Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәріс жоспары. 1. Анар құрылым, тағайындаулар және жауынгерлiк қасиеттер


1. Анар қ ұ рылым, тағ айындаулар жә не жауынгерлiк қ асиеттер. Жиiрек жә не анардың тетiктерiнiң жұ мысы;

3. Анарларғ а кү ту, оның сақ тауы жә не жинақ;

4. Анардың лақ тыруының қ абылдау жә не ережелерi.

Дә рістің қ ысқ аша конспекті

Қ ол жарқ ышақ анарлары жаудың қ ағ ылез кү шiнiң сынық тарының ұ тылуына жақ ын арнайды (шабуылғ а, окоптар, тығ ылатын жерлер, елдi мекендер, орманда, жоғ арылап) қ орығ амын.

Анардың сынық тарының бытырауының алыстық тарына байланысты бiрiккен шабуылдық қ а жiктеледi.

Ф-1 жарқ ышақ анары

Ф-1 жарқ ышақ анары - жауының қ ағ ылез кү шiнiң ұ тылуына қ орығ уғ а бiрiккен қ олайлы дистанциялық ә серлер анар. Ә р тү рлi жағ дайлардың мү мкiнiн анарғ а лақ тырсын жә не таса, БМП, БТР, САУ немесе танк артынан тек қ ана.

Ф-1 гранаталары мiнездеме:

Анарлар тү р - бiрiккен,

Анарлар салмақ - 600 грамм.

Жарылатын зарядтың салмағ ы - 60 грамм.

Демiкпенiң тү рi - УЗРГМ.

баяулатқ ыштың жануын уақ ыт - 3, 2-4, 2 кескен;

соғ ымдық сынық тардың бытырауын радиус - 200 м;

Ырғ уды орташа алыстық - 20-40 м.

 

Ф-1 гранаталары қ ұ рылым:

Ф-1 жарқ ышақ анары заряд жә не демiкпе жарылатын корпустан тұ рады. Анарлар корпус жарылатын зарядтың бө лмесi жә не демiкпеге қ ызмет кө рсетедi, анарлар сынық тардың бiлiмiне былайша жарылыста. Анарлар шойын, ұ зына бойына жә не кө лденең жыртындылармен корпус. Оның жоғ арғ ы бө лiгiнде (саң ылау анарларды сақ тау, тасымалдауғ а жә не тасудың жанында бұ л пластмасса тығ ыны бұ рағ ан) демiкпенiң бурауғ а арналғ ан оюмен саң ылауда болады. Жарылатын заряд корпусты толтырады жә не сынық тарғ а анарлар корпустың ү зiлуiне қ ызмет кө рсетедi.

РГД-5 жарқ ышақ анары.

РГД-5 қ ол жарқ ышақ анары - дистанциялық ә сердiң анары, шабуылдағ ы жаудың қ ағ ылез кү шiнiң ұ тылуы жә не қ орғ аныста ү шiн арналғ ан. Анарлар лақ тыру ә р тү рлi жағ дайлар ә серлердеден жаяу ретке жә не сауытты транспортерде iске асады.

Қ ол гранаталары мiнездеме РГД-5:

Анарлар тү р - шабуылдық.

Анарлар салмақ - 310 грамм.

Жарылатын зарядтың салмағ ы - 60 грамм.

Демiкпенiң тү рi - УЗРГМ

баяулатқ ыштың жануын уақ ыт - 3, 2-4, 2 кескен;

соғ ымдық сынық тардың бытырауын радиус - 25 м;

Қ ағ ылез кү штiң тиiмдi ұ тылуын радиус - 5 м.

Ырғ уды орташа алыстық - 30-45 м.

РГД-5 қ ол гранаталары қ ұ рылым:

-РГД-5 қ ол гранаталары манжеттермен, жарылатын заряд жә не демiкпе, корпустың демiкпеге арналғ ан тұ рбасы бар корпусынан тұ рады салымы бар қ алпақ жә не салымы бар поддоннан тұ рады.

- Корпус жарылатын зарядтың орналастыруы, демiкпеге арналғ ан тұ рбағ а қ ызмет кө рсетедi, сынық тардың бiлiмiне былайша жарылыста. Ол сынық тардың қ ұ растыруғ а арналғ ан қ ұ рыштан жасалғ ан қ осымша беттерi бар жоғ арғ ы жә не тө менгi жартылардан тұ рады. Корпустың жоғ арғ ы бө лiктерiне анардағ ы УЗРГМ демiкпенiң бекiткiшi жә не жарылатын зарядтың герметизациясына корпуста қ ызмет кө рсететiн демiкпеге арналғ ан тұ рба манжеттердiң арқ асында бекiнедi.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал