Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тексеру және оны майлау жұмыстары жатады.


Жиналғ ан винтовканы қ адағ алау барысында мына жағ дайларғ а кө ң іл бө лу керек.

1. атвор кө мірі свол қ орапша кө мірімен сә йкес келетіндігін.

2. мушканың бү гілуіне.

3. негігі мү шкада намушик атты тұ рма.

4. хомутиктың қ озғ алысы еркін бе.

5. кө здегіште ешнә рсенің жоқ тығ ына кө зді жеткізген жө н.

6. кемшіліктер байқ алса ол қ олданысқ а жарамайды.

7. Ату алдында створ қ ұ бырымен оқ ты тазалау керек.

8. Кіші колиберлі винтовканы ату тә сілдері

Ату барысындағ ы қ ауіпсідік шаралары бө лімшенің тиянақ тылығ ына білімімен нақ тылығ ына жаттығ у алаң ында орналасқ ан ерекшіліктердің сақ талуына байланысты.

Қ айғ ылы жағ дайды ө зіне жә не айналадағ ыларғ а қ ауіп тигізбеу ү шін мына жағ дайларғ а тиым салнады.

1) Жө нделмеген қ арудан оқ атуғ а жә не ақ жалау кө терген жақ қ а атуғ а.

2) Жетекші рұ қ сатынсыз қ аруды алып атуғ а.

3) Оқ талмағ ан қ аруды жан-жағ ына қ арап бағ ыттауғ а (адам, жануар)

4) Жаттығ у алаң ына қ аруды алып шығ уғ а.

5) Оқ талғ ан қ аруды қ алдыруғ а жә не басқ а адамғ а жетекші бұ йрығ ынсыз беруге.

6) Сынақ алаң ында атуғ а жә не тоқ тат бұ йрығ ы аралығ ында жү рмеуге.

Мерген ә р уақ ытта қ ару стволын жоғ ары 60-шамасында қ аратып жү руі тиіс. Ол қ ару оқ талсада, оқ талмасада қ аруды қ алдыру жә не біруге беру тек жетекші бұ йрығ ымен орындалады. Қ осымша қ аруды оқ тап онда оқ қ алмағ андығ ына кө з жеткізу керек. Сынақ алаң ында адам жә не жануар пайда болғ анда атуды тоқ тату керек.

Винтовкада атуды ү йрену ү шін оың ережелерімен ә дістерін мең геру қ ажет ә дістері.

Атуғ а дайындау.

Кө здеу

Шү ріпті басу.

Атуғ а дайындалу

Атуғ а дұ рыс дайындалу винтовканың нақ тылығ ымен мергіндігіне негіз болады.

Ең тиімді жағ дай ол жатып ату. Себебі бұ л жағ дайда мергенде, винтовкада жерге ың ғ айлы орналасады. Жатып атуда мергенге оқ талу т.б. жұ мыс жасау тиімді.

Жатып ату былай жү зеге асады.

Винтовка кернейге оқ қ олмен ұ стап оң аяақ пен алғ а (оң жағ ына қ арай) бір қ адам аттайды. Алғ а ең кейіп сол тізеге иіледі. Сол қ олмен жерге жармасады ретімен аяқ кеуде де жерге тиеді Сол иық қ а жатып аяақ ты артқ а жібереміз. Осы тү ста 20-30 (дене) белдеуде болуы тиіс. Винтовканы толығ ымен сол қ олғ а орналастырамыз.

Кіші колиберлі винтовканы оң қ олмен оқ тап задворды ашып артқ а тартып оқ қ орпшшағ а ү лкен саусақ пен оқ ты салып белгіллеуіш саусақ кө мегін пайдалану арқ ылы ү лкен саусақ пен оқ ты затвордың жабылуына дейін итереміз.

Кіші колибер винтовканы орналастыру.

Сол қ ол шынтақ қ а дейін винтовка астында болады. Ал иық болса алғ а қ арай, ү лкен жә не белгілеуіш саусақ цеведа тұ руы керек. Оң қ олмен приклатты алып иық қ а жақ сылап асып қ ойу керек. Приклатка толық жә не қ атты тіреліп тұ руы тиіс. Кейін алақ олмен мойын сапты еркін ү стап белгілеуіш саусақ пен шү ріпке қ ою.

Басты алғ а ең кейтіп мойынды қ атайтып оң жақ (винтовканы сабына қ ою)

Атуғ а дайындау барысында жатқ ан орның ның дұ рыстығ ына кө з жеткізген жө н.

Ол былай жү зеге асады. Мерген нысанды алып, кө здеп, сосын екі кө зін бірнешерет жұ мады. Оң жә не сол кө зді ашып нысананы кө здеп қ арудың нысанадан ауытқ уып қ адағ алайды. Егер нысанадан сол жақ а ауытқ ыса онда бү кіл денені (сол шынтақ ты қ имылдатпастан) солғ а жылжытамыз. Егер винтовка оң ғ а қ арай нысанадан ауытқ ыса дә л жаң ағ ы жағ дай қ айталанады тек оң ғ а қ арай. Егер винтовка тө мен тү сіп кетсе денені артқ а жылжы тамыз (шынтақ ты қ имылдатпай) егер жоғ ары кө терілсе винтовка денені алғ а қ арай жылжытамыз.

Егер мушка нысанадан ауытқ ымаса ол дұ рыс орналасқ анның белгісі

Жатып ату барысында қ орғ аныс ретінде қ ұ м толтырылғ ан қ апты пайдалануғ а болады. Егер қ ұ мғ а толтырылғ ан қ ап қ орғ аныссыз тү рса сол шынтақ қ ойылып оғ ан винтовка орналастырлады.

Мерген ө зіне қ орғ аныс қ ап тұ рғ ан сә тте ың ғ айлы жағ дайда денесін алғ а жә не артқ а қ имылдату нә тижесінде табады.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал