Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Індикатори та осцилятори у технічному аналізі


Ще одним методом технічного аналізу є аналітичний, в основі якого лежать індикатори, які поділяють на індикатори тренду, змінності, момента, цикла, сили ринку. Індикатор тренду – це такий індикатор, який загалом вказує напрям руху ціни ринку – вгору, униз чи бічний тренд. Зазвичай індикатори тренду є індикатори із запізненням, тому не дають точних точок входу. Тільки з часом визначається ця точка. Цінові коливання постійно заважають зрозуміти напрям ринку, тому індикатори згладжують ці коливання за допомогою математичного усереднення. В результаті, дивлячись на індикатор, візуально можна зрозуміти куди йде тенденція. Практично всі індикатори тренду побудовані на зглаженості середніх значень. До основних індикаторів тренду відносять: Moving Average, Bollinger Bands, Average Directional Movement Index, Parabolic SAR, Standart Deviation.

Індикатори змінності – індикатори, які призначені для виміру зміни ціни базового активу. Індикатори змінності використовуються для прогнозування зміни тренду. Такі індикатори особливо є важливими для аналітика термінового ринку при зміні тренду, або на бічному тренді. Сигнали таких індикаторів побудовані з невеликим часовим вікном, що дозволяють входити й виходити з ринку протягом дня. До таких індикаторів відносять: Chaikin’s Volatility, Standard Deviation, Bollinger Bands.

Представники категорії індикаторів момента використовуються для виміру швидкості зміни ціни за певний проміжок часу. Це, в першу чергу, Momentum Indicator, Relative Strength Index (RSI) і Price Rate-Of-Change (ROC).

Індикатори циклу використовуються для виявлення циклічних складових та їхньої довжини. Це Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator та інші, які добре працюють тільки на бічних трендах.

Індикатори сили ринку спираючись на ряди даних обсягу, подають сигнали про силу поточної тенденції. До індикаторів цієї категорії відносять On Balance Volume, Volume Accumulation та інші.

Індикатори є невід’ємною частиною роботи з графіками, разом з лініями тренду, рівнями опору і підтримки. Технічні аналітики порівнюють індикатори з рухом ціни, щоб побачити, чи рухаються вони синхронно або існує яка-небудь невідповідність. Для того, щоб проаналізувати та спрогнозувати рух ціни з найбільшою точністю, необхідно саме їх використовувати.

На сьогоднішній день існує велика кількість технічних індикаторів, які дають змогу краще оцінити стан ринку, краще зрозуміти співвідношення сил між «биками» та «ведмедями» і зробити найбільш точний прогноз руху цін. Усі ці індикатори можна поділити на такі групи:

· покажчики трендів (trend following). Для побудови цих індикаторів використовують стандартні методи математичної статистики, вони ефективні за наявності яскраво вираженого виявленого тренду, але дають небезпечні сигнали, коли ринок «стоїть»;

· осцилятори (oscillators) (підказують розвороти трендів) – більш складні індикатори, порівняно з попередніми, вони показують точки повороту на боковому тренді, але дають передчасні та небезпечні сигнали, коли ринок починає свій рух.

Розглянемо більш детально окремі індикатори. Завданням трендових індикаторів є виявлення напрямленої тенденції і суворе слідування за нею. Серед трендових індикаторів найбільшого розповсюдження здобули Moving Average, Parabolic SAR, Bollinger Bands, а також ADX.

Moving Averages (ковзне середнє) – це індикатор напряму тренда, що обчислює просте арифметичне середнє для ціни за певний період, і показує середнє значення ціни інструменту за деякий період часу. З ковзними середніми краще працювати в трендовому ринку, оскільки вони не дають чіткої інформації в періоди «флету».

Індикатор Parabolic SAR є аналогічним ковзній середній, із тією лише різницею, що Parabolic SAR рухається з великим прискоренням. Параболічна система дуже добре визначає точки виходу з ринку. Довгі позиції варто закривати, коли ціна опускається нижче лінії SAR, а короткі – коли піднімається вище лінії SAR. З візуальної точки зору цей індикатор показує зростаючий тренд, коли крапки Parabolic SAR знаходяться під японськими свічками, спадний – над ними.

Перед розглядом Bollinger Bands (смуг Боллінджера), необхідно відзначити, що він являє собою зовсім самостійний вид аналізу. Цей індикатор характеризує ненормально різке відхилення ціни від діючого тренда. Під трендом тут мається на увазі ковзне середнє. Bollinger Bands будуються як смуги навколо середньої. Ширина смуги пропорційна середньоквадратичному відхиленню від ковзного середнього за аналізований період часу. Оскільки величина стандартного відхилення залежить від волатильності, смуги самі регулюють свою ширину: вона збільшується, коли ринок нестійкий, і зменшується на більш стабільні періоди.

Наступним трендовим індикатором є Average Directional Movement Index (ADX) – індекс середнього спрямованого руху – індикатор, який розроблений У. Уайлдером для виміру інтенсивності ринкового тренду. При розрахунку даних ADX використовують значення індикаторів спрямованого руху (+DI і – DI), які зазвичай позначаються червоним та синім кольором. Вважається, що коли ADX росте, і перевищує 15, то, на ринку простежується тренд. Тобто, АDX – індикатор, який показує силу «биків» та «ведмедів». Коли червона лінія (+DI) виходить за заданий рівень, то силу набирають «бики», і коли ж виходить синя лінія (–DI) – на ринку активні «ведмеді».

Осцилятори є повною протилежністю трендових індикаторів. Вони розробляються виключно для торгівлі проти тренда: на «відкатах» і короткочасних коливаннях. На міжнародному валютному ринку найпопулярнішими є такі осцилятори як DeMarker, MACD, stochastic.

Розглянемо індикатор DeMarker більш детально. Він розроблений Т. Демарком як альтернатива індикаторами стану перекупленності і перепроданості. Метою даного індикатора є ідентифікація потенційних мінімумів і максимумів ринку з урахуванням визначення попиту на актив і зазначенням на міру ризикованості купівель і продажів активу в поточній ситуації. Фактично DeMarker реєструє області цінового виснаження, які зазвичай супроводжуються локальними максимумами чи мінімумами. Індикатор Демарка будується з урахуванням порівнянь максимуму за визначений період з максимумом за минулий період, є свого роду осцилятором і коливається між значеннями 0 і 1, при цьому 0, 30 і 0, 70 – ключові рівні.

DeMarker можна розрахувати за допомогою математичних формул:

· визначається показник DeMaxi, що характеризує наскільки максимальне значення поточного відрізку більше попереднього:

якщо HIGHi > HIGHi-1, то DeMaxi = HIGHi–HIGHi-1, інакше DeMaxi = 0;

· визначається показник DeMini, що характеризує наскільки мінімум поточного відрізку менше попереднього:

якщо LOWi < LOWi-1, то DeMini = LOWi-1–LOWi, інакше DeMini = 0;

де HIGHi – максимальна ціна поточного відрізку;

LOWi – мінімальна ціна поточного відрізку;

HIGHi-1 – максимальна ціна попереднього відрізку;

LOWi-1 – мінімальна ціна попереднього відрізку.

· значення індикатора DeMarker розраховується за допомого формули:

 

,

 

де SMA – просте ковзне середнє; N – кількість періодів, що використовуються для розрахунку відповідного ковзного середнього.

Sіmple Movіng Average (SMA) розраховується шляхом підсумовування цін закриття валюти за визначене число одиничних періодів з наступним розподілом суми на число періодів:

 

,

 

де Pi – i-е значення ціни аналізованого часового інтервалу,

N – число періодів для обчислення ковзного середнього.

Отже, індикатор DeMarker визначається таким чином: якщо максимум поточної свічки більше максимуму попередньої свічки, то враховується їхня різниця; якщо ж поточний максимум менше попереднього, то вважається, що різниця дорівнює нулю.

Так само розраховуються й мінімуми: якщо мінімум поточної свічки за мінімум попередньої свічки, то враховується їхня різниця; якщо мінімум поточної свічки більший попередньої, то різниця вважається рівною нулю.

Moving Average Convergence-Divergence (MACD) – визначається на основі двох експоненціально згладжених ковзних середніх, які представлені трьома лініями. Перша лінія відображає різницю між 12-періодною і 26-періодною експоненціальною ковзною середньою. Друга лінія (називається «сигнальною лінією») є приблизним експоненціальним еквівалентом 9-періодної ковзної середньої першої лінії. Зазвичай відображається як лінія осцилятора.

Якщо гістограмаMACD знаходиться вище від нульової лінії, це означає, що це «бичачий» ринок і треба шукати сигнали виключно для придбання. Якщо ж гістограмаMACD перебуває нижче нульової лінії, то сигнали слід шукати тільки для продажу.

Stochastic (стохастик) – ідентифікація цінових тенденцій і розворотів шляхом спостереження за становищем цін закриття всередині останньої серії піків і низів. У основі методу лежить спостереження такого факту: коли ціни ростуть, їх рівні закриття мають тенденцію бути ближче до максимуму. Якщо котирування мають тенденцію до зниження, то ціни закриття зазвичай містяться неподалік цінових мінімумів. На рівні 80 % і 20 % горизонтальними лініями позначені зони перекупленості (вище 80 %) і перепроданості (нижче 20 %). Сигналом для купівлі є перетин у зоні перепроданості, відповідно поштовхом до продажу вважається перетин індикатора у зоні перекупленості.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал