Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Анарлармен үндеу, оларға күту және жинақ.


Анарлар шерелердегiнi ә скерлерде тү седi, жә не де анарлар, сап жә не демiкпелер металлдық қ ораптарда бө лек жатқ ызылады. Қ ораптардың жарулары ү шiн пышақ та болады. Қ абырғ алар жә не қ ақ пақ та кө рсетiлген таң балау жә шiк барып тұ р: зауыт-жасап шығ арушы, жасауды анар, жылдың партиясының нө мiрi жә не қ ауiп-қ атер таң басы анар жә не демiкпелер, нө мiр жә шiктегi анар, олардың массасы, ат сан.

Басқ а анар жә не сақ талу керек зауыт байламында сақ талу керек алып жү рiлетiн демiкпелердiң барлық қ орлары.

Жауынгерлер (80-шi сурет) арнайы қ олдорбалардағ ы анарларын кө тередi. Шпал демiкпелер болуы керек қ ағ азды немесе таза ескi-қ ұ сқ ығ а оралғ ан.

Қ олдорбағ а қ алауды алдында жә не анарлар жә не демiкпелердiң оқ тауды алдында қ арайды. ық ылас тексеруде айналдыруы керек анарлар корпус проржавления да ү шiн онда; демiкпеге тұ рбасы лас жә не тесiп ө ткен бұ зылуларды алатын болмады; демiкпе проржавления жә не ұ йпалақ тық тарды мө лдiреп алмады; сақ тағ ыш чектiң аяқ тары езiп жә не айналмалардағ ы сызаттарын алатын болмады.

Демiкпелер сызаттармен немесе жасыл ат ү стi қ олдануғ а жарамдылық емес.

Кү штi тү рткiлер, соқ қ ылар, от, кiр жә не ылғ алданғ ы демiкпелерi де анарларды сақ тауғ а керек. Егер анарлар ластап немесе алса, онда олар бiрiншi мү мкiндiктiң жанында мұ қ ият жә не ысқ ылауы керек. кептiру. кү н немесе бө лме ыстық тап тұ р, бiрақ оттың жанында. Анарлар қ ұ рғ ақ тасын мiндеттi тү рде бақ ылап керек.

Мерзiмдi қ арау тиiстi ұ зақ уақ ыт қ олдорбада мерзiмдi қ арау тиiстi сақ талғ ан анарлар. Дұ рыс емес анарлар жә не демiкпелер жоюғ а арналғ ан қ оймаларғ а берiледi (демiкпеге қ ыстырту) анарғ а оқ тасын тек қ ана лақ тыру алдында рұ қ сат етiледi.

Жауынгерлiк анарларды талдансын жә не ақ аулық тың оларында жойылсын, қ олдорбалары анарлары тыс кө терсiн сақ тағ ыш чектiң сақ инасына) iлiнген, сонымен бiрге жырылмағ ан анарлар тиiссiн рұ қ сат етiлмейдi.

Анардың қ ұ рылымының зерттеулерi, олардың лақ тыруының қ абылдаулар жә не ережелерi ү шiн оқ у, оқ у - имитациялық анарлар, жә не плакаттармен пайдаланады. Жауынгерлiк анарларды лақ тыруғ а оқ у жә не оқ у - имитациялық анарлар лақ тыру бойынша жауынгерлер, ойдағ ыдай тындырғ ан жаттығ уларғ а рұ қ сат етiледi. Жауынгерлiк анарлар лақ тыруғ а ү йренуiнде келесi сақ тық шаралары сақ тауғ а керек:

1) оқ ушысы қ ұ рыштан жасалғ ан дулығ аларда болуы керек

2) оқ тауды алдында анарлар жә не демiкпелердi қ арап шығ у; ақ аулық тарды табылулар жағ дайда командирғ а баяндау;

3) лақ тыру жарқ ышақ бiрiккен жә не танкiге қ арсы: анар окоптан ө ндiрiп алсын немесе астында сынық тесiлмейтiн таса артынан

офицердiң басқ аруымен;

4) ә рбiр келесi анарын бiр оқ ушы бiрнеше анарлар лақ тыруында арқ ылы немен 5 жарылыстан кейiн алдың ғ ы кемiнде тастау;

5) анар егер (сақ тағ ыш чек суырылмады) лақ тырмады, онда ол бә сең детсiн мү мкiн.команда бойынша тек қ анасы жә не командирдың тiкелей бақ ылауымен;

6) анар неразорвавшихся есепке алу хабарлар жә не қ ызыл жалаушалардың олардың қ ұ лауын орынын белгiлеу; анарлар неразорвавшиеся лақ тырудың аяқ тау бойыншалары артиллерия қ ару-жарағ ының сақ тауғ а жә не жинағ ына бойынша нұ сқ ауында жә не ә скерлердегi оқ -дә рi айтылғ ан ережелерге сә йкес қ ұ лауды орында ә лсiретумен жою; (демiкпелер) анар ә лсiрету бө лiктiң командирын ұ йымдастырады;

7) қ ол гранатасының лақ тыруын аудан кемiнде 300 м радиуста қ оршау;

8) анар дербес қ ұ рам, бос емес емес лақ тырумен, (350 м жақ ын емес) оқ ату шекарасынан тасағ а немесе қ ауiпсiз алып тастауғ а қ арсылық бiлдiру

9) анардың лақ тыруына бастапқ ы орын ақ жалаушалар, оқ ату шекарасы қ ызыл белгi қ ою;

10) анардың беруiн тармақ жә не демiкпелер бастапқ ы орыннан 25 м жақ ын емес тасада жабдық тау.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал