Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жиiрек және винтовканың тетiктерiнiң тағайындау, құрылымы


Дiң гек ұ шуды пуленаправлениенiң беруiне арналғ ан. Кiру жә не газ шығ ару саң ылауы Пульный оқ тық бұ ранда тә рiздi сол жағ ында жоғ ары жә не оң ғ а жү ретiн тө рт ойық тары бар каналды дiң гектiң iшi алады. Дiң гектiң каналының калибры - 7, 62 мм.

Газды камера дiң гектен оқ -дә рiлi газдары қ айдан орынымен қ ызмет кө рсетедi газды пiскектерге бағ ытталады. Ол саң ылауы бар газды тұ рба, реттеуiш, газды пiскек жә не газды тұ рбаның iлгешегiнен тұ рады. Газды камералар iшiнде итергiштiң аяқ қ а арналғ ан газ шығ ару саң ылауымен сә йкес кө лбеген саң ылау iстелген.

Серiппемен итергiш затвор рамасының қ арсылық бiлдiруi ү шiн артқ а атыста арналғ ан. Ол серiппенiң тiреуi жә не итергiштiң қ озғ алысының шектеуге арналғ ан гү лдiң тажы артқ а алады. Итергiштiң серiппесi алдың ғ ы жағ дайғ а итергiш жә не газды пiскектiң қ айтуына қ ызмет кө рсетедi.

Ұ ң ғ ылы қ орап жиiрек жә не винтовканың тетiктерi, каналдың жабуын қ амтамасыз етуге Қ осуғ а қ ызмет кө рсетедi. онда затворы бар затвор рамасы жә не екпiндi - жiберу тетiктер жайғ астырылады; ол ү стiнде қ ақ пақ пен жабылады.

Ұ ң ғ ылы қ орапты алады:

· артқ ы қ абырғ алары жауынгерлiк тiреулермен болып табылғ ан затвордың змпираниясы ү шiн ойық тар iшiндегi жә не оның жабуы затвордың алдын ала бұ рылысқ а арналғ ан шаппен шошақ ты солдан басында;

· иiндер затвор рамасының қ озғ алыс бағ ыты жә не затворғ а арналғ ан ойық тармен: гильзалардың шағ ылысуғ а арналғ ан шаппен шошақ отражательноы;

· екпiндi - жiберу тетiктiң қ осулары жә не серiппесi бар затвордың тоқ тауын бө лмеге арналғ ан ұ ямен ү шiн бiлiгi бар ұ статқ ышты: дү кеннiң iлгегiне ойығ ы:

Мергендік винтовкадан ату жергілікті жер ерекшелігі мен қ арсыластың атысына байланысты жату, отыру, тізерлеу жә не тү регеліп тұ ру жағ дайларында жү ргізілү і мү мкін.

Ұ рыс жағ дайларында мерген ату орнын командир пә рмендері бойынша немесе ө з бетімен иеленіп, жабдық тайды. Ол ү шін ең жақ сы бағ дарлау мен атқ ылауды қ амтамасыз ететін, қ арсыластың атысы мен бақ ылауынан мергеннің тасалануына мү мкіндік беретін, ату тә сілдерін орындауғ а жіне қ арсыласты бір рет атқ анда жоюғ а ың ғ айлы орынды таң дау керек. Жағ дайғ а байланысты ату орны оқ панада, снарядтар қ орғ ану шұ ң қ ырларында, орларда, тастар мен кесілген томарлардың арт жағ ынан жә не т.б. таң далынып алынады. Елді мекендерде ату ү шін орын ретінде ғ имараттар терезесі, шатыр, қ ұ рылыс іргетасы жә не т.б. таң далынуы мү мкін.

Атыс жү ргізу ү шін айрық ша кө рінетін жергілікті жекелеген нысандарғ а жақ ын орынды, сондай-ақ қ ырат жоталарды таң дауғ а болмайды.

Атыс жү ргізу орынын иемдену ү шінб мысалы: “Мерген..., атыс орны ана жерде – ұ рысқ а! ”пә рмені беріледі. Бұ л пә рмен бойынша мерген жергілікті жер жағ дайын ескере отырып, кө рсетілген орынды иемденіп, атысқ а дайындалады. Шұ ғ ыл атыс жү ргізу ү шін винтовкағ а оптикалық кө здеуішті алып жү реді.

Атыс орнын ауыстыру ү шін, мысалы, мынадай пә рмен берілу мү мкін: “Мерген..., ана жақ қ а жү гіріп бар – алғ а! ”Мерген орын ауыстыру кезінде ату ү шін жаң а орынғ а жылжу жолын, аялдау ү шін жолдың тасаланғ ан учаскелерін, егер пә рменде кө рсетілмесе, жылжу тә сілдерінде белгілеп алады. Қ озғ алар алдында винтовка тежегішке қ ойылады.

Жергілікті жер ерекшелігі мен тасалардың кездесуіне байланысты мерген жү гіре отырып, шапшаң қ имылмен, ара-тұ ра жер бауырлай жылжиды. Мұ ндай кезде винтовканы ың ғ аына қ арай бір немесе екі қ олмен ұ стауғ а болады. Жер бауырлай жылжу кезінде винтовканы оң қ олмен ү стінгі қ азық ша бекітілген баудан немесе ұ ң ғ ы жабуынан ұ стайды.

Ұ рыс кезіндегі атыс міндетін дұ рыс орындау ү шін мерген винтовкадан атудың тә сілдерін жетік білуі, атыстың барлық тә сілдерін ұ рыс алаң ына бақ ылау жасауды тоқ татпай, дә л де шапшаң орындай білу керек.

Ә рбір мерген атыс тә сілдерін орындаудың жалпы ережелерін басшылық қ а ала отырып, ө зінің жеке ерекшеліктерін ескеріп, атысты нә тижелі жү ргізу ү шін басын, денесін, қ олы мен аяғ ын оң тайлы, тұ рақ ты жә не бір жақ қ а қ оюы керек.

Мергендік винтовкадан ату: атысқ а дайындық тан, атыс жү ргізу мен атысты тоқ татудан тұ рады.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал