Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Атысты тоқтату


Атысты тоқ тату уақ ытша немесе толық болуы мү мкін.

Атысты уақ ытша тоқ тату кезінде: “Тұ р! ”немесе “Атысты тоқ тат! ” пә рмені беріледі. Мерген осы пә рмен бойынша ағ ытқ ыш ілмекті басуын тоқ татып, винтовканы тежегішке қ ояды жә не қ ажет болса, оқ жатарды ауыстырады.

Оқ жатарды ауыстыру ү шін оны винтовкадан бө ліп алып, жарақ талғ а оқ шатар қ осу керек. Егер оқ жатардағ ы барлық патрондар шығ ындалғ ан болса, онда винтовка жарақ талғ ан оқ жатарғ а қ осылғ ан соң, бекітпе жақ тауын қ айта жарақ тау тұ ткасынан кері шегеріп, босату керек жә не винтовканы тежегішке қ ойғ ан жө н.

Атысты толық тоқ тату ү шін: Тұ р! ” немесе “ Атысты тоқ тат! ” пә рмендерің нен соң, “ Оғ ын ал! ” пә рмені беріледі. Бұ л пә рмен бойынша мерген ү стің гі жә не тө менгі бұ рамаларды «0»-ге қ ойып, винтовканың оғ ын алып, ә рі қ арай жағ дайғ а қ имылдау керек.

Жатып ату кезінде мерген винтовканы ұ ң ғ ы жабуынан оң қ олмен ұ стап, дү мді жерге босатып, ұ ң ғ ы бө лігін сол қ олдың білегіне қ ою керек. Оқ панадан ату кезінде винтовканың оғ ы алынғ ан соң, оқ пананың топырақ қ алқ асына қ айта оқ тау тұ тқ асын тө мен қ арата қ оюғ а болады. Егер дереу оқ ату кө лделмесе, онда бленданы орнына қ ойып, объективке қ алпақ, кө здеуішке қ ап кигізу керек немесе оптикалық кө здеуішті винтовкадан алып, сө мкеге салу қ ажет.

Винтовканын оғ ан алу ү шін:

- оқ жатарды бө лу;

- винтовканы тежегіштен алу;

- бекітпе жақ тауын қ айта оқ тау тұ тқ асынан жайлап кері шегіндіріп, оқ тытқ ан патрондарды алып, бекітпе жақ тауын тү сіру;

- ағ ытқ ыш ілмекті басу;

- винтовканы тежегішке қ ойып, винтовканы бауынан ұ стау, ал атыс жатып немесе тізерлей жү ргізілген болса, жерге қ об керек.

- оқ жатардан патрондарды алып, оны винтовкағ а қ осу;

- оқ тық тан алынғ ан патрондары іріктеу керек.

Патрондарды оқ жатардан шығ ару ү шін, патрондарды жоғ ары қ аратып, оқ тарын ө зінен сыртқ а қ аратып оқ жаттарды сол қ ол ұ стау керек, оң қ олмен оқ сауыттың кө мегімен патрондарды біртіндеп ө зінен сыртқ а қ арай оқ жатардан итеру керек.

Жатып жағ дайында атыстан кейін тұ ру ү шін екі қ олды кеуде тұ сына тартып, витовканы оң қ олмен ұ ң ғ ы жабуынан ұ стап тұ ру керек. Содан кейін екі аяқ ты бір-біріне қ осып қ олды дереу тү зетіп, кеудені жерден кө тереміз де, оң аяқ ты алғ а қ арай шығ арып дереу тұ рып, керек болса, қ озғ алысты бастау қ ажет.

Винтовканың оғ ын алғ аннан кейін егер керек болса, командир: Қ аруды тексеруге! ” пә рменін береді.

Бұ л пә рмен бойынша орындалатындар:

- жату жағ дайында: оқ тарды бө лектеу жә не оны винтовканың жанына оқ берушіні ө зіне қ аратып қ ою, винтовканы тежегіштен тү сіріп, бекітпе рамасын артқ а жылжыту, винтовканы біршама солғ а қ арай бұ ру; командир оқ тық пен оқ жатарды тексерген соң бекітпе рамасын алғ а босатамыз, шү ріппені қ айырмадан тү сіріп, винтовканы тежегішке қ оямыз, оқ жатарды винтовкағ а біріктіреміз;

- “Бауғ а” кү індегі винтовкамен тұ рып ату жағ дайында: тұ рып ату жағ дайын қ абылдау керек; винтовканы сол қ олмен ұ ң ғ ы жабуынан ұ стап, оң қ олмен оқ жатарды бө лектейміз де, оқ берушіні берушісін жоғ ары, дө ң ес жағ ымен ө зің е қ арата ұ стап оны сол қ олғ а ауыстырамыз, сол қ олдың саусақ тарымен оқ жатарды ұ ң ғ ы жабуына қ ысамыз; винтовканы тежегіштен алып, бекітпе жақ тауын артқ а қ арай жылжытамыз. Командир оқ тық пен оқ жатарды тексерген соң, бекітпе жақ тауын алғ а тү сіріп, шү ріппеніұ рыстық қ айырмадан алып, винтовканы тежегішке қ ойып, оқ жптарды біріктіріп, винтовканы “бауғ а”

Тасадан тірей ату тә сілдері тірей ату тию дә лдігін ауыстыру ү шін қ олданылады. Мерген атысқ а ың ғ айлана отырып, тіреуді атыс жү ргізуге неғ ұ рлым оң айлы болатындай етіп орналастыру керек. Тіреу қ андай ың ғ айлы болса, атыс нә тижесі сондай болады.

Таса қ арсыластың бақ ылауын қ иындату жә не оның ата-анасынан қ орғ ану ү шін қ олданылады. Атыс жағ дайына орналасу жә не атыс дә лдігін арттыру мақ сатында мерген тасаны денесіне тіреу болу ү шін жә не кей жағ дайда қ аруды тіреу ү шін қ олданылады.

Тірей ату ү шін винтовканы ұ ң ғ ы жабуымен тіреуге арнлағ аг сол қ олын алақ анына қ ойып, ал оң қ олмен винтовканы ұ ң ғ ының алдың ғ ы жағ ынан немесе винтовканы ұ ң ғ ы жабуымен тіреуге қ ойып, оны сол қ олмен оқ жатардан болмаса ұ ң ғ ының тө менгі жағ ынан ұ стайды.

Қ атты тіреуді жұ мсарту ү шін оны плаш-палаткағ а оранғ ан шым топырақ пен, шинель орамымен жә не т.б. жапқ ан жө н.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал