Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


E. Гольдман заңына бағынады


219. Сұ йық тардың толық қ ысымына қ олданылатын Бернулли заң ы:

A. m v =const

B. m2/2+mgh=const

C. pV/T=const

D. [r m υ ]=const

E. Р+ gh+ υ 2/2=const

220. Горизонталь тү тіктегі сұ йық тың ағ ысын сипаттайтын Бернулли тең деуі:

A.

B.

C. A=RTln n1\n2

D.

E.

 

221. Цилиндрлi тү тiкшелерде тұ тқ ыр сұ йық тың (қ ан) ағ ысының орташа

жылдамдығ ын анық тау формуласы:

  1. 8 l / r2

B.

C.

D. r4\8 * P2 - P1\l

E. r2* lv * r4

222. Қ анайналым жү йесiне тә н бiр қ алыпты ағ ыстағ ы ү здiксiздiк тең деуi:

A. hu = Ei - Ek

B. V1S1 = V2S2

C.VS = Ei - Ek

D. V1S1 = V2S2 =T2A2

E. hu = Ei + Ek

223. Қ ан айналымының сызық ты жылдамдығ ы минималді болатын қ ан тамыры:

A. аорта

B. артерия

C. артериол

D. капилляр

E. кө к тамыр

224. Қ ан тамырының қ ай бө лігінде турбулентті ағ ыс байқ алады?

A.ірі тамырларда

B.ұ сақ тамырларда

C. турбулентті ағ ыс тү тікшенің диаметріне тә уелсіз

D. капиллярда

E. созылмалы тү тікшелерде

225.Тү тікшелердегі қ анның қ озғ алысы:

A. ламинарлы

B. турбулентті

C. кө бінесе ламинарлы кейде турбулентті

D. кө бінесе турбулентті жә не ламинарлы

E. тү тіктің диаметріне жә не тұ тқ ырлығ ына тә уелді

226. Ламинарлық ағ ыстан турбуленттiлiк ағ ысқ а ө тудi анық тайтын Рейнольдс саны:

A. 8h/pr2

B. 8hl/pr4

C. A/S

D. pr4/8hl

E. puD/h

227. Рейнольдс санының тұ тқ ырлық қ а тә уелдiлiгi:

  1. тә уелдi емес

B. квадратты ө згередi

C. экспоненттi тү рде

D. тура пропорционал

E. керi пропорционал

228. Сұ йық тың стационар қ озғ алысы:

A. Қ абатты (ламинарлы)

B. Турбуленттi ағ ыс

C. Бiрқ алыпты емес ағ ыс

D. Шексіз

E. Қ ұ йынды ағ ыс

229. Идеал сұ йық тар:

A. Мү лде тұ тқ ыр емес жә не сығ ылмайтын сұ йық тар

B. Тұ тқ ыр жә не сығ ылмайтын сұ йық тар

C. Мү лде тұ тқ ыр емес жә не сығ ылатын сұ йық тар

D. Ағ атын жә не сығ ылатын сұ йық тар

E. Тұ тқ ыр жә не сығ ылатын сұ йық тар

230. Қ алыпты жағ дайда қ ан тамырлар жү йесiндегi қ ан ағ ысы:

A. Турбуленттi

B. Ламинарлы

C. Турбулентi-ү здiксiз

D. Қ ұ йынды

E. Стационарлы емес

231. Динамикалық тұ тқ ырлық тың формуласы:

A.

B.

C.

D.

E.

232. Салыстырмалы тұ тқ ырлық формуласы:

A.

B.

C.

D.

E.

233. Кинематикалық тұ тқ ырлық формуласы:

A.

B. +

C.

D.

E.

234. Сұ йық тық ты қ ыздырғ ан кезде, оның тұ тқ ырлығ ы:

A. Артады

B. Ө згермейдi

C. Кемидi

D. Нө лге тең

E. Экспоненттi ө седi

235. Сұ йық тың тұ тқ ырлығ ы:

A. Температура артқ анда кемидi

B. Қ ысым кемiгенде артады

C. Температура артқ анда артады

D. Температурағ а тә уелдi емес

E. Қ ысымғ а тә уелсiз

236. Тү тiкшенiң қ ай бө лiгiнде гидравликалық кедергi аз болады?

A. аорта

B. артерия

C. капилляр

D. вена

E. артериола

237. Гематокрит бұ л:

A. Қ ан айналым жү йесіндегі кө лемнің бір бө лігі

B. Эритроциттерге тә н кө лемнің бір бө лігі

C. Сол қ арыншаның кө лемінің бір бө лігі

D. Қ анның кө лемдік соқ қ ылық бө лігі

E. Оң қ арыншаның кө лемінің бір бө лігі

238. Гематокриттің тұ тқ ырлық қ а тә уелділігінің формуласы:

A.

B.

C.

D.

E.

239. Гематокриттiң артуымен қ анның тұ тқ ырлығ ы:

A. экспоненциалды артады

B. Кемидi

C. Артады

D. тұ рақ ты болады

E. экпонециальды кемидi

240. Эритроциттерге тә н қ асиет:

A. созылғ ыштық

B. Пластикалық

C. Аморфтық

D. Беріктік

E. механикалық

241. Эритроциттер концентрациясының артуымен қ анның тұ тқ ырлығ ы:

A. азаяды

B. артады

C. экспонентті тү рде тө мендейді

D. екі еселенеді

E. ө згермейді

242. Жеке эритроциттер диаметрі:

A. 15 нм

B.8 мкм

C.7 нм

D. 3 мм

E. 20 м

243. Эритроциттің ө зімен салыстырғ андағ ы эритроцит агрегатының диаметрі:

A. ү лкен

B. Аз

C. 2 есеге ү лкен

D. 3 есеге аз

E. 100 есеге аз

244. Қ алыпты жағ дайдағ ы ірі қ ан тамырларындағ ы қ ан тұ тқ ырлығ ы:

A. 4-6 мПа

B. 2-3 мПа

C. 15-20 мПа

D. 1-2 кПа

E. 10-30 кПа

245. Анемия кезіндегі ірі қ ан тамырларындағ ы қ ан тұ тқ ырлығ ы:

A. 4-6 мПа

B. 2-3 мПа

C. 15-20 мПа

D. 1-2 кПа

E. 10-30 кПа

246. Полицитемия кезіндегі ірі қ ан тамырларындағ ы қ ан тұ тқ ырлығ ы:

A. 4-6 мПа

B. 2-3 мПа

C. 15-20 мПа

D. 1-2 кПа

E. 10-30 кПа

247. Капиллярлардағ ы қ анның тұ тқ ырлығ ының кемуі:

A. Фареус – Линдквист эффектісі

B. фотоэффект

C. Мозли эффектісі

D. Доплер эффектісі

E. Термоэлектрлік эффект

248. «Сигма феномені»

A. капиллярларда тұ тқ ырлық тың артуы

B. капиллярларда тұ тқ ырлық тың кемуі

C. Ірі қ ан тамырлардағ ы тұ тқ ырлық тың артуы

D. Ірі қ ан тамырларда тұ тқ ырлық тың кемуі

E. Су тұ тқ ырлығ ының артуы

249. Гаген - Пуазейль формуласы:

A. Термодинамикалық жү йедегi жылу мө лшерi

B. Электр тогы ө тiп тұ рғ ан ө ткiзгiштерден бө лiнiп шығ атын жылу мө лшерi

C. Сұ йық тың тығ ыздығ ы

D. Дыбыс қ ысымы

E. Бiрлiк уақ ыттағ ы тү тiктiң кө лденең қ имасы арқ ылы ө тетiн сұ йық тың кө лемi

250. Пуазейл формуласы:

  1. F= d /dx S

B. F=6 r

C. Q= r 4∆ Р/8 l

D. =2r2g(p-p0)/9

E. F=6

251.Соқ қ ыдағ ы қ ан кө лемi:

A. Бiр систолдағ ы жү рек қ арыншасынан лақ тырылғ ан қ ан кө лемi

B. Бiр минуттағ ы жү рек қ арыншасынан лақ тырылғ ан қ ан кө лемi

C. Бiр сағ аттағ ы жү рек қ арыншасынан лақ тырылғ ан қ ан кө лемi

D. Бiр тә улiктегi жү рек қ арыншасынан лақ тырылғ ан қ ан кө лемi

E. Бiр секунттағ ы жү рек қ арыншасынан лақ тырылғ ан қ ан кө лемi

252. Аортағ а тү скен қ ан қ ысымды арттыра отырып, оның қ абырғ аларын созады, бұ л:

A. пульстік толқ ын

B. систолдық қ ысым

C. диастолалық қ ысым

D. қ анайналымның кө лемдік жылдамдығ ы

E. қ анның соқ қ ылық кө лемі

253. Қ алыпты қ ан айналымды қ амтамасыз ететін қ ан тамырлар тү тігінің негізгі қ асиеті:

A. созылмалығ ы, серпімділігі

B. қ аттылығ ы, беріктілігі

C. аморфтылығ ы, созылмалығ ы

D. беріктілігі, серпімділігі

E. майысқ ақ

254. Қ ан тамырының қ ай бө лігі ү лкен гидравликалық кедергіге ие?

A. аорта

B. артерия

C. артериол

D. капилляр

E. кө к тамыр

255. Қ анайналым тү тiкшелерiндегі гемодинамикалық жә не перифериялық кедергi шамасы:

A. Q = υ /S

B.

C. s = A/S

D. hu = Ei-Ek

E. V1S1 = V2S2T2A2

256. Систола кезінде жү ректiң сол қ арыншасынан периодты тү рде лақ тырылғ ан қ ан, жоғ ары қ ысыммен толқ ын тү рiнде аорта жә не артерия бойымен тарайды. Бұ л:

A. Электрлiк толқ ын

B. Пульстiк толқ ын

C. Тұ рғ ын толқ ын

D. Жазық толқ ын

E. Де-Бройль толқ ыны

257. Қ ан тамырлар жү йесімен таралатын пульстық толқ ынның жылдамдығ ын анық тайтын формула:

A.

B.

C.

D.

E.

258. Интегралдың сол жағ ының аталуы:

A. серпімді камерадағ ы қ ан ағ ысының кө лемдік жылдамдығ ы

B.Гидравликалық кедергі

C.Статистикалық кедергі

D.Динамикалық қ ысым

E.Жылу мө лшері

259. Артериялық қ ысымды ө лшеуге арналғ ан қ ұ рал:

  1. фонендоскоп

B. интерферометр

C. сфигмоманометр

D. аудиометр

E. нефелометр

260. Жү рек атқ аратын жұ мыстың формуласы:

A. A = PV

B. A = mv2/2

C. A = Pυ соқ қ ы + mv2/2

D. A = mgh

E. A = mc2

261. Бұ лшық ет қ ұ рылымына қ арай бө лiнедi:

A.Тегiс, кө лденең -жолақ ты

B. Эластикалық, тегіс

C. Миелиндi, миелинсiз

D. Кө лденең -жолақ ты, тұ тқ ыр

E. Тегіс, миленді

262. Бұ лшық ет жасушасының iшiнде белгiлi органеллалардан басқ а кө птеген параллель......тұ ратын жасушаны жиыратын аппарат орналасады:

A. митохондриялардан

B. миофибриллалардан

C. Саркомерлерден

D. Дендриттерден

E. Сомадан

263.Бұ лшық ет жиырылғ анда белсенді жә не миозиндік филаменттердің ұ зындығ ы:

ө згереді

A.ө згермейді

B. екі есе ө седі

C. ө згереді

D. еке есе қ ысқ арады

E. қ ысқ арады

264. Кө лденең жолақ ты бұ лшық етте қ алың жіптің қ ұ рамына енетіні:

A. актин жә не миозин

B. актин, тропомиозин, тропонин

C. актин

D. миозин, кө мірсулар

E. миозин

265. Жасушалардағ ы кө лденең жолақ бұ лшық еттің жің ішке жіптерінің қ ұ рамына енетіндері:

A. актин жә не миозин

B. актин, тропомиозин, тропонин

C. актин

D. миозин, кө мірсулар

E. миозин

266. Актин – миозиндық кешен бұ лшық еттің:

A. талшық тарын бұ райды

B. ары қ арай ауытқ уына мү мкіндік туғ ызады

C. ары қ арай ауытқ уына кедергі келтіреді

D. кальцинлендіреді

E. сығ ады

267. Бұ лшық ет жасушасы қ алың дығ ының аталуы (талшық ө лшемі)

A. саркомер

B. актин ақ уызы

C. миозин ақ уызы

D. тропомиозин

E. кө мiрсулар


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.029 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал