Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жарықтың жұтылуы


305. Жарық тың жұ тылу қ ұ былысы:

A. жарық энергиясының энергияның басқ а тү ріне айналуы мен бә сең деуі

B. жарық энергиясының артуы

C. жарық тың бірнеше жарық тү сіне жіктелуі

D. жарық тың монохроматты тү рге айналуы

E. жарық тың заттың оптикалық тығ ыздығ ына ә сер етуі

306. Кез келген заттан ө ткендегі жарық қ арқ ындылығ ының кемуі, жә не соның есебінен жарық энергиясының энергияның басқ а тү ріне айналуы:

A. жарық тың шашырауы

B. дисперсия

C. нтерференция

D. дифракция

E. жарық тың жұ тылуы

307. Жарық тың жұ тылуына арналғ ан Бугер заң ы:

A. I = l0e-kl

B. I = l0ekl

C. I = l0/ekl

D. I = l02/e-kl

E. I0 = le-kl

308. Жұ тылу кезінде жарық тың энергиясы энергияның қ андай тү ріне айналады?

A. электр энергиясына

B. механикалық энергияғ а

C. дененің ішкі энергиясына, жылу энергиясына

D. жылу энергиясына жә не механикалық энергияғ а

E. жарық энергиясы тү рінде қ алады

309.Заттың оптикалық тығ ыздығ ының формуласы:

A. D=lg x/x0

B. D=lg l0/l

C. D= lcl

D. D=cl/ l

E. D= cl

310. Оптикалық тығ ыздық қ а кері шама....

A. жұ тылу коэффициенті деп аталады

B. жұ тылу спектрі деп аталады

C. шашырау кө рсеткіші деп аталады

D. ө ткізгіштік кө рсеткіші деп аталады

E. оптикалық тығ ыздығ ы деп аталады

311. Заттың оптикалық тығ ыздығ ының жұ тылғ ан жарық тың толқ ын ұ зындығ ына тә уелділік графигі:

A. жұ тылу спектрі

B. шашырау спектрі

C. сыну спектрі

D. оптикалық тығ ыздық графигі

E. жұ тылғ ан жарық қ арқ ындылығ ының графигі

312. Концентрациялық колориметрия ә дiсi:

A. газдардағ ы заттың концентрациясын анық тау

B. боялғ ан ерiтiндiдегi заттардың концентрациясын анық тау

C. боялғ ан ерiтiндiлердiң сыну кө рсеткiшiн анық тау

D. жарық тың толқ ын ұ зындығ ын анық тау

E. жарық толқ ын ұ зындығ ының жылдамдығ ын анық тау

313. Концентрациялық колориметрия ә дісі.... негізделген.

A. Жарық тың шашырауна

B. Жарық тың дисперсиясына

C. Жарық тың жұ тылуына

D. Жарық тың поляризацисына

E. Жарық тың сынуна

314. Ерiтiндiнiң қ алың дығ ы артқ ан сайын ерiтiндiден ө ткен жарық тың қ арқ ындылығ ы:

A. Пропорционалды ө седi

B. Пропорционалды кемидi

C. Экспоненттi ө седi

D. Экспоненттi кемидi

E. Парабола тү рде ө седi

315.Берiлген формула I=I0 e-kcl:

A. Фик заң ы

B. Ньютон заң ы

C. Бугер заң ы

D. Бугер-Ламберт-Бер заң ы

E. Стокс заң ы

316. Ортада таралатын жарық шоғ ының мү мкін болатын барлық бағ ыттарда ауытқ уы:

A. жарық тың шашырауы

B. дисперсия

C. интерференция

D. дифракция

E. жарық тың жұ тылуы

317. Релей заң ының формуласы:

A. I = 1 / l

B. I = l

C. I= 1 / l4

D. I= l4

E. I= l2

318. hn=A+(mv2)/2 – бұ л тең деу:

A. Столетов фототок ү шін

B. Фотоэффект ү шін Эйнштейн

C. Бугер-Бер

D. фотоэффектінің қ ызыл шекарасы

E. Бугер-Бер-Ламберт

319. Боялғ ан ерітінділердің концентрациясын анық тау ә дісі:

A. поляриметрия

B. рефрактометрия

C. нефелометрия

D. дозиметрия

E. колориметрия

320. Фотоэлектрондық қ ұ ралдардың жұ мысы:

A. Сыртқ ы жә не ішкі фотоэффекті қ ұ былыстарына негізделеді

B. Жылулық жә не механикалық қ ұ былыстарғ а негізділеді.

C. Жылулық жә не электр қ ұ былыстарына негізделеді

D. Электр ө ткізгіштік қ ұ былысына негізделеді

E. Механикалық деформацияғ а негізделеді


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал