Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


II. Электр қоздырушы ұлпалар биофизикасы..


69. Биопотенциал:

A. ұ зақ ө мiр сү ру ү дерісінде ағ зада, ұ лпада жә не жасушада пайда болатын электр кернеуi

B. кең iстiктегi заттардың қ ұ рылымында пайда болатын электр кернеуi

C. кез келген ө ткiзгiштегi екi нү ктенiң потенциалдар айырымы

D. тiрi ұ лпада пайда болатын электр тоғ ы

E. кең iстiктегi заттардың қ ұ рылымында пайда болатын электр тоғ ы

70. Диагностиалық мақ сатта ұ лпалар мен мү шелердің биопотенциалдарын тіркеу ә дісі:

A. авторадиография

B. электрография

C. рентгенодиагностика

D. термография

E. фонокардиография

71. Тыныштық потенциалы – бұ л:

A. қ озбағ ан жасушаның цитоплазмасы мен қ оршағ ан орта арасындағ ы потенциалдар айырымы.

B. қ озбағ ан жасуша ішіндегі жә не қ оршағ ан орта арасындағ ы электр ө рісінің потенциалы.

C. қ озбағ ан жасуша мембранасының ішкі жағ ында пайда болатын потенциал.

D. қ озбағ ан жасуша мембранасының сыртқ ы жағ ында пайда болатын потенциал.

E. қ озбағ ан жасуша мен қ оршағ ан орта арасындағ ы магнит ө рісінің потенциалдар айырымы.

72. Жасуша қ озғ анда жасуша мен қ оршағ ан орта арасында пайда болатын потенциалдар:

A. ә сер потенциалы

B. потенциал айырмасы

C. ішкі кү штер

D. сыртқ ы кү штер

E. кү ш потенциалы

73. Цитоплазма мен қ оршағ ан орта арасындағ ы потенциалдар айырмасы:

A. ішкі кү штер

B. сыртқ ы кү штер

C. тыныштық потенциалы

D. ә сер потенциалы

E. потенциал

74. Мембранадағ ы зат жә не иондар ағ ынының тепе-тең дігі кезіндегі потенциалдар айырымын анық тайтын тең деу:

A. Пуазейль тең деуі

B. Нернст тең деуі

C. Ньютон тең деуі

D. Гаген тең деуі

E. Гук тең деуі

75. Нернст тең деуі:

A.

B.

C.

D.

E.

76. Гольдман тең деуі:

A.

B.

C.

D.

E.

77. Мембрананың ө тімділік коэффициентінің формуласы:

A.

B.

C. ;

D.

E.

78. Биологиялық объектілердің жасушасы мен ұ лпаларында пайда болатын электр кернеуінің аталуы:

A. электр ө рісі

B. электромагниттік толқ ын

C. биопотенциалдар

D. биологиялық мембраналар.

E. электрө ткізгіш.

79. Ә сер потенциалына сә йкес келетін ү деріс:

A. магниттелу

B. магнитсіздену

C. жылу бө лу

D. деполяризация жә не реполяризация

E. поляризация

80. Ә сер потенциалының фазалары:

 1. магниттелу

B. магнитсіздену

C. жылу бө лу

D. кіретін жә не шығ атын фазалар

E. поляризация

81. Алғ ашқ ы периодта қ озғ ан жасушада мембрананың ө тімділігі:

A. Cl- иондары ү шін артады.

B. Ν a+ иондары ү шін кемиді.

C. Κ + иондары ү шін кемиді.

D. Na+ иондары ү шін артады.

E. Κ + иондары ү шін артады.

82. Жү йке талшық тары бойымен ә сер потенциалының ө шпей таралады:

 1. ауа ортасында

B. белсенді емес ортада

C. белсенді ортада

D. изотропты ортада

E. анизотропты ортада

83. Жасушаның сыртымен салыстырғ анда жасуша іші зарядталғ ан:

A. тыныштық кү йде - теріс, ә серлік потенциалдың максимум мә нінде – оң зарядталады;

B. тыныштық кү йде - оң, ә серлік потенциалдың максимум мә нінде – теріс зарядталады;

C. ә р уақ ытта оң зарядталады

D. ә р уақ ытта теріс зарядталады

E. бір мезгілде екі заряд та бола алады

84. Ә сер потенциалының пайда болу жағ дайлары:

 1. Мембрананың ішкі жә не сыртқ ы жақ тарында заттың концентрациясының градиенті болуынан

B. Калий иондарының концентрация градиентінің болуынан

C. Нтрий иондарының артық диффузиясы болуынан

D. Жасуша ішіне оң иондардың компенсациясы болуынан

E. Жасушалық мембрананың жартылай ө ткізгішті қ асиетінен

85. Аксонның ә серлік потенциалымен салыстырғ анда кардиомиоциттің ә серлік потенциалының ұ зақ тығ ы:

A. кө п

B. аз

C. тең

D. шамалас

E. ө згермейді

86. Кардиомиоциттегі плато фазасы келесі иондар ағ ынымен анық талады:

A. JNa ішке қ арай, JК ішке қ арай

B. JК ішке қ арай, Jcl ішке қ арай

C. JК сыртқ а қ арай, JCa ішке қ арай

D. JNa сыртқ а қ арай, JH ішке қ арай

E. JСa ішке қ арай, JMg ішке қ арай

87. Кардиомиоциттегі деполяризация фазасы келесі ион ағ ынымен анық талады:

A. JNa ішке қ арай

B. JК ішке қ арай

C. JК сыртқ а қ арай

D. JNa сыртқ а қ арай

E. JСa ішке қ арай

88. Кардиомиоциттегі реполяризация фазасы келесі ион ағ ынымен анық талады:

A. JNa ішке қ арай

B. JК ішке қ арай

C. JК сыртқ а қ арай

D. JNa сыртқ а қ арай

E. JСa ішке қ арай

89. Биологиялық мембраналардағ ы иондық арналар:

A. арналардың ө ткізгіштігі ден тә уелсіз

 1. арналардың ө ткізгіштігі температурадан тә уелді
 2. арналар K+, Na+ жә не Сa2+ -ды бірдей ө ткізеді
 3. ә р тү рлі иондар ү щін жеке арналар болады
 4. арналар иондарды зарядына қ арай ө ткізеді

90. Тыныштық кү йге сә йкес келетін ү рдіс:

A. реполяризация

B. поляризация

C. деполяризация

D. рефрактерлік;

E. рефрактерлік жә не деполяризация

91. Тыныштық кү йде мына иондардың ө тімділігі максимал мә нге ие болады:

A. К

B. Mg

C. Na

D. Cl

E. U

92. Қ озғ ан кү йге сә йкес келетін ү рдіс:

A. реполяризация

B. поляризация

C. деполяризация

D. рефрактерлік;

E. рефрактерлік жә не деполяризация

93. Тыныш кү йдегі кальмар аксонының ә р тү рлі иондар ү шін ө тімділік коэффициенттері:

A. Pk: РNa: Pcl=0.04: 0.3: 0.45

B. Pk: РNa: Pcl=0.9: 0.1: 0.45

C. Pk: РNa: Pcl=1: 0.04: 0.45

D. Pk: РNa: Pcl= 0.01: 0.04: 0.45

E. Pk: РNa: Pcl=0.45: 0.04: 1

94. Қ озғ ан кү йдегі кальмар аксонының ә р тү рлі иондар ү шін ө тімділік коэффициенттері:

A. Pk: РNa: Pcl=0.04: 1: 0.45

B. Pk: РNa: Pcl=1: 20: 0.45

C. Pk: РNa: Pcl=1: 0.04: 0.45

D. Pk: РNa: Pcl=0.1: 0.04: 0.45

E. Pk: РNa: Pcl=0.45: 0.04: 1

95.Мембрана қ озуы келесі тең деуімен сипатталады:

A. Ньютон

B. Ходжкин-Хаксли

C. Нернст

D. Гольдман

E. Эйнштейн

96. Ходжкин – Хаксли тең деуі:

A.

B.

C. ;

D.

E.

97. Жасуша қ озғ анда пайда болатын мембранадағ ы потенциалдың жалпы ө згерісінің аталуы:

A. Тыныштық потенциалы

B. Мембраналық потенциал

C. Нерв талшығ ындағ ы потенциалдың таралуы

D. Ә сер потенциалы

E. Мембрана арқ ылы зат ағ ынының тығ ыздығ ы

98. Қ озу кезінде мембрананың полярлығ ы қ арама – қ арсы жақ қ а ө згереді бұ л қ ұ былыс:

A. поляризация

B. реполяризация

C. деполяризация

D. деформация

E. реверброция

99. Потенциалдардың мембраналық теориясының негізін салушы:

A. Берштейн

B. Эйнтховен

C. Рентген

D. Хаксли

E. Гальвани

100. Тірі жасушаның мембранасындағ ы потенциалдар айырымын алғ аш рет эксперимент тү рінде ө лшеген:

A. Ходжин- Хаксли

B. Эйнтховен

C. Гольдман

D. Шредингер

E. Нернст- Планк

101. Жасуша ішінде теріс потенциалды азайтатын ә ртү рлі ө згерістерден пайда болғ ан мембрана потенциалының аталуы:

A. деполяризация

B. реполяризация

C. поляризация

D. Деформация

E. ревербпрация

102. Бұ лшық еттің биоэлектрлік белсенділігін тіркеу ә дісі:

A. энцефалография

B. электрография

C. эхоэнцефалография

D. электромиография

E. электрокардиография

103. Миелинсіз талшық тың бастапқ ы нү ктесіндегі потенциалы , ал белгілі бір х қ ашық тық тағ ы потенциалы мынағ ан тең:

A.

B.

C.

D.

E.

104. Жү йке талшық тары... болып бө лінеді:

A. миелинді жә не миелинсіз

B. Плазмалемалық жә не плазмалемалық емес

C. Типтік жә не типтік емес

D. типтік емес жә не актин

E. миозин жә не актин

105. Миелинcіз жү йке талшық тарының қ андай да бір бө лігінің қ озуы..... алып келеді:

A. мембрананың локальды деполяризациясына

B. иондар тасымалына

C. белсенді емес тасымалғ а

D. белсенді тасымалғ а

E. гиперполяризацияғ а

106. Жү йке талшық тарымен импульстің таралу жылдамдығ ына арналғ ан телеграф тең деуі:

A.

B.

C.

D.

E.

 
 

 

 


107. Талшық тың тұ рақ ты толқ ын ұ зындығ ының формуласы:

A.

B.

C.

D.

E. E=gradU

108. «Телеграф тең деуі» шешімінің формуласы:

A.

B.

C.

D.

E. E=gradU

109. Аксонның қ озғ ан деполяризация кезең індегі Na+ иондары ағ ынының бағ ыты:

A. JNa жасуша ішіне қ арай бағ ытталғ ан

B. JNa сыртқ а қ арай бағ ытталғ ан

C. JК жасуша ішіне қ арай бағ ытталғ ан

D. JСa ішке қ арай бағ ытталғ ан

E. Jcl сыртқ а қ арай бағ ытталғ ан

110. Аксонның реполяризация кезең індегі иондарының ағ ынының бағ ыты:

A. JNa жасуша ішіне

B. JК жасуша ішіне

C. JК сыртқ а

D. JNa сыртқ а қ арай

E. JСa ішке қ арай

111. Миелинді нерв талшық тары бойымен ә серлік потенциалдың таралуы:

A. ү здіксіз

B. сальтаторлы

C. тұ рақ ты

D. айнымалы

E. шексіз

112. Миелинсіз нерв талшық тары бойымен ә серлік потенциалдың таралуы:

A. ү здіксіз

B. сальтаторлық

C. тұ рақ ты

D. айнымалы

E. шексіз

113. Бір жасушадан басқ а жасушағ а сигналдар ауысуына қ ажетті жасуша аралық белгілер:

A. нейтромедиатор

B. синапс

C. ә сер потенциалы

D. тыныштық потенциалы

E. дендрит

114. Жү йке талшық тарының миелинді талшық тары:

A. гемоглобин молекуласынан тұ рады

B. сфингазин молекуласынан тұ рады

C. ақ уыз- липидтік кешенінен тұ рады

D. Молекул эритроцитов

E. Молекул кальция

115. Ұ йық тағ анда дельта-ритм байқ алады. Ол мидың электрлік белсенділігінің мына диапазонын қ амтиды:

A. 0, 5-3, 5 Гц; 300 мкВ дейін;

B. 8-13 Гц; 200 мкВ дейін;

C. 8-13 Гц; 300 мкВ дейін;

D. 15 – 30 Гц; 300 мкВ дейін;

E. 0, 5-3, 5 Гц; 200 мкВ дейін;

116. Ми қ ұ рылымындағ ы биологиялық ү рдістерді (биопотенциалдар, биотоктар) жазу мына қ ұ рал арқ ылы жү зеге асады:

A. томограф

B. энцефалограф

C. фонокардиографВВ

D. реограф

E. конденсатор

117. Нейрон денесіне жү йке импульсін жеткізетін нейронның қ ысқ а ө сіндісі:

A. Синапс

B. Аксон

C. Плазмалық ретикуллум

D. Сома

E. Дендрит

118. Электроэнцефалография-бұ л

A. Бұ лшық еттердiң жұ мыс iстеуі нә тижесiнде пайда болатын биоэлектрлiк белсенділікті тiркеу ә дiсi

B. Жү рек бұ лшық еттерiнiң жұ мыс iстеуі нә тижесiнде пайда болатын биопотенциалдарды тiркеу ә дiсi

C. Ми қ ызметiнiң биоэлектрлiк белсенділiгiн тiркеу ә дiсi

D. Жү рек динамикасы ө лшемдерiнiң ө згерiсiн ө лшеу ә дiсі

E. Қ ан ағ ысының жылдамдығ ын ө лшеу ә дiсi

119.ЭЭГ шамаларының негізгі кө рсеткіштері:

A. Тербелістер жиілігі жә не амплитудасы

B. Потенциалдар айырмасының ө згерісі

C. Тербелістер уақ ыты

D. Тербелістердің стандартты тармақ тары

E. Потенциалдар айырмасының орташа арифметикалық мә ні

120. Пирамидалық нейрондарда болатын электрлік белсенділіктің тү рлері:

A. импульстік жә не градуальды потенциалдар

B. ә сер потенциалдары

C. тыныштық потенциалдары

D. ә сер жә не тыныштық потенциалдары

E. ө зара ә серлесу потенциалдары

121. Градуальды (баяу) потенциалдар:

A. қ озғ аушы постсинаптикалық потенциалдар (ПСП)

B. тежеуші жә не қ оздырушы ПСП

C. тыныштық потенциалдары

D. ә сер потенциалдары

E. тү рлендіруші ПСП

122. Тежеуші ПСП-лар...... генерациаланады.

A. нейрондар сыртында

B. нейрондар мен мидың аралығ ында

C. нейрондар денесінде

D. нейрондардың ішкі бө лігінде

E. дендриттерде

123. Қ оздырушы ПСП-лар...... генерациаланады:

A. нейрондар сыртында

B. нейрондар мен мидың аралығ ында

C. нейрондар денесінде

D. нейрондардың ішкі бө лігінде

E. дендриттерде

124. Сомалық дипольмен қ ұ рылғ ан потенциалдар:

A. тежеуші ПСП-лар

B. қ оздырушы ПСП-лар

C. ә сер потенциалдар

D. тыныштық потенциалдар

E. мембраналық потенциалдар

125. Дендриттік дипольмен қ ұ рылғ ан потенциалдар:

A. тежеуші ПСП-лар

B. қ оздырушы ПСП-лар

C. ә сер потенциалдар

D. тыныштық потенциалдар

E. мембраналық потенциалдар

126. Дендриттік дипольдің дипольдік моментінің векторының бағ ыты:

A. нейрондарғ а перпендикуляр бағ ытта

B. нейрондарғ а параллель бағ ытта

C. сомадан шығ ып дендриттік бағ андар бойымен

D. дендриттік бағ анның бойымен сомағ а қ арай

E. нейрондардан сыртқ ы ортағ а қ арай

127. ЭЭГ-нің кө рсеткішін сипаттайтын шамалар:

A. потенциалдар айырымының тербеліс амплитудасы жә не жиілігі

B. электр тізбегінің импедансы

C. таралатын тербелістердің бағ ыты

D. толқ ынның таралу жылдамдығ ы

E. потенциалдар айырымының тербеліс периоды

128. Қ алыпты жағ дайда (қ озу жоқ кезде) ЭЭГ... тiркейдi:

A. альфа ритмдi

B. бетта ритмдi

C. гамма ритмдi

D. дельта ритмдi

E. сигма ритмдi

129. Ойлану кезiнде мида ЭЭГ... тiркейдi:

 1. альфа ритмдi

B. бетта ритмдi

C. гамма ритмдi

D. дельта ритмдi

E. сигма ритмдi

130. Ұ йық тағ анда ЭЭГ... тiркейдi:

A. альфа ритмдi

B. бетта ритмдi

C. гамма ритмдi

D. дельта ритмдi

E. сигма ритмдi

131. Жү йке жү йесiнiң қ озуында ЭЭГ... тiркейдi:

A. альфа ритмдi

B. бетта ритмдi

C. гамма ритмдi

D. дельта ритмдi

E. сигма ритмдi

132. Қ алыпты жағ дайда (қ озу жоқ кезде) ЭЭГ мидағ ы альфа ритм мынадай жиiлiкте тiркеледi:

 1. (8 - 13) Гц

B. (0.5 - 3, 5) Гц

C. (14 - 30) Гц

D. (30 - 55) Гц жоғ ары

E. 100 Гц жоғ ары

133. Ойлану кезiнде ЭЭГ-да мидағ ы бетта ритм мынадай жиiлiкте тіркеледі:

 1. (8 - 13) Гц

B. (0.5 - 3, 5) Гц

C. (14 - 30) Гц

D. (30 - 55) Гц жоғ ары

E. 100 Гц жоғ ары

134. Ұ йық тағ анда ЭЭГ-да мидағ ы дельта ритм мынадай жиiлiкте тіркеледі:

A. (8 - 13) Гц

B. (0.5 - 3, 5) Гц

C. (14 - 30) Гц

D. (30 - 55) Гц - тен жоғ ары

E. 100 Гц - тен жоғ ары

135. Жү йке жү йесінің қ озуы кезінде ЭЭГ - да гамма ритм мынадай жиiлiкте тіркеледі:

A. (8 - 13) Гц

B. (0.5 - 3, 5) Гц

C. (14 - 30) Гц

D. (30 - 55) Гц-тен жоғ ары

E. 100 Гц -тен жоғ ары

136. Жү рек жұ мысының механикалық кө рсеткіштерін зерттеу ә дісі:

 1. Баллистокардиография

B. Фонокардиография

C. Эхокардиография

D. Электрокардиография

E. Энцефалография

137. Эхокардиография ә дісі – жү ректің қ ұ рылымы мен қ озғ алуын......кө мегімен анық тау:

 1. жоғ ары жиіліктегі айнымалы токтың

B. Комптон эффектісі

C. Жұ тылғ ан рентген сә улесі

D. ультрадыбыстық шағ ылуының

E. импедансты тіркеу

138. Электрокардиография ә дісі:

A. Бұ лшық еттердiң жұ мыс iстеуі нә тижесiнде пайда болатын биоэлектрлiк белсенділікті тiркеу

B. Жү рек бұ лшық еттерiнiң жұ мыс iстеуі нә тижесiнде пайда болатын биопотенциалдарды тiркеу

C. Ми қ ызметiнiң биоэлектрлiк белсенділiгiн тiркеу

D. Жү рек динамикасы ө лшемдерiнiң ө згерiсiн ө лшеу

E. Қ ан ағ ысының жылдамдығ ын ө лшеу

139. Электрография кезiндегi пациентке жапсырылатын электродтар:

 1. Жү ректiң электрлiк моментiн тү сiруге арналғ ан

B. Дене бетiндегi екi нү кте арасындағ ы токты тү сiруге арналғ ан

C. Дене бетiндегi екi нү кте арасындағ ы потенциалдар айырымын тү сiруге арналғ ан

D. Дене бетiндегi жү рек тудыратын зарядтарды тү сiруге арналғ ан

E. Дене бетiндегi жү рек тудыратын зарядтардың нө лге тең шамасын тiркеу

140.Электромиография ә дісі:

 1. бұ лшық еттердің биоэлектрлік белсенділік тіркеу

B. жү рек бұ лшық етінің биопотенциалын тіркеу

C. бас миының биоэлектрлік потенциалын тіркеу

D. динамикада жү рек ө лшемін ө лшеу

E. қ ан ағ ысының жылдамдығ ын ө лшеу

141. Жү рек биопотенциалын сипаттайтын дипольдің электр моментің ің векторы:

 1. электр векторының полярзациясы

B. дипольдің электр ө рісінің кернеулігі

C. дипольдің магнит ө рісінің кернеулігі

D. интегральды электрлік векторы

E. Умов-Пойтинг векторы

142. Дипольдiң негізгі сипаттамасы:

A. Импульстiк момент

B. Электрлік моментi

C. Кү ш моментi

D. Инерция момент

E. Жылдамдық градиентi

143. Жү ректің магнит ө рісі индукциясының уақ ытқ а тә уелділігін тұ рақ ты магнит ө рісі арқ ылы тіркеуге негізделген ә діс:

A. магнитокардиография

B. электромиография

C. электрорентгенография

D. баллистокардиография

E. эхокардиография

144.Кө рші циклдердегі бірдей тістердің арасындағ ы уақ ыт аралығ ы:

A. интервалдар

B. сегменттер

C. амплитудалар

D. жиіліктер

E. периоды

145.Кардиограммада тіркелетін:

A. тістер, сегменттер, интервалдар

B. Амплитудалар, жиіліктер, интервалдар

C.Жиіліктер, сегменттер, потенциалдар

D.мембраналық потенциал, амплитуда, тістер

C. интервалдар, жиіліктер, амплитудалар

146.Бірінші стандартты тармақ та тіркейтін электродтар мынағ ан сә йкес келеді:

 1. оң қ ол жә не сол қ олдар

B. оң қ ол мен сол аяқ

C. сол аяқ пен сол қ ол

D. оң аяқ пен оң қ ол

E. оң жә не сол аяқ тар

147. Екінші стандартты тармақ та тіркейтін электродтар мынағ ан сә йкес келеді:

 1. оң қ ол жә не сол қ олдар

B. оң қ ол мен сол аяқ

C. сол аяқ пен сол қ ол

D. оң аяқ пен оң қ ол

E. оң жә не сол аяқ тар

148.Ү шінші стандартты тармақ та тіркейтін электродтар мынағ ан сә йкес келеді:

 1. оң қ ол жә не сол қ олдар

B. оң қ ол мен сол аяқ

C. сол аяқ пен сол қ ол

D. оң аяқ пен оң қ ол

E. оң жә не сол аяқ тар

149.Асқ азан кешенін кардиогрммада мына тістер қ ұ райды:

A. QRS

B. PRS

C. PQT

D. SRQ

E. SQR

150. Кардиограмманың қ ай интервалының ұ зақ тығ ы ү лкен мә нге ие болады (сек-н):

A. PQ

B. QRS

C. RR

D. ST

E. QT

151. Жү ректің биопотенциалдарындағ ы қ озу жә не импульстың таралуы.... ү рдістерін сипаттайды

 1. перикарда

B. миокарда

C. неврилемма

D. сарколемма

E. дендрит

152. Жү рек биопотенциалдарын тiркеу жә не сараптама жасаудың медицинада қ олданылуы:

 1. Жү рек қ ан тамырларының ауруын анық тау мақ сатында

B. Жү рек қ ан тамырларының ауруын емдеу мақ сатында

C. Жү йке ауруын анық тау мақ сатында

D. Жү рек қ ан тамырларының қ ысымын анық тау мақ сатында

E. Тiрi ұ лпаның импедансын анық тау мақ сатында

153. Электрокардиография негiздері:

 1. Жү рек биопотенциалын анық таудағ ы Эйнтховен теориясы

B. Электрмагниттiк қ ұ былысты анық таудағ ы Максвелл теориясы

C. Мембрана ү шін Нернст тең деуi

D. Кванттар ү шін Планк теориясы

E. Эйнштейн теориясы

154. ЭКГ тiстерiнің тiзбектері:

 1. P-Q-R-S-T-U

B. U-P-R-S-T-Q

C. U-Q-P-R-S-T

D. P-Q-S-R-T-U

E. P-Q-R-S-U-T

155. Жү рек ауруларындағ ы ө згерістер:

A. ЭКГ тістерінің интервалы жә не биiктiгi ө згередi

B. ЭКГ тiстерiнiң биiктiгi ө згермейдi

C. ЭКГ интервалы ө згермейдi

D. ЭКГ формасы ө згермейдi

E. ЭКГ тістерінің ретінің ө згеруі

156. Кардиограмманы тіркеу ү шін екі полюсті стандартты тармақ тарды ұ сынғ ан:

A. Гольдман

B. Эйнштейн

C. Пуазейль

D. Эйнтховен

E. Ньютон


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.067 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал