Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шы сурет. Граната атқыштың оптикалық нысанасының бөлшектерi түр бiр бүйiрден; түр болып табыл алда, нысананы


1- корпус, 2 –кронштейн; 3- бұ ранда қ ысқ ыш; 4- қ аламдар, объективтiң 5- стопор, 6- iлгешек, 7- шошағ ы, бойынша объективтiң 8- қ алпағ ы, 9- кө зiлдiрiк, 10- текселiлген бұ ранда биiктiк бойынша бү йiрлеу бағ ытқ а, 11- текселiлген бұ ранда, температураны тү зетулердi енгiзудi 12- маховик, қ ұ рылымның 13 –корпусы тордың жарық тары, 14- қ алпақ, 15- электр шырақ, 16- тумблер, 17- маң дай қ алқ аны.

 

(9-шы сурет) граната атқ ыштың оптикалық нысанасы негiзгi нысана болып табылады. Ол кронштейнi бар корпус, оптикалық жү йе, нысананы мұ қ ият тексерудiң тетiгiнен тұ рады, тү нгi шарттардағ ы атысы, кө зiлдiрiк жә не маң дай қ алқ анының жанында тордың жарығ ының ортасында орындалады.

Граната атқ ыштың корпусы барлық жиiрек нысананың Қ осуғ а қ ызмет кө рсетедi. Ол қ ысқ ыш бұ рандадағ ы бұ ранда қ ысқ ыш қ ысқ ыш бұ ранданың бұ рылысқ а арналғ ан стопоры бар қ алам жә не қ аламның бекiткiшке арналғ ан iлгешектерде болатын нысананы бекiткiшке арналғ ан кронштейн алады

Граната атқ ыштың оптикалық жү йесi бақ ылалатын объекттiң суретiнiң алуы, толық қ амтуғ а арналғ ан призмағ а арналғ ан объективтен изо тұ рады - бражения, кө здеп ату, объектив жә не нысананы сақ тауғ а арналғ ан тордың шыныларының дымынан жә не шаң кө теруге қ орғ айтын объекттердiң қ арастыруғ а арналғ ан окулярғ а арналғ ан тор

Нысананы торда (тiк сызық) бү йiрлеу тү зетулердi (кө лденең сызық тар) нысананы шә кiл, шә кiл жә не (шылқ ығ ан кө лденең жә не пунктир сызық тың қ исығ ы) қ ашық тық ө лшегiш шә кiл ә келген.

Нысананы шә кiлдiң (сызық) бө лулерi (200, 300, 400, 500 м) метрлердiң жү здiктерiндегi атыстың 2, 3, 4, 5, тиiстi алыстық тарымен цифрлармен сол жағ ында белгiлелген.

Бү йiрлеу тү зетулердi шә кiлдiң (сызық) бө лулерi цифрлармен 1, 2, 3, 4, 5 (солғ а жә не оң ғ а қ арай орталық сызық) астыдан белгiлелген. Екi тiк сызық тардың арасындағ ы қ ашық тық (0 10) он мың ыншы сә йкес келедi. Бү йiрлеу тү зетулердi шә кiл бойынша бү йiрлеу тү зетулер оң ғ а жә не солғ а 0 50ге дейiн ендiруге болады.

300 мнiң нысананы шә кiл, тиiстi алыстығ ының сызығ ы, жә не бү йiрлеу тү зетулердi шә кiлдiң орталық сызығ ы қ ажеттi бө лулердi таң дау кө здеп атуда жең iлдететiн екi есе шығ ын. Бұ дан басқ а, орталық сызық граната атқ ыштың бү йiрлеу кө лбеуiн бiлдiруге мү мкiндiк берген нысананы шә кiлге кiредi

Қ ашық тық ө лшегiш шә кiл мақ саттар бұ л биiктiк 2, 7 м мақ саттар биiктiкке есептелiнген кө лденең сызық тан астыдан кө рсетiлген. Жоғ арғ ы пунктир сызық тардың ү стiнде аралық қ ашық тығ ы шә кiлдiң цифры 100 мде мақ саттарғ а дейiн қ ашық тық тың ө згерiсiне 2, 4, 6, 8, 10 сә йкес келедi 200, 400, 600, 800, 1000 м қ ашық тық тарғ а сә йкес келетiн бө лулерi бар шә кiл ә келген.

Нысананы шә кiлдiң ү стiнде " +" таң ба ә келген, нысананы тексеруге арналғ ан қ ызметшi.

(9-шы сурет) тордың жарығ ының қ ұ рылымының корпусы алакө лең келердегi атыстың жанында нысананы тордың жарығ ына арналғ ан жә не тү нде. (9-шы сурет) маң дай қ алқ аны атыстың жанында ың ғ айлы болу ү шiн қ ызмет кө рсетедi. Ол оптикалық нысанада бекiнедi

Қ ап оптикалық нысананы тасу жә не оғ ан қ ордағ ы аспаптар жә не (Қ БҚ) тиiстiлiктерi ү шiн арналғ ан, сонымен бiрге оның граната атқ ышында орналастырылудағ ы жауыннан нысананы қ орғ ауғ а. Қ ап нысанадағ ы бекiтулерi ү шiн баумен жабдық тағ ан.

Оптикалық нысананы (сала шығ у) бұ зылуды жағ дайдағ ы исполь зуется (ашық) механикалық нысана. Ол қ амыты бар кө здеу Планктен, қ ап болатын негiзгi жә не қ осымша шiркейлер тұ рады.

Ерте жасаудың граната атқ ыштары негiздер тек қ ана бiр шiркейi болады

Бiлiкпен кө здеу жұ қ а тақ тайша қ аппен тұ йық тағ ан жә не екi жағ дайлардағ ысы серiппемен жығ ылмай тұ рады: тiк жә не кө лденең. Кө здеу жұ қ а тақ тайша терезе жә не цифрлармен 2, 3, 4, 5 белгi қ ойылғ ан бө лулерi бар шә кiлдi алады. Шә кiлдiң цифрлары (200, 300, 400, 500 м) метрлердiң жү здiктерiндегi атыстың алыстық тарын белгi қ ояды.

Қ амыт кө здеу Планкке киiнген жә не iлгешекпен берiлген жағ дайда жығ ылмай тұ рады. Қ амыт кө здеп атуғ а арналғ ан тiлiк жә не тө менгi кесiгi нысананы қ оюды нұ сқ ағ ышпен қ ызмет кө рсететiн терезе алады.

Негiзгi шiркей минус екпiнiнiң жанында атысқ а қ олданылады - ратуре, қ осымша ауаның қ осынды температурасының жанында.

Мылтық тың сирағ ы тү нгi нысанасы бар граната атқ ыштан атысының жанында тiреумен қ ызмет кө рсетедi. ИЖ ол атыстың жанында тү нгi нысанасыз пайдалана алады.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал