Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәрiс жоспары


1. Рпг-шi қ ұ рылымдар, тағ айындау жә не жауынгерлiк қ асиеттер;

2. Жиiрек жә не Рпг-шiнiң тетiктерiнiң жұ мысы;

3. Граната атқ ышқ а кү ту, оның сақ тауы жә не жинақ;

4. Рпг жә не ә зiрлеу оны атысына тексеру.

 

Тағ айындау жә не граната атқ ыштың жауынгерлiк сапалары. Рпг-шi жә не (1-шi сурет) Рпг-шi қ ол танкағ а қ арсы граната атқ ыштары жаудың сауыт қ апталғ ан қ ұ ралдарымен тағ ы басқ алар танктермен кү рес, жү рiстi артиллерия қ оюлар ү шiн арналар едi. Бұ дан басқ а, оның жаудың қ ағ ылез кү шiнiң жоюына, жең iл тасаларда болатын болауғ а қ олдануа аламыз, сонымен бiрге қ алалық тү р ғ имараттарындағ ы.

Граната атқ ыштан атысы Пг-шi жә не Пгтiң анарларымен ө ндiрiп алар едi - 7ВМ (2-шi сурет) жинақ ы ә сердiң калибрден тыс танкiге қ арсы анарларымен.

1-шi сурет. Қ ол танкағ а қ арсы граната атқ ышының тұ тас кө рiнiсi:

а - РПГ-7; б - РПГ-7Д.

Граната қ азiргi танктер жә не жаудың жү рiстi артиллерия қ оюларын барлық тү рлерi бар тиiмдi кү рестi хабар мү мкiндiк беретiн брон тесетiндiкпен ие болады

2-шi сурет. Анар тұ тас кө рiнiс гранатадан атыстың жанында мета қ олданылатын:

а-оқ -дә рiлi зарядымен граната; б-граната болып табыл ұ шқ анда

 

Атыстың кө здеу алыстығ ы-500 м

Минутқ а- 4- 6 атыстарының жауынгерлiк атылу тезiгi.

Оптикалық нысанасы бар граната атқ ыштың массасы: Рпг - 7 6, 3 кг, Рпг - 7Д 6, 7 кгтер.

Оқ -дә рiлi заряды бар анарлар атыстың массасы: Пг - 7В 2, 2 кг, Пг - 7ВМ 2, 0 кгтер.

Жиiрек жә не граната атқ ыштың тетiктерiнiң тағ айындау жә не қ ұ рылымы

(3-шi сурет) граната атқ ыштың дiң гегi бағ ыт жә не оқ -дә рiлi газдарының қ арсылық бiлдiруiнiң анарлары ұ шуғ а беруге атыста қ ызмет кө рсетедi.

 

3-шi сурет. Граната атқ ыштың дiң гегiнiң бө лшектерi:

а-тұ рба; б- тү тiк болып табылады;

1 кең ею; анарлар фиксаторғ а 2 ойығ ы; шiркейдiң 3 негiзi; кө здеу Планктiң 4 негiзi; 5 қ ұ лақ тар; бойкового 6 негiз тетiк; дiң гектiң сабына 7 шошағ ы; бекiткiшке 8 жұ қ а тақ тайша (тү нгi) оптикалық нысана; 9 антабка; 10 қ амыт; жапсырманың вянныесi 11 Дерь; 12 кең қ оң ыш; 13-шi қ ақ пақ тық; дiң гектiң сабының 14 жақ таулары

4-шi сурет. Екпiндi - жiберу тетiк: 1 корпус; 2 шаппа; 3 сақ тағ ыш; 4 серiппе; 5 сыбырлады; 6 сырық; 7 жауынгерлiк серiппе 5-шi сурет. Шаппа: дә н ұ сағ ында Курконың 1 шабағ ы; 2 жауынгерлiк шошақ; 3 дейiн сақ таушы шошақ; Курконың ө стерi ү шiн 4 саң ылау

 

Дiң гектерде болады: анарлар фиксаторғ а ұ ң ғ ы ойық тың бiр бө лiгiне; шiркейдiң бекiткiшi жә не кө здеу Планкке (шошақ тар) негiздерi ү стiнде; оны жә не екпiндi - жiберу тетiктiң бекiткiшке арналғ ан шошақ ү шiн ұ ясы бар тетiктiң бойковогосы екпiндi - жiберу тетiктiң қ осуы, негiз ү шiн қ ұ лақ тар астыдан, (тү нгi) оптикалық нысананы бекiткiшке арналғ ан шошақ тары бар жұ қ а тақ тайша сол жағ ында; иық белбеудiң қ аптарымен белбеудi бекiткiшке оң нан солғ а екi антабкалары.

Қ амыттарды граната атқ ыштың дiң гегiнде атыстың жанында кү йiктен граната атқ ыш сақ тайтын жапсырмалар деревян ные бекiткен.

(4-шi сурет) екпiндi - жiберу тетiк алғ ыр бойынша жауынгерлiк взвод, соқ қ ының ұ руынан Курконың тү сiруiне арналғ ан жә не сақ тағ ышқ а граната атқ ыштың қ ойылуына. Ол корпус, Курко, сақ тағ ыш, серiппеден тұ рады, жауынгерлiк серiппесi бар сырық та сыбырлады

Екпiндi - жiберу тетiкке Рпг-шi граната атқ ыш Рпгте қ осымша тетiгi бар аудармашы жә не серiппемен, қ осымша бет жә не штифт енгiзiлген, сонымен бiрге сақ таушы конструкция дейiн ө згертiлген. Аудармашыда тетiктiң ротасына повоның жанында сақ тағ ыштың шабына артқ а ә сер ететiн жә не тү тiгi бар тұ рбаның толық емес Қ осуының жағ дайындағ ы сақ тағ ышқ а автоматты граната атқ ышқ а шарт қ оятын шап болады. Бiтеулер ө зектi тетiгi бар граната атқ ыштың екпiндi - жiберу тетiгi корпуста жапқ ыштың алдың ғ ы бө лiкке арналғ ан саң ылауда болады.

(5-шi сурет) шаппа ол алғ ыр бойынша соқ қ ының ұ руына қ ызмет кө рсетедi Курконың ө стерi ү шiн шепталоммен iлiнiсу қ олайлы жауынгерлiк взводтарғ а, жауынгерлiк жә не сақ тағ ыш жә не саң ылауды екi шошақ ты Курконың қ ойылуғ а арналғ ан кертуi бар шабақ ты алады

 

6 сурет сақ тағ ыштың бө лшектерi 1 тө мпешiк, 2 ұ я, 3 стопор, 4 серiппе 7 сурет серiппе кү рiш 1 жоғ арғ ы тiс; 2 саң ылау ө стер, 3 қ ұ йрық ү шiн, 4 тө менгi тiс

(6-шы сурет) сақ тағ ыш кездейсоқ атыстың мү мкiндiгiн шығ аратын жiберу крючтiң жабуына арналғ ан. Ол тө мпешiк жә не сақ тағ ыштың жағ дайына байланысты серiппе басылатын стопор кiретiн екi ұ я алады. Қ ызыл болғ андай етiп солданды сақ тағ ышқ а жолақ сақ иналай корпустың қ ақ пағ ымен қ атар батырып жiберген басу керек сақ тағ ышқ а граната атқ ышқ а шарт қ ойсын жолақ сақ иналай корпустың қ ақ пағ ымен қ атар батырып жiберген басу керек ү шiн.

(7-шi сурет) серiппе жауынгерлiк взводтан Курконың тү сiруiне қ ызмет кө рсетедi. Серiппе қ орытындығ а жоғ арғ ы тiсi болады ө стер, саусақ ты ық палғ а арналғ ан қ ұ йрық ү шiн Курконың жауынгерлiк шошағ ымен iлiктiруден, саң ылау атыстың ө ндiрiсiнде сыбырлады жә не сақ тағ ышқ а граната атқ ыштың қ ойылуының жанында сақ тағ ыштың тө мпешiгiне тiреуге арналғ ан тө менгi тiс

(8-шi сурет) тетiк Бойковый анарлар капсюльнiң сындыруына арналғ ан. Ол терiнiң бойковогосы негiздiң ұ ясында жайғ астырылады - низма жә не алғ ыр, алғ ырдың серiппесi, тiрек тө лке жә не ниппелден тұ рады.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал