Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тазалау және граната атқыштың сылауын рет


Сырттан қ урап қ алғ ан ескi-қ ұ сқ ымен граната атқ ышты сү рту. Ластануды дә режеден симости мең герушiлерде граната атқ ыштың толық емес немесе толық бұ зуын хабардың Произы. Шомпол жә не подго товить оны тазалауына жинасын, ү шiн не:

шомполдың алдың ғ ы сабағ ы артқ ы шомполдың алдың ғ ы сабағ ына оюда тық сыра жә не Ручкоғ а артқ ы сабақ сора бө лу;

— шомполдың алдың ғ ы жә не артқ ы сабақ тары толтыра бұ рап алу;

— қ абаттай пакетте екi тең алсын, бiр айналымғ а олардың ә рқ айсылары ортасында қ айта айналдырсын, сү ртудi шеттiң жү з роналарымен крестпен салсын жә не аяқ тарды ұ сынсын сү рту жә не бұ дырлаулары бар табандарды бойлай пакетте; тегiс жiкпен сү ртудi жә не шомполдың табаны жабуы керек пакеттей. Жiк шомпол кү шпен шиммен дiң гекке кiретiндей етiп болуы керек пакетте.

Граната атқ ыштың тазалауын келесi кезекпен ө ндiрiп алу.

1) дiң гектiң каналы тазалау:

— қ аруды тазалауғ а арналғ ан столдың ойық тарында немесе кә дiмгi столғ а дiң гектi қ ойсын, стол жоқ болғ анда таза тө сенiшке қ ою;

— дiң гектiң каналына ұ ң ғ ы тарабынан шомпол сол қ олмен, оң қ олмен дiң гек ұ стап қ ала табан баса енгiзу; дiң гектiң каналының тазалауының жанында атыстардан кейiн пакеттеймiн шомпол оралғ ан сiлтiлiк қ ұ раммен немесе сумен сiң iру керек;

— кү йiктiң толық алып тастауына дейiн кең ейген оқ панның бө лiгiне дейiн шомполы ә лденеше байсалды алғ а жiберу;

— тү тiкке дейiн кең ейген оқ панның бө лiгiне шомпол алғ а жiберсiн жә не ө стер шомполдың қ озғ алысы цилиндрлiк жиiрек жә не жолымен iлгерлемелi жә не вращаның кең ейген оқ панның бө лiгiнiң қ ұ ламаларымен кү йiк денелiк сағ ат тiлi бойынша айнала алып тастау;

тү тiкке тiреуiне дейiн сонымен бiрге жақ тан қ азыналық кесiктiң дiң гегiнiң тазалауын жасау; тү тiк ө стер шомполдың бұ рылысымен айнала тазалау.

Шомполды тазалаулардан кейiн мұ қ ият ысқ ыласын жә не таза қ урап қ алғ ан қ алдық талшық ты дiң гектiң каналын сү ртсiн, содан соң таза ескi-қ ұ сқ ымен. Егер онда гарағ а iздер қ асқ айса, ескi-қ ұ сқ ыны қ арап шық сын жә не, тот немесе ластану, дiң гектiң налы қ арашы тазалауды жалғ астырсын, содан соң қ урап қ алғ ан қ алдық талшық пен жә не тошьюдiң Веоларын жаң адан сү рту. Болғ анша, тазалауды ескi-қ ұ сқ ы бу емес бала таза ө ндiрiп алу. Кө зi жеткен дiң гектiң тазалығ ында, сылауды оның жiгiмен бет нююды iшкi жабу.

Ол ү шiн таза ескi-қ ұ сқ ыны сү ртудi жә не шомполдың табанында орауы, оның мылтық сылауымен сiң iруi, бiрақ жақ тан ұ ң ғ ы кесiгiнiң дiң гегiнiң каналына жә не плав шомпол енгiзуi керек бойынша бiр қ алыпты кiрбiк сылауды дiң гектiң каналын жабылу ү шiн кең ейген оқ панның бө лiгiндегi тү тiк, повора чиваясына тiреуiне дейiн ол ә лденеше алғ а жiберу. Содан соң шомпол тү тiкке тiреуiне дейiн жақ тан қ азыналық кесiктiң дiң гегiнiң каналына енгiзу.

2) алғ ырдың тебен инесi иә выхо ү шiн тетiк, саң ылау бойковыйды ағ аш шыбық тар жә не ескi-қ ұ сқ ы қ олдана аршу.

Хандық тың мосының бойкового тазалауды оқ -дә рiлi кү йiк болғ ан жағ дайда таза қ урап қ алғ ан шү беректiң келесi сү ртуiмен сумен немесе қ ұ раммен лочным щи сулалғ ан ескi-қ ұ сқ ымен ө ндiрiп алу.

Бө лшек кiрбiк тазалаулардан кейiн сыласын жә не тетiк бойковый жинау.

3) екпiндi - жiберу тетiктiң бө лшегiн аршысын, олардың кiрбiк сылауы сыласын жә не тетiк ұ лу екпiндi жинау.

4) Ө ң ге металлдық граната атқ ыштың бiр бө лiктерi тыйымды қ ұ рғ ақ сү ртсiн - қ алдық талшық пен де тiгемiн; олардың сiлтiлiк қ ұ рамымен тазалау кү штi ластанударақ жиiрек жә не проте реть қ ұ рғ ақ. Кiрбiк сылаудың барлық металлдық бө лiктерi тазалаулардан кейiн сылау. Артық сылау ластануғ а мү мкiндiк туғ ызады жиiрек.

5) ағ аш бө лiктер қ урап қ алғ ан ескi-қ ұ сқ ымен ысқ ылау.

Тазалау жә не сылаудың аяқ тау бойыншалары граната атқ ыш жинасын жә не жиiрек жә не тетiктердiң жұ мысын тексеру.

Газсыздандыруды жә не граната атқ ыштың дезактивациясын ескерту бө лiктiң химия қ ызметiнiң арнайы нұ сқ ауларымен сә йкес ө ндiрiп алу

ПГО-7шының нысанасын сақ тау жә не жинақ

Нысана дә л оптикалық қ ұ рал болып табылады, сондық тан ұ қ ыпты олардан айналуы керек.

Сақ тау жә не ү ндеуде нысанамен келесi ережелер блюдатьмен керек:

— оның дымы қ ұ лау, қ атты соқ қ ылардан, толч ков, енуден iшiне нысананы сақ тасын жә не шаң кө тер;

— жабдық талғ ан стеллаждар жә не шкафтардағ ы кү шiктеу қ урап қ алғ ан жылытылатын помеде қ абындағ ы нысанасын сақ талу; нысана лагерьде ющей оны дымынан сақ тай жә не шаң кө тер жабулы пирамидада сақ талуғ а болады;

— егер нысана граната атқ ышта болса, от керек апармайды керек - қ апты қ ойсын жә не бау тарту

жә не линзаның қ ұ нттылығ ы нысана қ апқ а қ алауды алдында Ниялармен шең бер тү рлi движелермен майлық пен ортадан бастай сү ртуге керек; табандатқ ан кү йiнде басқ а бө лiктер ү йкеп тесуқ ажап тоздырғ ан ескi-қ ұ сқ ымен лин зы сол ү йкеп тесуқ ажап тоздыруғ а рұ қ сат етiлмейдi;

— ылғ алды нысаналар сырттан қ урап қ алғ ан шү берекпен, қ апты мұ қ ият ысқ ыласын кептiру; корпустың қ ақ пағ ы, элементтердiң секциясын проте реть, корпус жә не қ ақ пақ ты тү су;

— саусақ тарды линза тиiссiн жә не олар жақ сын қ айта ескiрейдi;

— маховик айналдырмауғ а қ арадайды;

— пештер нысана осы маң ай ұ стамасын жә не ү пiлмә лiк

Егер нысана ақ аулық қ андай болмасын алса, онда ол жө ндеу шеберханасына бағ ыттау керек


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал