Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ауiпсiздiк өлшемдерi


Автомат ә рдайым оғ ы алып тасталғ ан сақ талады, шаппа тү сiруге, сақ тағ ыштағ ы аудармашы, нысананы қ амыт П, автомат бө луге орнатылғ ан оқ таумен жә не атыстың алдында алдында сақ тағ ыштан тек қ ана тү суге алынғ ан найза-пышағ ы бұ л дү кенде бө лiнген. Бiрдең енiң ү рлеу немесе дiң гектiң ү зiлуiнiң ескертулерi ү шiн дiң гектiң каналын бiтеуге рұ қ сат етiлмейдi. Автомат суды дiң гектiң каналына дә л тигiзуiнен сақ тау керек. Патрондар қ урап қ алғ ан орында жә не амалдарынша жабулы кү н сә улелерiнен сақ талуы керек. Патрондармен ұ қ ыпты айналсын, олардың бұ зылулар, дым жә не кiрiнен сақ тауы керек. Патрондар жақ сын рұ қ сат етiлмейдi. Патрондардың жоғ алтуына рұ қ сат етiлмейдi.

Қ аруды сақ тау жә не жинақ

Автоматтар жә не патрондардың бө лiмшесiндегi сақ тауғ а жауапкершiлiк бө лiмшенiң командиры алып жү редi.

Автомат ә рдайым оғ ы алып тасталғ ан сақ талады, шаппа тү сiруге, сақ тағ ыштағ ы аудармашы, нысананы қ амыт автоматта П бө луге орнатылуғ а алынғ ан найза-пышағ ы бұ л дү кенде бө лiнген. Автомат ұ стаумен жә не атыстың алдында алдында сақ тағ ыштан тек қ ана тү седi.

Автоматшы таза жә не толық дұ рыстық тағ ы автоматында болып, олардан ұ қ ыпты айналып жә не ол қ арап шығ уғ а ә рдайым мiндеттi.

Пирамидада автомат казарма жә не лагерь орналастырылуында сақ талады; пирамидалар ерекше бө лiмшеде сол қ ындардағ ы дү кендер, дү кендерге арналғ ан тоқ аш, найза-пышақ, ашылмалы-жабылмалы дү мдiмен Масленко жә не автоматқ а арналғ ан қ ап, сонымен бiрге ашылмалы-жабылмалы дү мдiмен автоматқ а арналғ ан қ аламсауыттарды сақ талады. Дү кендер, белбеу жә не қ ап ү шiн тоқ аш қ урап қ алғ ан таза сақ талуы керек.

Автомат ғ имарат уақ ытша орналастырылуда қ андай болмасын есiктер, пештер жә не қ ыздыру аспаптарынан алып тастауда қ урап қ алғ ан орында сақ талу. Автоматты жауынгерлiк жағ дайда (қ олдардағ ы) ө з жанында ұ стау.

Жұ мыстарғ а жә не автомат жорық та қ озғ алыста белбеу, арқ асына жағ дайда белбеуде тасымалданады немесе кеудесiнде. Белбеу автомат қ ұ рал-сайманның қ атты заттары туралы соғ ып жiбермейтiндей етiп жымдастыруы керек.

Автомат қ осылғ ан дү кенмен тасымалданады. Ө ң ге дү кендер қ олдорбалардағ ы болады. Ашылмалы-жабылмалы дү мдiмен автомат тасымалданып қ алай жiберiледi, қ ұ ралғ ан дү мдiмен.

Бiрдең енiң ү рлеу немесе дiң гектiң ү зiлуiнiң ескертулерi ү шiн дiң гектiң каналын бiтеуге рұ қ сат етiлмейдi. Автомат суды дiң гектiң каналына дә л тигiзуiнен сақ тау керек. Артқ а автоматты жағ дайда ұ ң ғ ы оқ панның бө лiгiнiң жылжымалы бө лiктi атыстың басының алдында суды дiң гектiң каналына дә л тигiзулер жағ дайда автомат тө мен жә не ә лденеше сiлкуге тартуы керек, дiң гектiң каналынан бұ л суда ағ ып бiтедi.

Патрондар қ урап қ алғ ан орында сақ талуы керек жә не амалдарынша жабулы

Кү н сә улелерi. Патрондармен ұ қ ыпты айналсын, олардың бұ зылулар, дым жә не кiрiнен сақ тауы керек. Патрондар жақ сын рұ қ сат етiлмейдi. Патрондардың жоғ алтуына рұ қ сат етiлмейдi.

Негiзгi ә дебиеттер:

1. Жалпы ә скери ә зiрлеу. 2009 жыл Қ арағ анды


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал