Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Семінарське заняття. Метою даного семінарського заняття є закріплення знань, отриманих студентами на лекції і в процесі самостійного вивчення теми по рекомендованій літературі.


Метою даного семінарського заняття є закріплення знань, отриманих студентами на лекції і в процесі самостійного вивчення теми по рекомендованій літературі.

Семінарське заняття є також засобом перевірки знань студентами, вміння логічно і послідовно викладати засвоєний матеріал.

Починати підготовку до семінару варто з вияснення змісту питань, які є у плані заняття.

Студентам слід опрацювати питання про поняття і виникнення податкових злочинів в Україні, знати які є види оподаткування, основні способи ухилення від сплати податків, що таке загальнодержавні і місцеві податки, явні і неявні ознаки податкового злочину, об’єкти оподаткування.

Під час відповіді студенти повинні продемонструвати вміння виділити основні положення по плануванню розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків.

Студентам слід опанувати питання про джерела первинної інформації, етапи перевірочних дій, побудова, та перевірка типових та загальних версій, документальні джерела інформації податкових злочинів.

Доцільно буде звернення студентів до відповідного матеріалу тактики і методики проведення окремих слідчих дій по податковим злочинам:

- виїмки документів;

- дослідження документів;

- проведення обшуків з метою вилучення “чорної бухгалтерії” — неофіційного обліку;

- проведення слідчих оглядів;

- проведення допитів і очних ставок;

- призначення і проведення судових експертиз.

 

На семінарське заняття виносяться питання:

1. Виникнення, поняття і криміналістична характеристика податкових злочинів.

2. Види оподаткування і регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків за діючим законодавством України.

3. Основні способи ухилення від сплати податків, перевірочні дії і виявлення ознак злочину.

4. Виявлення ознак злочину, приводів і підстав для порушення кримінальної справи по злочинам про ухилення від сплати податків.

5. Побудова і перевірка версій по податкових злочинах.

6. Планування розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків.

7. Тактика і методика проведення окремих слідчих дій по податкових злочинам:

- виїмка документів;

- дослідження документів;

- проведення обшуку;

- слідчі огляди;

- проведення допитів і очних ставок;

8. Призначення і проведення судових експертиз по податковим злочинам.

9.Аудиторські перевірки.

10. Забезпечення відшкодування збитків, заподіяних податковими злочинами.

 

Література:

1. Шепітько В.Ю. Криміналістика, глава 27. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування податкових злочинів. - Київ, 2001.

2. Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика, глава 48. Расследование налоговых преступлений. - М., 1999.

3. Лисенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. - Харьков, 1997.

4. Мельник П.В., Новиков С.И., Самилык Г.М. Расследование налоговых преступлений. Глава 2. - Киев, 1998.

5. Камплис М.І., Брич Л.П. Відповідальність та санкції за податкові правопорушення. - Київ, 2000.

6. Наврядцкий В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. - Київ, 2000.

7. Василенко С.Ю., Сервецький Н.В., Юрченко О.М. Викриття злочинів у сфері оподаткування. - К., 2002.

 

Індивідуальна робота:

Перед вирішенням практичних завдань студентам пропонується поглиблене вивчення та повторення теоретичного матеріалу, зафіксувати знання студентів по запропонованій темі, розвити в них навички наукового мислення, закріпити отримані теоретичні знання шляхом їх практичного застосування.

На практичних заняттях викладач навчає студентів грамотно діяти по виявленню і розслідуванню кримінальних справ про ухилення від сплати податків, вмінню організувати взаємодію з оперативними працівниками, правильному визначенню і вибору тактики слідчих оглядів по податковим злочинам, фіксації та вилучення предметів і документів, котрі можуть мати значення для кримінальної справи.

Заняття проводиться в кабінеті криміналістики під керівництвом викладача, який дає студентам завдання, пояснює контрольне запитання. При виконанні кожного практичного заняття студент повинен вести записи, в яких відображає тему завдання.

 

Самостійна робота:

Освоївши базовий матеріал з теми студенти самостійно опановують додаткову періодичну чи монографічну літературу з теми.

Для майбутніх працівників податкової міліції особливе значення має досконале володіння знаннями, що стосується податкових злочинів, зокрема, джерел інформації, значення оперативно-розшукових даних у розслідуванні податкових злочинів, знати види і форми профілактики податкових злочинів, набуття навичок самостійної роботи з документами в цілому і з документами як речовими доказами в процесі їх виявлення, фіксації і вилучення, слідчого огляду та транспортування для наступних судових експертиз, зокрема, почеркознавчих, судово-бухгалтерських, фінансово-економічної експертиз.

Студенти повинні знати прийоми і методи виявлення ознак технічної підробки реквізитів документів при їх слідчому огляді, виявити протиріччя між результатами первинної і повторної документальних ревізій, між матеріалами документальної перевірки і матеріалами кримінальної справи.

Під час самостійної підготовки по даній темі студенти повинні приділити достатню увагу питанням встановлення факту порушення податкового законодавства, вміти з’ясувати і встановити наступне:

- правильність відображених фінансово-господарських операцій в бухгалтерських документах;

- в результаті яких порушень сталося заниження сум податку, що підлягає сплаті в бюджет;

- які суми податку не були перераховані в бюджет;

- хто відповідальний за порядок ведення обліку і звітності;

- встановити способи перекручення бухгалтерської звітності (фальсифікації балансів) негативні наслідки порушення податкового законодавства;

- встановити балансові взаємозв’язки даних обліку в зв’язку з конкретними обставинами порушення податкового законодавства;

- встановити правильність укладання договорів, ціноутворення, визначення витрат виробництва.

 

На самостійне опрацювання виносяться питання:

1. Джерела інформації по податкових злочинах.

2. Розгляд та відпрацювання плану розслідування кримінальних справ про податкові злочини.

3. Засвоєння студентами питань про призначення судових експертиз і ознайомлення з висновками судових експертиз по податковим злочинам.

4. Місце податкових злочинів у структурі сучасної злочинності.

5. Значення оперативно-розшукових даних у розслідуванні податкових злочинів.

6. Види і форми профілактики податкових злочинів.

 

Література:

1. Волынский А.Ф. Криминалистика, глава 24. Расследование налоговых преступлений. - М., 1999.

2. Смирнов М.П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция, глава 2. Источники информации, используемые полицией в борьбе с преступностью, глава 3 Негласная работа налоговой и криминальной полиции. - Москва, 2000.

Кураш А.М. Ухилення від сплати податків, зборів, та інших обов’язкових платежів. - Харків, 1999.

4. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. - М., 1988.

5. Йофоре М.А. Розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків. - Львів, 1996.

6. Кучеров Н.Н. Налоговые преступления. - М., 1997.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал