқ ты автоматшыда ә рдайым болу тиiстi патрондармен ә рдайым болу тиiстi асынғ ан дү кендерi.

Негiзгi ә дебиеттер:

1. Автоматқ а бойынша нұ сқ ау Калашников. 1984 жылдың Мә скеуi.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал