Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття кон'юнктури фінансового ринку і принципи її дослідження


Тема 3. Дослідження кон’юнктури

Фінансового ринку

Поняття кон'юнктури фінансового ринку і принципи її дослідження.

Основи аналізу та прогнозування кон’юнктури фінансового ринку.

Методи прогнозування кон’юнктури фінансового ринку.

Рейтингові оцінки на фінансовому ринку.

Інтернет-трейдинг на міжнародних фінансових ринках.

Поняття кон'юнктури фінансового ринку і принципи її дослідження

Співвідношення обсягу попиту і пропозиції, а також рівня цін на фінансові інструменти постійно міняються на фінансовому ринку в цілому, окремих його видах і сегментах. Загальний стан динаміки окремих елементів фінансового ринку є надзвичайно складним економічним явищем, оскільки він формується під впливом безлічі різнорідних і різноспрямованих внутрішньоринкових і макроекономічних чинників.

У той же час кожному фінансовому менеджеру, який виступає на фінансовому ринку як в ролі покупця, так і продавця окремих фінансових інструментів, важливо знати, на який ступінь активності фінансового ринку в цілому, окремих його видів і сегментів йому слід орієнтуватися при розробці фінансової стратегії і фінансової політики, виборі джерел залучення фінансових ресурсів, формуванні портфеля фінансових інвестицій і т.п. Якщо майбутній характер фінансового ринку в рамках тих сегментів, в яких підприємство намічає здійснювати свою фінансову діяльність, визначений неправильно, неминучі прорахунки у виборі напрямів фінансових операцій і конкретних фінансових інструментів, зниження ефективності фінансової діяльності, а в окремих випадках – відчутна втрата капіталу, що приводить до банкрутства.

Усіх учасників фінансового ринку в залежності від мети діяльності можна поділити на наступні категорії (слайд 2).

Хеджер – це трейдер, який мінімізує ризик своїх відкритих позицій шляхом проведення ефективної політики хеджування. При цьому ризик в подібних контрактах у ролі опонентів хеджерів бере на себе інша категорія учасників – спекулянти.

Спекулянт – це трейдер, який заробляє на ціновій (курсовій) різниці вибраних ним фінансових інструментів. Він прагне купити якомога дешевше і продати якомога дорожче. Його позиції, як правило, характеризуються неглибокими інвестиційними горизонтами. Рівень доходу спекулянта визначається його умінням передбачати еволюцію вибраного ринку, а також вибраною стратегією і тактикою ведення торгів. Саме завдяки цій категорії учасників фінансового ринку більшість його активів володіє необхідною ліквідністю.

Арбітражер – це трейдер, одномоментно торгуючий взаємозалежними активами або одним активом на різних ринках, якщо між ними спостерігається відхилення від середньостатистичних взаємозв'язків. Цінність присутності арбітражерів на фінансовому ринку – миттєве усунення різних «необ'єктивних» перекосів в котируваннях активів.

Ступінь активності фінансового ринку в розрізі окремих його видів і сегментів, співвідношення окремих його елементів – обсягу попиту і пропозиції, рівня цін на окремі фінансові інструменти – визначаються шляхом вивчення його кон'юнктури.

Кон'юнктура фінансового ринку є формою прояву системи чинників (умов), що характеризують стан попиту, пропозиції, цін і конкуренції на ринку в цілому, окремих його видах і сегментах (слайд 3).

Динаміка кон'юнктури фінансового ринку характеризується тим, що окремі його елементи перебувають у стані постійного коливання. Ці коливання носять різний характер, приймають різні форми і класифікуються за наступними основними ознаками.

1. За масштабом коливань кон'юнктури виділяються наступні основні види цих коливань (слайд 4):

а) коливання кон'юнктури фінансового ринку в цілому. Такі коливання носять наймасштабніший характер, який визначається дією макроекономічних чинників і істотною зміною форм державного регулювання цього ринку. Вони відбуваються одночасно і є однонаправленми на всіх видах фінансового ринку;

б) коливання кон'юнктури окремих видів фінансового ринку. Такі коливання відбуваються під впливом окремих макроекономічних чинників або зміни форм державного регулювання конкретних видів фінансових ринків. В рамках окремих періодів коливання кон'юнктури різних фінансових ринків можуть носити різноспрямований характер;

в) коливання кон'юнктури в окремих сегментах фінансового ринку. Такі коливання можуть викликатися дією окремих макро- і мікроекономічних чинників і по спрямованості можуть не відповідати тенденціям розвитку конкретного виду фінансового ринку;

г) коливання кон'юнктури по окремих фінансових інструментах. Такі коливання визначаються переважно дією мікроекономічних чинників і перш за все – зміною фінансового стану продавців цих інструментів (окремих банків і інших кредитно-фінансових установ; підприємств-емітентів цінних паперів; окремих страхових компаній і т.п.).

2. За стадіями кон'юнктурного циклу ці коливання охоплюють всі рівні фінансового ринку і носять тривалий характер. Для фінансового ринку в цілому і окремих його рівнів характерні наступні чотири стадії кон'юнктурного циклу (слайд 5):

а) підйом кон'юнктури пов'язаний з підвищенням активності ринкових процесів у зв'язку з пожвавленням економіки в цілому. Прояв підйому кон'юнктури характеризується зростанням обсягу попиту на окремі фінансові інструменти, підвищенням рівня цін (ставки відсотка) на них, зростанням конкуренції серед операторів фінансового ринку, фінансових посередників і т.п. Фондовий ринок в період підйому кон'юнктури характеризується як " бичачий";

б) кон'юнктурний бум характеризує різке зростання попиту на основні фінансові інструменти, особливо об'єкти інвестування, який пропозиція (не дивлячись на її зростання) повністю задовольнити не може. В цей період ростуть ціни (ставки відсотка) на об'єкти інвестування, підвищуються доходи інвесторів, фінансових посередників і операторів фінансового ринку. " Бичачий ринок" в цей період досягає свого піку;

в) послаблення кон'юнктури фінансового ринку пов'язано зі зниженням інвестиційної активності у зв'язку з початком спаду в економіці в цілому, відносно високою пропозицією різних фінансових інструментів при зниженні попиту на них. Для цієї стадії характерні спочатку стабілізація, а потім і початок зниження цін на більшість фінансових інструментів. Фондовий ринок в цей період починає формуватися як " ведмедячий";

г) кон'юнктурний спад на фінансовому ринку є найнесприятливішим його періодом з позицій інвестиційної активності, обсягу продажу фінансових інструментів і рівня їх прибутковості (окрім боргових цінних паперів і депозитних внесків). На цій стадії кон'юнктури фінансового ринку істотно знижуються ціни на об'єкти інвестування, " ведмедячий ринок" досягає свого піку.

3. За тривалістю коливань кон'юнктури виділяють наступні види цих коливань (слайд 6):

а) надкороткострокові коливання кон'юнктури. Тривалість таких коливань складає період від декількох годин (тобто в рамках одних біржових торгів) до декількох днів. Вони викликаються дією випадкових чинників, як правило, надходженням невірної інформації на ринок, і зазвичай не передбачувані;

б) короткострокові коливання кон'юнктури. Тривалість таких коливань складає період від декількох днів до декількох тижнів. Вони викликаються активною спекулятивною грою окремих учасників ринку (грою на підвищення або зниження курсової вартості окремих фінансових інструментів); реакцією на істотні зміни кон’юнктури зарубіжних фінансових ринків, наслідки котрих для національного ринку важко передбачити; дією інших випадкових чинників;

в) середньострокові коливання кон'юнктури. Тривалість таких коливань складає період від декількох тижнів до декількох місяців. Вони носять характер " ринкових хвиль" і викликаються дією сезонних або інших чинників, які можуть бути виявлені в процесі трендового аналізу рівня цін на окремі фінансові інструменти;

г) довгострокові коливання кон'юнктури. Тривалість таких коливань складає період від декількох місяців до декількох років. Такі коливання викликаються звично зміною фаз розвитку економіки країни в цілому; зміною стадій кон'юнктурного циклу; зміною стадій життєвого циклу окремих фінансових інструментів; кардинальною зміною форм державного регулювання фінансового ринку у зв'язку з коректуванням фінансової політики держави і іншими аналогічними істотними чинниками довгострокового характеру.

Характер всіх форм коливань кон'юнктури відображають різні індикатори фінансового ринку. Індикатори фінансового ринку є агрегованими індексами динаміки поточних ринкових цін, що відображають стан кон'юнктури в розрізі окремих його видів і сегментів (слайд 7). Найбільш широко система таких індикаторів представлена на фондовому ринку країн з розвиненою ринковою економікою – США (індекси Доу-Джонса, Стендард энд Пурз, Мудіз і інші), Великобританії (індекс Рейтера), Німеччини (індекс Франкфурт Альге-майне Цайтунг), Японії (індекс Ніккей) й інших.

Зі всього різноманіття індексів фондового ринку, що використовуються в світовій практиці, найпопулярнішим є індекс Доу-Джонса (промисловий). Він характеризує усереднений показник динаміки поточних курсів акцій 30 провідних промислових компаній США. Цей показник є основним індикатором кон'юнктури фондового ринку США, на який орієнтуються інвестори багатьох країн.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал