Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПЕРЕДМОВА. Виконання курсової роботи, яка є однією із видів індивідуальних завдань, посідає важливе місце серед різних форм організації навчального процесу у вищих


 

Виконання курсової роботи, яка є однією із видів індивідуальних завдань, посідає важливе місце серед різних форм організації навчального процесу у вищих закладах освіти МВС України. Рівень її підготовки значною мірою свідчить про ступінь засвоєння курсантами, студентами та слухачами, здобутих знань, його грамотність, загальну культуру та ерудицію.

Курсова робота сприяє закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, одержаних курсантом, студентом та слухачем під час навчання, застосуванню їх до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота є науковою розробкою конкретної теми у незначному обсязі в процесі навчання за фахом. Будучи навчальним твором, вона повинна за своїм змістом і формою наближатися до наукового тексту, наприклад, статті або книги. Таким чином, вона являє собою своєрідний вступ до майбутнього наукового дослідження.

Основна мета виконання курсової роботи - глибоко й творчо вивчити ту чи іншу проблему теорії та практики з дисципліни „Цивільне та сімейне право України”, оволодіти методами наукового дослідження. Курсант, студент та слухач повинен опанувати технікою й етикою наукової праці, зокрема ретельним і акуратним упорядкуванням бібліографії, що збереже йому багато сіл у подальшій фахової діяльності.

У процесі роботи курсант, студент та слухач вдосконалюють і розвивають такі навички та вміння:

- самостійно формулювати проблему дослідження;

- визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

- здійснювати пошук, добір та аналіз джерел, вміння їх систематизувати, оцінювати та уза- гальнювати;

- аналізувати юридичні факти;

- тлумачити чинне цивільне та сімейне законодавство України;

- правильно застосовувати норми цивільного та сімейного законодавства України;

- аналізувати судову практику, у тому числі постанови Пленуму Верховного Суду України з конкретних справ;

- логічно і аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

- правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

- публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

Мета цих методичних рекомендацій – допомогти слухачеві в написанні та оформленні курсової роботи з дисципліни " Цивільне право".

В основу покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах, у тому числі у науково-практичному посібнику „Вищий заклад освіти МВС України” за редакцією М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, О.М. Ярмиша.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

У курсовій роботі з дисципліни " Цивільне право" повинна бути чітко сформульована проблема і дослідницькі питання, обґрунтована актуальність, викладений ступінь вивченості проблеми, стан її дослідження. Вона виконується на основі знайомства з науковими підходами до проблеми обраної теми та повинна містити найбільш важливі наукові та практичні результати, що мають значення для подальших досліджень проблеми і, таким чином, повинна мати цілісний, однорідний і завершений характер.

Актуальності теми.

Поняття актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми. Шляхом критичного аналізу та порівнянна з відомими розв’язаннями проблеми (наукової задачі) студент та слухач обґрунтовують значення та доцільність роботи для розвитку Цивільного права України. Курсова робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема відповідає сучасному стану і перспективам розвитку науки цивільного та сімейного права, а питання, що розкриваються в роботі, важливі для розуміння суті і структури у професійній діяльності юриста.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.

Науковий рівень роботи.

Курсова робота являє собою завершене теоретико-експериментальне дослідження з будь-якої проблеми, тому студент та слухач повинен розкрити добрану тему курсової роботи на сучасному рівні розвитку наук цивільне та сімейне право України, використовуючи такі концептуальні підходи й знання, що пояснюють різні явища і події у юридичній практиці з позицій сьогодення. Крім того, курсант, студент та слухач повинен достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми, включити у зміст матеріалу тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади.

Дослідницький характер роботи.

Курсова робота являє собою творчу переробку вивченого матеріалу на основі знайомства зі станом досліджень по обраній темі і самостійному письменному застосуванні понятійного і методологічного апарата науки. У роботі повинні міститись наступні елементи дослідження: вивчення достатньої кількості опублікованих джерел (книг, журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів; систематизація та аналіз різних думок і підходів; формування власної точки зору на розглядувану проблему; порівняння теоретичних поглядів вчених і судової діяльності, розробка висновків і рекомендацій.

Грамотність оформлення роботи.

Виконання цієї вимоги виховує у студента та слухача культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитись в майбутній практичній чи науковій діяльності.

У роботі не повинно бути граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення виносок, списку використаних джерел.

 

СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота виконуються студентом та слухачем самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до її технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал