Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ол жарқышақ анарларының лақтыруының қабылдаулары.


Анарлар лақ тыруды процесс келесi қ абылдауларды орындаудан қ алыптасады: анарлар (анарлар жә не жағ дайдың қ абылдануы оқ тау) лақ тыру жә не лақ тыруғ а арналғ ан ә зiрлеушiлер. Оқ у жұ мыстарына металлдық Касколарды жауынгерлiк анарлар лақ тыруда киедi.

Команда бойынша анарлар оқ тау анарларды дайындауғ а ө ндiрiп алады!», бұ дан басқ а, жә не ө з алдына қ орығ амын.

Оқ таулар ү шiн қ олдорбадан сол қ олы анарғ а табып, оң металлдық қ алпақ ты тү сiп немесе (1-шi сурет, а) корпустың тұ рбасынан тығ ынына бұ рап шығ аруғ а керек. Содан соң ы, оң қ олдорбаның ұ ясынан анар сол қ олда ұ стай алсын жә не демiкпенi айқ ара ашу (1, 6-шы сурет). Орталық тұ рбағ а демiкпенi қ ойылсын жә не дайын ырғ уғ а анар ол (1-шi сурет, в) толтыра бұ рап кiргiзу.

Қ ол жарқ ышақ анарларының лақ тыруы ә р тү рлi жағ дайлардан ө ндiрiп алады: тү регелiп тұ рып, жата тiзеден, сонымен бiрге (БМП) жаяу ә скер, танктiң жауынгерлiк машинасы, сауытты транспортерден орын ауыстыруы жә не (тек қ ана шабуылдық анарлар) жаяу ретiнде.

Анарлар лақ тырулар ү шiн мұ ндай орынды сайланады жә не е ө йткенi мұ ндай ырғ у кедергiсiз жасауғ а болу ү шiн жағ дай қ абылданады. анарлар ұ шудың жолдарына қ андыағ аштар, биiк шө п, тағ ы басқ а бө геуiлдердiң ө ткiзгiштерiнiң Ветвейi болмау ү шiн.

Анарлар лақ тыру от анарлар команда бойынша ө ндiрiп алады!», бұ дан басқ а, жә не ө з алдына қ орығ амын. Анарлар лақ тырулар ү шiн оның қ олына жә не саусақ тармен алып (2-шi сурет, а) анарларды корпусқ а жiберу тетiк тығ ыздап қ ысуғ а керек басқ а қ олмен (2-шi сурет, б) сақ тағ ыш чектiң аяқ тары жiберу тетiк қ ысуғ а тығ ыздап жалғ астыра (тiктер едi) қ ысу; (2-шi сурет, в) сақ тағ ыш чектi қ ысылғ ан жағ дайдағ ы жiберу тетiк ұ стап қ ала жұ лып алсын, (ырғ у бiрiккен анардың лақ тыруында iлесе тасада қ алу) мақ сатқ а анарғ а серменiп лақ тыру.

 

 

Рис. 1. Заряжание ручной осколочной гранаты:

а — вывинчивание пробки; б — доставание запала; в — ввинчивание запала

 

 

2-шi сурет. Қ ол жарқ ышақ анарының лақ тыруын алдында ә серлер:

а - жымқ ыру жiБеру анарлар корпусқ а тетiк; б - сақ тағ ыш чектiң аяқ тарының тү зетуi; в - сақ тағ ыш чектiң жұ лқ уы

Орыннан анарлар лақ тыруда тү регелiп тұ рып тұ руы керек.мақ саттарғ а тү рмен, анарғ а оң алсын, сол қ олғ а қ ару, сақ тағ ыш жұ лып алу чекке, оң аяқ пен доғ а бойынша анарларды қ ұ лаш тө мен жә не артқ а бiр адым шегiнiп, оның тiзесiнде иылып, жә не, дененiң корпусы оң ғ а (бұ рап қ оя сияқ ты) бұ ра жасау; анарғ а оң аяқ ты жылдам тү зете жә не мақ саттарғ а кеудемен қ айрыла оның иық тың ү стiнде алып ө те жә не бiлезiктiң қ осымша жұ лқ ынуымен шығ ара лақ тыру.

Тiзеден анарлары лақ тыруда тiзеден атысқ а арналғ ан жағ дай оң қ олда анарғ а ұ стап қ ала қ абылдауы керек, қ ару сол; сақ тағ ыш чектi жұ лып алсын, анарларды қ ұ лашты дененiң корпусы артқ а ауытқ и жә не ол оң ғ а бұ ра жасау; анарғ а аздап кө терiлiп оның иық тың ү стiнде алып ө те жә не сол аяқ қ а кенет қ озғ алыстың соң ында ең кее лақ тыру.

Анарлар лақ тыруда, жерде жата атысқ а арналғ ан жағ дай қ абылдауы керек жата қ аруды қ ойсын жә не оң қ олғ а анарғ а алу; сол қ олдар сақ тағ ыш чектi жұ лып алсын жә не, оғ ан жер туралы қ олдармен сү рте кү ш алып жылжып кету. (оның орыннан қ озғ алтпай) сол тiзеге оң жылжытып қ оя - аяқ ты сә л артқ а тұ рсын жә не қ ұ лашты бiр уақ ытта жасау. мақ сатқ а анарғ а оң аяқ ты тү зете мақ саттарғ а кеудемен қ айрыла жә не алғ а қ ұ лай лақ тыру; қ аруды алсын, жә не атысқ а қ омдану.

Адыммен орын ауыстырудағ ы анарлары лақ тыруда немесе жү гiре, қ ару сол, сақ тағ ыш чектi оң иылғ ан қ олда анарғ а ұ стап қ ала жұ лып алуғ а керек.

Адымда сол аяқ пен анарлармен қ олды алғ а кө терiп шығ арылсын жә не бiр уақ ыттағ ы, дененiң корпусының бұ рылысымен оң ғ а: жә не тозбайтын мақ саттарына бағ ыты бойынша сол аяғ ын ү шiншi адымда қ олмен дененiң корпусының бұ рылысы жә не қ ұ лашты орнатыл тiзедегi оң аяқ ты иылып аяқ тау. Грантқ а қ озғ алыс жылдамдық ты пайдалана жә не аяқ тардың кү шi, дененiң корпусы жә не қ ол ырғ уғ а дә йектi тү рде сала оның иық тың ү стiнде алып ө те лақ тыру.

Траншея немесе окоптан анарлары лақ тыруда брустверге қ аруды қ ойып, оң қ олғ а анарғ а алып жә не сақ тағ ыш чектi жұ лып алуғ а керек; оң аяқ ты артқ а (қ аншалық ты мү мкiн) артқ а қ алдыру; анарлармен оң қ олды артқ а толтыра белде майыса жә не екi аяқ сә л майыстыра апару: сол қ олғ а, мақ сатқ а анарғ а кенет тiк тұ рып лақ тырып, кейiн траншеяда не тасада қ алуғ а шiре.

Терезе жә не тiк мақ саттарғ а жататын (қ абырғ алардағ ы ойық тар, амбразура) ғ имараттардың есiгiндегi анарлары лақ тыруда ол траектория бойынша болжалды жерге оның кү шпен тiкелей бағ ыттай тастау керек тү зу сызық жақ ындап келе жатқ ан. Сонымен бiрге мақ саттардың кенерелерiнде, ө йткенi жылдамдық тың темендеуiнiң анардың ө з ұ шуын соң ғ ағ а жақ сы кө здесiн жә не тө менгi жағ ына бiртiндеп шалқ иды. Орыннан ырғ у орынды тү регелiп тұ рып орындалсын, тiзеден немесе жатқ ан кү йе.

Анар (траншеяғ а) окоп болатын жаудың қ ағ ылез кү шiнiң ұ тылулары ү шiн керек.орнық сыз кө кжиекке астында ол iлiнген траектория бойынша окопқ а қ ұ лау жә не траншея арқ ылы аз домалату немесе тарапқ а домалап кету ү шiн шамамен 35-45 лақ тыру.

Жiберу тетiк анарлар ырғ уда озатқ а энергияны хабарлайтын жауынгерлiк серiппенiң ә серiмен тарапқ а шегiнедi. Ө з Жаломы озат баяулатқ ышқ а ө тедi, ол тұ татады жә не, анарлар жарылатын зарядты қ ирататын оталдырғ ыш-капсюльге ол арқ ылы ө те алып берiледi. Анарлар корпус жарылып кетедi, жә не сынық тар ә ртү рлi тараптарда таралыпкетедi.

Негiзгi ә дебиет:

1. Жалпы ә скери ә зiрлеу.Қ арағ анды 2009 ж.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал