Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 9 (11)


Тема: Створення та реалізація програм опрацювання табличних величин. Створення масивів, арифметичні дії з ними.

Мета: Уміти створювати програми, що задають та виконують арифметичні дії з масивами.

 

Теоретичні відомості

Масив (array) – це скінчений набір елементів одного (базового) типу, які зберігаються в послідовно розташованих комірках оперативної пам’яті і мають спільну назву.

У математиці поняттю масив відповідають поняття вектора та матриці. Розрізняють одно та багатовимірні масиви. Двовимірний масив даних – це таблиця, що складається з декількох рядків.

Загальний вигляд конструкції типу масиву такий:

Array [< hjpvsh ] of < назва базового типу>;

Описати масив можна у розділі опису типів type, у розділі констант const, або у розділі оголошення змінних var. Назви типів масивів і змінних-масивів придумує користувач.

Приклад. Елементам описаних масивів можна надати значення так: a[1]: =15.1; b[tue]: =3; c[1]: a; c[2]: =b. Сталі елементи мають такі значення: vydatky[1]=1.2; vydatky[2]=1; …; vydatky[10]=1.3.

Приклад. Створити масив з перших ста цілих чисел і обчислити суму всіх його елементів можна так:

s: = 0; for i; =1 to 100 do begin a[i]: =i; s: =s+a [ i ] end; writeln(s);

Задачі відшукування в масиві конкретних даних розв’язують методом сканування (перебирання, перегляду) усіх елементів масиву за допомогою циклу і умовної команди, де зазначають умову пошуку.

Задача 1. Нехай yk це число викликів, які поступають на АТС за k-ту секунду. Припустимо, що yk випадкове число зі значенням від 0 до 6, яке генерується формулою – trunk(abs(7sin(k))).

Утворити масив у з десятьма елементами (k=1, 10). Обчислити суму викликів за перші 10 секунд роботи АТС та максимальну кількість викликів, що були за деяку одну секунду. Вивести результати обчислень.

Program ATS;

Uses Crt;

type vyklyk= array[ 1…10 ] of integer;

var y: vyklyk: max, s, I: integer;

Begin

clrscr;

max: =0; s: =0: (Припустимо, що max=0)

for i: =1 to 10 do

begin (Обчислимо кількість викликів)

y[i]: =trunk(abs(7*sin(i))): (за і-ту секунду)

write (Кількість викликів за ’, I, ’ – ту секунду: ’):

writeln(y[i]: 5); (Виведемо цю кількість)

s: =s+y[i]; (Обчислимо суму викликів)

if y[i]> max then max: =y[i]; (Обчислимо max значення)

End;

writeln(’Кількість викликів за 10секунд=’, s: 3);

write(’Максимальна кількість викликів за одну ’);

writeln (’секунду = ’, max: 3);

readln;

End.

Хід роботи

 1. Перевірити роботу програми прикладу.
 2. Створити програму, що виведе на екран масив [m, m] та новий масив, елементи якого є кубами елементів даного.
 3. Створити програму, що виведе на екран масив [m, m] та окремо його ліву діагональ, та елементи правої діагоналі і нижче.
 4. Створити програму, що виведе на екран одномірні масиви a i b та новий масив, елементи якого є квадратним коренем різниці елементів даних масивів.
 5. Створити програму, що виведе на екран масив [m, m] та підрахує суму його елементів.

Контрольні питання

 1. Що таке масив?
 2. Види масивів.
 3. Як задати одномірний масив в програму?
 4. Як ви розумієте поняття тримірного масиву?
 5. Що таке матриця?
 6. Як ви розумієте поняття квадратної матриці?
 7. Запишіть фрагмент програми, що демонструє задання елементів масиву псевдо випадковими числами.
 8. Навіщо при знаходженні суми масиву її спочатку обнуляють?
 9. Яке значення надають змінній перед введенням в цикл, коли підраховують добуток елементів?
 10. Чим відрізняється виведення одномірного масиву в рядок від стовпця?

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал