Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тақырып 1. Атыс дайындығының әдістемесі


Дә рістердің қ ысқ аша жазбасы

Дә ріс жоспары:

1. оқ у ату ә зірлеуінің жалпы мә селелері.

2. Атыс дайындығ ының мақ саты жә не есептер ә зірлеу.

3. қ аруды дамытудың тарихы.

тексеру.

Соғ ыстан кейiн мерзiмге жә не, кү рестiң қ ұ ралдарының дә уiрлеуiнде ә сiресе соң ғ ы жыл болады.Сауыт қ апталғ ан жауынгерлiк машиналар, танкiге қ арсы қ ұ ралдар, Ә Қ Қ -тың қ ұ ралы жә не ә р тү рлi электрондық техникамен тағ ы басқ алар зымырандар, танктердiң ү лкен санның жаяу ә скерлерiнiң жабдық тауы т қ ару 50-шi ядролық жылдарындағ ы қ ару-жарақ тағ ы қ абылдануы общевойского сипаттарды қ орығ а жә не ү лкен табандылық, кең ә рекет, биiк ұ йымшылдық жә не қ аруды қ олдануды қ орығ уғ а қ олынан келетiн пә ннiң ә скерлерiнен талап етедi ө згерттi.Жауынгерлiк ә зiрлеудi есеп, неизмиримоларды осығ ан байланысты кең iп кү рделендiрдi ә скерлердiң дала дағ дысының.

Оқ ату ә зiрлеуi, тез екпiнiнде барлық алыстық та мерген оттың хабар оқ ату ұ стасына дербес қ ұ рамның ү йренуiне жә не бiрiншi жiберу, атыс, кезектен мақ саттарын шайқ асылып, оттың ашуындағ ы жауды алдын алылып, қ ару-жарақ тың ө те тиiмдi қ олдануы қ аруды отпен бұ лтарыс жә не бө лiмшелер жә не добивться негiзiнен жағ дай жә не атыстың шарттарына байланысты кең қ олданылуғ а жауынгерлiк ә зiрлеудiң негiзгi заттарының бiрi жә не ә скерлердiң дала дағ дысының қ ұ рама бө лiгi бола тұ ра бағ ытталғ ан.Биiк оқ ату ұ стасы жауынгердің кә сiби ә зiрлiктiң процессiнде жетедi жә не бө лiмшенiң жү рiсте жауынгерлiк Дә л қ азiр оқ ату ә зiрлеуi келесi бө лiмдер қ осады: (қ ару, оқ -дә рiлер, атыс жә не бақ ылаудың қ ұ ралдары) қ ару-жарақ тың заттық бө лiгi: атыстың негiздерi: атыстың ережелерi: ә серлер атыс (атыстың қ абылдаулары) қ ару-жарақ та: қ ол гранатасы лақ тыру: отпен басқ ару.

Оқ ату ә зiрлеуiнiң негiзгi есептерi штаттық қ аруды қ олынан келетiн қ олдануғ а дербес қ ұ рамның ү йренуi жә не уақ ыттың ең кiшi шығ ыны бар жауының ұ тылуғ а арналғ ан оның жауынгерлiк мү мкiндiктерi жә не ә р тү рлi шарттардағ ы оқ -дә рiлерiнiң максимал қ олдануына қ азiргi ө з қ аруындағ ы сенiмдiлiк оқ ушы белсендiлiкке жә не оқ ату есептерiнiң шешiмiндегi дербестiктiң тә рбиесi егуi қ орығ а болып табылады.

Оқ ату есептерiнiң табысты шешiмдерi ү шiн бө лiмшенiң дербес қ ұ рамды қ орығ амын мiндеттiмiн:

- білу жауынгерлiк мү мкiндiктер жә не қ ару-жарақ тың заттық бө лiгi жә не оқ -дә рiлер, негiз жә не атыстың ережесi бiлу.

- білу бө лiмшелердiң қ ұ рамында жә не ә деттегiдей ә р тү рлi мақ саттар штаттық қ аруды атыс барлық алыстық тарында (кезектермен) бiрiншi атыстармен шайқ асу да, ө з алдына да атысқ а қ ару-жарақ жә не оқ -дә рiлердi ә зiрлеуге икемi болсын жә не бақ ылаудың мақ саттарының барлауын олардың тұ рақ ты жауынгерлiк дайындық, хабарында болсын, оғ ан дейiндердi алыстық ты анық талсын, нысананы дә лдеудi дұ рыс берiлсiн жә не барлық ә дiстердi мерген оттың от, хабардың ашуындағ ы жауын алдын алу.

- білу жылжымайтын, пайда болатын жә не қ озғ алатын жер бетiндегi жә не ә уе мақ саттары бойынша ә серлердегi дағ дылық қ а дейiн жеткен мық ты дағ дылар қ ару-жарақ жә не атыстың ережелерiнiң қ олдануында барлық ә дiстердi штаттық қ арудан оттың жү ргiзуiнде ертелi-кеш алсын, ауа райы жә не жердiң кез келген шарттарында, сонымен бiрге орыннан қ ол гранатасы лақ тыруда жә не қ озғ алыста.у мiнсiздiкке жеү йренудiң басқ а заттары бойынша қ ару-жарақ қ а жә не жауынгерлiк техниканың кү тудiң сағ аттарда жұ мыс iстеулерiн ө ткiзуде ө здiгiнен даярлауғ а, ату жарыстар жә не жұ мыстардағ ы жауынгерлiк атыспен класс жұ мыстары, ату жаттығ улар, атып ү йренулерде алып жетiлдiруге оқ ушы дағ ды бiлiмдер.

Тағ айындау, жауынгерлiк қ асиеттер жә не қ аруды жайғ ару, оқ -дә рiлер, кө здеп ату жә не бақ ылаудың қ ұ ралдары зерттелетiн класс жұ мыстарына: қ ызмет кө рсету жә не қ аруды жинақ тың ережесi: негiздер жә не атыстың дұ рыстығ ы. ү йрену тағ ы басқ а формалары ату жаттығ улар, атыстарда жетiлдiруге бұ л сұ рақ бойынша оқ ушы дағ ды келесi бiлiмдерде.

Ату жаттығ уларғ а оқ ушы ә серлердiң дағ дылары дағ дылығ ына дейiн бақ ылаудың мақ саттарының барлауы, оғ ан дейiндердi алыстық тың анық тауы жә не нысананы дә лдеуде қ аруда iстеп шығ арылып, мiнсiздiкке жетiп болады, ату жаттығ уларды табысты шешiмге биiк нә тижелердiң бө лiмшеге оқ ату ә зiрлеуiндегi табысты қ амтамасыз етедi қ ажеттi бө лiмшенiң қ ол гранатасы атыстың ережелерiнiң қ олдануы, лақ тыруда жә не отпен басқ аруғ а қ ажеттi.

Сонымен бiрге, атып ү йренулерi жаттығ уы орындаудың жанында оқ ушы ә серлердегi тә жiрибенi оқ -дә рiлермен қ ару-жарақ, ү ндеуде алады жә не жауынгерлiк жағ дайына оқ ушы оқ ату дағ дыларының дең гейi бiр уақ ытта тексеруге жақ ын жү рген адам шарттардағ ы штаттық оқ -дә рiлер немесе олардың ауыстырғ ыштарының ә р тү рлi оқ ату есептерiнiң дербес шешiмiнде.

Қ аруды заттық бө лiк, атыстың негiздерге жә не ережелерi бойынша алғ ан бiлiмдердi бекiтетiн жә не ә серлердегi дағ дылар қ ару-жарақ жә не атыстың ережелерiнiң қ олдануында жетiлдiре алатын ө здiгiнен даярлауының сағ аттарында оқ ушы.

Ату жарыстардың прведенииiнiң жанында поразделениидiң дербес қ ұ рамының оқ ату дағ дылары мiнсiздiкке жетедi.

Осы зат бойынша тактикалық жә не жауынгерлiк машиналардың ә зiрлеуге жә не жү ргiзуiне разведывателной, қ атар сұ рақ тардың зерттеуiмен қ ару-жарақ ты қ олданып жә не жауынгерлiк техника ө ткiзiлетiн ү йренулердiң басқ а заттары бойынша жұ мыстарда ә сiресе оқ ату.

Қ андай қ аруда онда керемет тартушылық бар.Аз ол меншiктi ә лсiздiк жә не осалдық тың санасын жоятын, оларғ а ие болу ө зi қ ұ мартатын ө зiне-ө зi сенушiлiктi адам да қ оныстандырады.Бұ л сезiнудiң бастаулары баяғ ыда iздеуi керек.Қ орғ асын оқ атқ ан бiрiншi жайғ арулармен ескi ауыр мылтық тар болды.Олар 1470-1480 жылдарларғ а пайда болды жә не оларды тығ ыршық тың арнайы таяқ тарына орнатты олар қ олдардағ ы ұ стап қ алсын жақ сы дайын тұ рғ ан адамды физикалық алатынын соншама ауыр болды.Оқ дә рi металлдық полкке столғ а жә не оғ ан ә рбiр атыстың алдында тө ктi қ олайсыздық тардың массасын ә келетiн жағ улы бiлте ә келдi.Сонымен бiрге ол кө здеп атудан нұ сқ ағ ыш тө мендетуге мү мкiндiк туғ ыза жә не сол аласа таң балық сыз алаң датты.зiрлеуi бойынша дағ дылар мiнсiздiкке жетуi керек.

Техникалық жабдық тың кем шығ у дең гейiнiң қ ол дә рiмен атылатын қ аруының ә бден жетiлдiрулерi ү шiн, жә не талпыныс XIX, XV қ а қ ару кү ре тамырғ а қ ұ йылатын жақ сартуғ а бол жайғ арудың қ ағ идасына тү бегейлi ө згерiстерге, ө йткенiлердi алып келмедi сол қ алды.

Ғ асырларды XIX ғ асырдың бiрiншi жартысында қ аруды ары қ арай дамытуғ а арналғ ан мү мкiндiктер пайда болды.Бiрiншi жаң алық пен кiрiспе капсулямен екпiндi болды.

Ондағ ы қ ағ аз гильзасын тiгемiн оқ -дә рiлi заряды, нө л жә не капсюль барлық қ ажеттi элементтер обьединенылар болдым.Ауысымғ а қ ағ аз металлдық гильзалар ағ ылшын еркек боксшымен ойлап шығ арғ ан.Ә йтсе де, олар, сонша мү лтiксiз болмағ анында, гильза ө йткенi болғ анындаемес, корпус оң ай деформацияланғ анында.Нә тижеде жақ сы металлдық гильзамен орталық тұ танудың патрондарын мақ ұ лдады.

Орталық тұ тануды бiрiншi бiртұ тас патрон француз Поттемен мылтық тардың ә бден жетiлдiруiне ү лкен мә ндi алатын 1851 г ойлап шығ арғ ан.

Осылай XIX ғ асырлардың аяғ ында ә ртү рлi елдердегi тү тiнсiз оқ дә рiсi бар патрон атқ ыш магазиндi винтовка пайда болғ ан массаны, орташа тең 4 кгтердi алды, жә не де ө зi ауыр ү лгiлердiң массасы 4, 55 кгтi аспады

Тапанша-пулеметтiң бiрiншi жә не онша сә ттi емес ү лгiсi тоғ ыз миллиметрлiк дiң гектердiң сегiз килограммдық Спаргi дерлiк 1915 г италиялық В.Ревелль оны ойлап шығ арды ө те ауыр кө рсеттi, немiс конструкторы Г.Шмайсеерi неманевренной. 15 1917 гi сондық тан қ айда тығ ыз ШКтан астам - 18 ұ сынды.Уақ ыт ә р тү рлi қ ару-жарақ тың ү лгiлерi кө п пайда болғ андығ ымен, соның iшiнде ядролық, кә дiмгi қ ару ө з мә нi ә лi де жоғ алтпады.Ол ә скери бө лiмшелерде, сонымен бiрге полицей бө лiктерi жә не ә р тү рлi кү ш беретiн мекемелерде бұ рынғ ыша кең қ олданылады.Бас оның қ адырларымен тығ ыздық, сенiмдiлiк, кiшi-гiрiм салмақ жә не жаудың қ ағ ылез кү шiнiң ұ тылуғ а арналғ ан жеткiлiктi оқ ату дә рмендерi болып табылады.Тапаншалар, автоматтар жә не пулеметтердiң оң ай конструкциясы туралы мемлекеттiк сабындағ ан кә сiпорындарғ а олардың жаппай ө ндiрiсiн оң айлатуғ а жылдам мү мкiндiк бередi.

Қ ару - бұ л сайманның тү рлерi оқ тардың атысқ а арналғ ан дә рiмен атылатын ұ ң ғ ылы қ ару ө те жаппай барлығ ымен.Дә рiмен атылатыны энергия есебiнен оқ -дә рiлi зарядының бағ ытталғ ан қ озғ алыс ү йрететiн снарядпен кашық қ а мақ саттар механикалық ұ тылу конструктивтi қ олайлы қ арулар деп аталады.Дә рiмен атылатын қ арулар негiзгi бө лiктерге жатады: дiң гек, затвор, барабан, шең бер, ұ ң ғ ылы қ орап.

Қ аруларғ а алтыатарлар, тапаншалар, тапанша-пулеметтер, автоматтар, винтовка жә не жеке қ ару болатын қ армақ ты қ ұ лыптар сонымен бiрге (топтық қ ару) пулеметтердi жатады.Қ ағ ылез кү штiң ұ тылуы жә не ә уе мақ сат оң ай сауыт қ апталғ ан жаулардың оқ ату қ ұ ралдары ү шiн қ олданылды.

Қ ару тағ айындау бойынша жiктеледi: жауынгерлiк, аң шы, спорт, оқ уы.

Калибр бойынша: (5тен кемдер, 45 мм) Калибернова, (5.45-6.5 мм) кiшi калиберлi, (6.5-9.0 мм) нормалы калибр, (9.0-20.0 мм) кесектiк.

Қ ызмет кө рсетулер ә дiс бойынша: (бiр мерген) жеке, (топпен қ ызмет кө рсетедi стрелка) топтық, қ ол жә не станокты.

Қ атты ә сер ететiн элементтiң тү рi бойынша: оқ, газды жә не бытыра жасауы.

Конструкциялар жә не энергияның кө зi бойынша: (нұ сқ ағ ыштың арқ асында бұ лшық еттi энергиясының қ айта зарядтауы) автоматты емес, (тек қ ана жеке атысқ а жiберу тетiктiң мү мкiндiгi) ө зi оқ талатын (қ айта зарядтауды автоматтандыру) автоматты.

Энергиялар тү р бойынша: (газдар энергия есебiнен) дә рiмен атылатын, (қ ысылғ ан, сұ йылғ ан немесе газдың энергиясы) пневматикалық, (механикалық энергия арқ асында).

Негiзгi ә дебиеттер:

1. Мотоатқ ыштар бө лiмшелерiнiң оқ ату ә зiрлеуiн ә дiстеме. 1978 жылдың Мә скеуi.

2. Қ ару. Бой - 2002 жылдың Тү бiне.

3. Ату дайындығ ы. Мә скеу 1978 ж.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал