Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до технічного оформлення курсової роботи.


Курсова робота має бути написана (чи надрукована) чітко й розбірливо, без помилок та виправлень на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Допускається використання аркушів формату А3 (297 на 420 мм). Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен перевищувати 35-40 сторінок, надрукованих через полуторний інтервал.

Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього, фіолетового), шрифт Times New Roman – 14, через півтора інтервали. За машинописного способу роботу виконують через півтора інтервали; за машинного – із розрахунку не більше сорока рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1, 8 мм (рекомендується використовувати шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1, 5).

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве – не менше 20 мм, верхнє – не менше 20, праве - не менше 10, нижнє – не менше 20 мм.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, ураховуючи ілюстрації та додатки, без пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра „1” не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри „2”. Порядковий номер сторінки проставляється на середині її верхнього поля.

Заголовки структурних частин курсової роботи „Зміст”, „Перелік умовних скорочень”, „Вступ”, „Розділ”, „Висновки”, „Список використаних джерел”, „Додатки ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Текст курсової роботи може ілюструватись схемами, графіками, таблицями, які також розміщуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використано літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: [14, с. 31- 45], або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку.

 

ПОРЯДОК ПІДГОТУВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Умови для засвоєння кваліфікаційних вимог до курсових робіт забезпечуються на кафедрі цивільно-правових дисциплін загальним порядком їх виконання й оцінки, що відповідають загальновузівським нормам.

Підготовка курсової роботи охоплює декілька етапів.

1. Добір теми курсової роботи

Тему курсової роботи студент та слухач вибирає з відповідного переліку, який затверджено кафедрою. Слід зауважити, що автор роботи має право запропонувати свою тему курсової роботи, але при цьому він повинен обґрунтувати викладачу доцільність її розробки.

2. Формулювання мети та основних завдань курсової роботи

Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи та її основні завдання, настільки вдалими будуть організація і результати дослідження, оскільки це дозволить відокремити її основний напрямок, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити її якість, уникнути загальних міркувань.

Приклади формулювання мети курсової роботи:

- " Мета роботи — проаналізувати проблеми правового регулювання авторського суміжного права”.

- " Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних питань цивільно-правових засобів захисту особистих немайнових прав фізичних осіб".

- " Мета курсової роботи — вивчити сутність та виявити особливості цивільно-правовій відповідальності та визначити її місце у механізмі деліктної відповідальності".

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми. Не слід формулювати мету як „Дослідження...”, „Вивчення...”, тому, що ці слова вказують не на саму мету, а на засіб досягнення мети, який є єдиним при виконання такої роду робіт.

На основі сформульованої мети, студент та слухач має визначити основні завдання, які необхідно розв'язати в процесі виконання курсової роботи. Завдання повинні конкретизувати основну мету роботи, їх визначення пов'язане з назвами основних розділів.

3. Складання плану курсової роботи

На початку підготовки курсової роботи студенту та слухачеві необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій за добраною темою і скласти розгорнутий план із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який потрібно узгодити з науковим керівником.

План курсової роботи є відбиттям її структури, під якою розуміється порядок компонування і взаємозв'язок окремих її частин.

Виконані розділи роботи студент, слухач подає на розгляд керівнику і відповідно до його зауважень уточнює, доповнює і в разі потреби доопрацьовує.

4. Збір матеріалу.

Збір матеріалу курсової роботи включає пошук літератури по темі дослідження, переклад іншомовних джерел, підготування бібліографії.

5. Виклад матеріалу курсової роботи

В курсовій роботі студенту, слухачеві необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. Для цього необхідно приділити увагу сучасним теоретичним і методичним розробкам, розглянути і творчо осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити своє ставлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу емпіричних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні висновки, а також висловити пропозиції щодо можливостей удосконалення діючого цивільного законодавства України.

6. Подання курсової роботи науковому керівнику на рецензування

Не пізніше, ніж за місяць до захисту студент, слухач подає курсову роботу науковому керівнику, який рецензує її та оцінює за п'ятибальною системою.

У рецензії науковий керівник дає її стислу характеристику; оцінює науковий рівень проведеного дослідження, доцільність і обґрунтованість запропонованих рекомендацій, переваги та недоліки роботи, її відповідність щодо змісту, та оформлення Методичним рекомендаціям, щодо виконання, оформлення та захисту курсових робіт з курсу " Цивільне право".

Досвід рецензування показує, що в курсових роботах зустрічаються такі недоліки:

- відхід від теми (тема курсової роботи передбачає розкриття одних питань, а фактично розкриваються інші);

- безсистемний виклад матеріалу, повторення одних і тих самих положень; ', •

- логічні помилки, невміння відокремити головне; і

- невдале поєднання теорії з фактичним матеріалом; і

- переписування матеріалу з друкованих видань;

- недотримання методичних рекомендацій щодо оформлення роботи.,, |

У рецензії вказується, що робота може бути допущена до захисту з відповідною попередньою оцінкою („відмінно”, „добре”, „задовільно”) або не може бути допущена до захисту у зв’язку з отриманням оцінки (незадовільно).

У випадку о тримання незадовільної оцінки курсова робота разом з рецензією повертається виконавцю, який повинен доопрацювати її з урахуванням зауважень або написати нову роботу.

Доопрацьовану (чи нову роботу) автор повинен додати разом із рецензією на першу роботу науковому керівнику для повторної перевірки.

Якщо попередня оцінка позитивна, студент, слухач допускається до захисту курсової роботи.

7. Захист курсової роботи

Захист курсової роботи проводиться на засіданні комісії з числа викладачів кафедри, яка знайомиться з рецензією наукового керівника та з її змістом.

У ході захисту студент та слухач підкреслює актуальність, наукову і практичну значущість теми, її розробленість у науковій літературі, а також доповідає основні положення власного дослідження, висновки та рекомендації.

Після доповіді студент, слухач відповідає на запитання викладачів. Під час захисту оцінюється: якість виконаної курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати, логічно і аргументовано викладати думки.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною системою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”) та проставляються в заліковій відомості навчальної групи та заліковій книжці студента та слухача.

У разі незадовільного захисту курсової роботи необхідно її допрацювати або виконати курсову роботу за іншою темою.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Оцінка „відмінно” ставиться, коли студент, слухач виконав всі вимоги зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, щодо її змісту та оформлення та під час захисту продемонстрував навички вільного володіння необхідним теоретичним і фактичним матеріалом, самостійного творчого мислення, обґрунтованості висновків та узагальнень на підставі сучасної методології права, навички правозастосування тощо.

2. Оцінка „добре” ставиться, коли студент та слухач виконав всі вимоги зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, щодо її змісту, але під час захисту продемонстрував навички вільного володіння необхідним теоретичним і фактичним матеріалом, самостійного творчого мислення; обґрунтованості висновків та узагальнень на підставі сучасної методології права, навички правозастосування, але допускав неточності у відповідях на запитання членів комісії. та деякі недоліки щодо оформлення роботи.

3. Оцінка „задовільно” ставиться, якщо студент, слухач виконав всі вимоги, зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, однак не досить вдало визначив структуру роботи або виклав матеріал з порушення логічної послідовності дослідження не досить послідовно, або зазнав труднощів у використанні теоретичних положень та інше.

4. Оцінка „незадовільно” ставиться, якщо студент, слухач не виконав вимоги, зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал