Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәрістің жоспары. 1. Кпвт тағайындау және құрылым


1. Кпвт тағ айындау жә не қ ұ рылым

2. Жиiрек жә не КПВТтың тетiктерiнiң жұ мысы

3. Нормалығ а КПВТ жә не келтiруден атыстың ережелерiн қ орығ амын.

 

(КПВ, Индекс ГАУ- 56-П-562) - С.В. Владимиров жасап шығ арғ ан станкті пулемет. Оны 1943ж, № 2 Ковров атты қ алалық заводта С. В. Владимиров инициативті қ атарда жасап шығ ара бастады. 1949ж қ арулық қ олдануғ а қ абылданды. Бұ л пулемет 14, 5* 114мм ерекше патрондармен атылатын жалғ ыз қ ару болып табылады. Оның жылдамдығ ы сонша, тіпті танкге қ арсы атылады жә не де жалынғ а, қ арсыластық қ орғ ансыз тірі жанғ а қ арсы атылады.

КВП ұ зақ ү здіксіз атылатын автоматикалық бағ дарлық қ аруғ а жатады. Оның автоматикасы қ ысқ а жолдағ ы аз ток ө тетін энергияғ а жатады. Бұ рылыс арқ ылы жабылу іске асырылады. Сонымен қ атар атқ ыштың муфталарының нә тижесінде атқ ыштың қ орабы оң атқ анда ауырлап кетеді.

Ашылу жә не жабылу, сондай- ақ оқ ты белгілі біл жылдамдық та атқ андағ ы хабарлама жылдамдатқ ыш кө шірме типін кү шейтеді. Спускті механизм ү здіксіз атуды қ амтамасыз етеді. Пулеметті оқ тармен толтыру темір металлды ленталардан жасалады. Ленталы қ орап станкғ а жалғ анғ ан. Сонымен қ атар станкның оң жағ ында механикалық, секциондық бола алатын СПВ оптикалық прицел жалғ анғ ан. Жалынды оқ тардан қ орғ ану ү шін арнайы ауа жіберіп тұ ратын қ ұ рылғ ылар жасалынғ ан. Қ ыздырғ анда ол қ ұ рылғ ыны басқ а да қ осымша қ ұ рылғ ылармен алмастыруғ а боладығ Сонымен қ атар қ арулардың барлығ ы буферлармен қ амтамасыздандырылғ ан.

КПВТ пулеметы БРДМ- ә атты бронирленген машиналармен орнатылғ ан.

Ә р тү рлі транспорттар ү шін КПВТ нұ сқ асы жасалып шығ арылғ ан(танқ тық, Индекс ГАУ- 56-П-562Т). КПВ пулеметымен салыстырғ анда танктық нұ сқ асы бронтехникалық техникада қ олданылатын қ асиетімен қ ұ рылымдық ерекшелінтерімен ерекшеленеді. Дистанционды басқ арулар ү шін пулемет токпен қ амтамасыздандырылғ ан. Ондай пулеметтар батарейкалар арқ ылы жұ мыс істейді. Оларды ү немі зарядтап отыру қ ажет.

Ү лкен калиберлі пулеметтарды жасап шығ ару ү шін 14, 5мм қ атты оқ тарды пайдаланғ ан. Ондай қ арулар 1942 ж СССР уақ ытында танктерге қ арсы шығ а алатын қ ару ретінде пайдаланылғ ан. Ү лкен калиберлі пулеметтардың негізгі ерекшеліктері болып қ арсыластың жең іл бронирленген қ аруы қ арсы шығ а алуы саналады.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал