Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жиiрек және тетiктердiң тағайындауы АК-74.


Дiң гек оқ тың ұ шуын бағ ытқ а қ ызмет кө рсетедi. Сол жағ ында жоғ ары оң ғ а ирелең тө рт ойық тары бар каналды дiң гектiң iшi алады. Ойық тар айналма қ озғ алыстың оғ ының берулерiне қ ызмет кө рсетедi. Ойық тардың арасындағ ы аралық тар ө рiстермен деп аталады. (диаметр бойынша) екi қ арама-қ арсы ө рiстердiң арасындағ ы қ ашық тық дiң гектiң каналының калибрларымен деп аталады.

Ұ ң ғ ысы тежедi - автоматты кгомпенсатор ү ймелiктiң жоғ арылатуына серпудi энергияның кiшiрейтуi де қ орығ а қ ызмет кө рсетедi.

Газды кү рке затвор рамасының газды пiскегiне дiң гектен оқ -дә рiлi газдарының бағ ытына қ ызмет кө рсетедi.

Ұ ң ғ ылы қ орап жиiрек жә не затворды дiң гектiң жабуын қ амтамасыз етуге арналғ ан автомат жә не затвордың жабуының тетiктерiнiң Қ осуына қ ызмет кө рсетедi.

Ұ ң ғ ылы қ орапта екпiндi - жiберу тетiк жайғ астырылады. Қ орап ү стiнде қ ақ пақ пен жабылады.

Кө здеу қ ұ рал-сайман ә р тү рлi алыстық тарғ а мақ саттар бойынша атыстың жанында автоматты сiлтеуге қ ызмет кө рсетедi. Ол нысана жә не шiркейден тұ рады.

Ұ ң ғ ылы қ ораптың қ ақ пағ ы бө лiктiң ластануы жә не ұ ң ғ ылы қ орап орналастырылғ ан тетiктер қ оруыштайды.

Дү мдi жә не пистолет сабы атыстың жанында автоматты ә серлер ың ғ айлы болу ү шiн қ ызмет кө рсетедi.

Газды пiскекпен затвор рамасы затвор жә не екпiндi - жiберу тетiктiң ә серiне келтiруiне қ ызмет кө рсетедi.

Затвор оқ тық қ а патронның жiберуi, (патрон) гильзаның оқ тығ ынан капсюльнiң сындыруын дiң гектiң каналының жабуы жә не шығ аруына қ ызмет кө рсетедi.

Қ айтарымды тетiк алдың ғ ы жағ дайғ а затворы бар затвор рамасының қ айтуына қ ызмет кө рсетедi.

Газды тұ рба газды пiскектiң қ озғ алыс бағ ытына қ ызмет кө рсетедi.

Ұ ң ғ ылы жапсырма атыстың жанында кү йiктерден автоматшының қ олдарының сақ тауына қ ызмет кө рсетедi.

Екпiндi - жiберу тетiк озат бойынша жауынгерлiк взвод немесе су ағ ызғ ышты взвод, соқ қ ының ұ руынан Курконың тү сiруiне қ ызмет кө рсетедi, затвор жә не сақ тағ ышқ а автоматты қ ойылуғ а жабылмалғ ан кү йiнде автоматты немесе жеке от, атыстың тоқ татылуын жү ргiзудi қ амтамасыз ету, атыстардың сақ тап қ алуына.

Сағ ақ ә сер жә не кү йiктерден автоматшының қ олдарының сақ тауына ың ғ айлы болу ү шiн қ ызмет кө рсетедi.

Дү кен олардың ұ ң ғ ылы қ орабына патрондардың бө лмесi жә не беруге қ ызмет кө рсетедi.

Автоматтың бұ зулары толық емес шамасында:

1) дү кен бө лсiн, оқ тық тағ ы патрон жоқ осыдан кейiн тексеру жоқ;

2) дү мдiнiң ұ ясынан тиiстiлiгiнiң қ аламсауытын суырып алу;

3) шомпол бө лу;

4) автоматта ұ ң ғ ы бө лсiн тежедi - компенсатор;

5) ұ ң ғ ылы қ ораптың қ ақ пағ ын бө лу;

6) қ айтарымды тетiк бө лу;

7) затворы бар затвор рамасын бө лу;

8) затвор рамасынан затвор бө лу;

9) ұ ң ғ ылы жапсырмасы бар газды тұ рбаны бө лу.

Автоматты қ ұ растыруды рет толық емес бұ зудан кейiн:

1) ұ ң ғ ылы жапсырмасы бар газды тұ рбаны қ осу;

2) затвор рамасына затвор қ осу;

3) ұ ң ғ ылы қ орапқ а затворы бар затвор рамасын қ осу;

4) қ айтарымды тетiк қ осу;

5) ұ ң ғ ылы қ ораптың қ ақ пағ ын қ осу;

6) жауынгерлiк взводтан шаппа тү сiрсiн жә не сақ тағ ышқ а орнату;

7) автоматта ұ ң ғ ы қ осылсын тежедi - компенсатор;

8) шомпол қ осу;

9) дү мдiнiң ұ ясына қ аламсауыт салу;

10) автоматқ а дү кен қ осу.

Автоматты толық емес бұ зу бойынша нормативтардың уақ ыты қ осымшада 2 елестеткен.

2-шi қ осымша

 

Нормативтың орындауы № 12, № 13, № 15

 

Ат Уақ ыт, с
Ө те Жақ сы Жақ сы Жеткілкті
  Толық емес бұ зу
  - автомат      
  - тапанша      
  Қ ұ растыру толық емес бұ зудан кейiн
  - автомат      
  - тапанша      
  Патрондардың дү кенiнiң қ ұ рал
  - автомат      
  - тапанша      

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал