Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Люминесценция


321.Жарық талынуы қ оздырушының ә сері аяқ талғ аннан кейін бірден тоқ талатын люминесценцияның тү рі:

A. Люминофорлар

B. Фосфоресценция

C. Флуоресценция

D. Резонанстық сә уле шығ ару.

E. Католюминесценция

322. Жарық талынуы қ оздырушының ә сері аяқ талғ аннан кейін ұ зақ уақ ыт сақ талатын люминесценцияның тү рі:

A. Люминофорлар

B. Фосфоресценция

C. Флуоресценция

D. Резонанстық сә уле шығ ару.

E. Католюминесценция

323. Люминесценция:

A. Дене суығ ан кезде пайда болатын жарқ ырау қ ұ былысы

B. Заттың атомдары мен молекулаларының жылулық қ озғ алысының нә тижесiнде пайда болатын сә уле шығ ару қ ұ былысы

C. Затты қ ыздырғ ан кезде пайда болатын жарқ ырау қ ұ былысы

D. Жылулық сә уле шығ арудан артық қ алғ ан энергия есебінен, белгiлi бiр температурада денелердiң жарық шығ ару қ ұ былысы

E. Температуралық сә уле шығ ару

324. Стокс заң ының тұ жырымдасы:

A.люминесценцияның кванттық шығ уы қ озу спектрінен тә уелді емес;

B. люминесцкенция спектрі қ озу люминесценциясымен сә йкес келеді

C. Сә уле шығ ару спектрі жұ тылғ ан сә уленің спектріне қ арағ анда қ ысқ а толқ ындар жағ ына ығ ысады;

D. Сә уле шығ арудың спектрi жұ тылғ ан сә уленiң спектрiне қ арағ анда ұ зын толқ ындар жағ ына қ арай ығ ысады

E. люминесценцияның кванттық шығ ауы арқ анда спектрінің ұ зын толқ ындар жағ ына қ арай ығ ысуы

325. Заттардың ультракү лгiн немесе одан да қ ысқ а толқ ынды сә улелердiң ә серiнен екiншi реттi жарық шығ аруы:

A. рентгенолюминисценция

B. радиолюминисценция

C. катодолюминисценция

D. электролюминисценция

E. фотолюминисценция

 

326. Электродтармен жасалынатын люминесценция:

A. Катодолюминесценция

B. Ионолюминесценция

C. Радиолюминесценция

D. Фотолюминесценция

E. Электрлi люминесценция

327. Лазер сә улесінiң қ асиетi:

A.монохроматтылығ ы, қ уаты ү лкен, когеренттілігі

B. қ уаты аз, қ арқ ындылығ ы кү штi немесе ә лсiз

C. қ уаты ү лкен, ә лсіз қ арқ ындылық ты, когеренттілігі

D. қ арқ ындылығ ы кү штi немесе ә лсiз, жарық жылдамдығ ынан жоғ ары

E. монохроматтылығ ы, ә лсіз қ арқ ындылық ты

328.Лазер:

A. рентген сә уле шығ аруының кванттық генераторы

B. кө рінетін сә уле шығ аруының оптикалық кванттық генераторы

C. ультрадыбыс сә улесінің генераторы

D. электрлік емес шамаларды электрлік сигналғ а айнадырушы

329.Лазер сә улесінің монохроматтылығ ын (когеренттілігін) білдіретін:

A. Қ атаң толқ ын ұ зындығ ы бар сә уле шығ ару

B. кристалдың оптикалық жазық тығ ымен сә уле шығ ару

C. Тек жоғ арғ ы энергия тығ ыздығ ына ие болатын сә уле шығ ару

D. кең диапазоны бар жиіліктік сә уле шығ ару

E. кең диапазоны бар толқ ын ұ зындық ты сә уле шығ ару

330. Фотобиологиялық спектр ә сері-

A. фотобиологиялық эффектінің тә уелділігі

B. фотобиологияның толқ ын ұ зындығ ына тә уелділігі

C. кедергінің температурағ а тіуелділігі

D. фотобиологиялық эффектінің температурағ а тә уелділігі

E. фотобиологиялық эффектінің концентрацияғ а тә уелділігіДҮ ШЯЧФ ДЖХ

331. Биологиялық обектілердегі молекулалардың энергиясы:

А.

В.

С.

D.

E.

332. Спектрлік сызық тардың интенсивтілігі..... анық талады

А. бір секундта ә р тү рлі ауысу сандарымен

В. бір секундта бірдей ауысу сандарымен

С. стационар кү ймен

D. жұ тылу спектрімен

E. шағ ылу спектрімен

333. Спектрлік сызық тар интенсивтілігі...... тә уелді

А. ауысу санына

В. заттың концентрациясына

С. магниттік дауыл

D. атомдардың жұ тылу санына

Е. судағ ы молекула саны

334. Атомдағ ы электронның кү йі сипатталады:

A. импеданс дисперсиясымен

B. электрө ткізгішпен

C. жиілік дисперсиясымен

D. молекулярлық орбиталармен

E. атомдық орбитал

335. Биологиялық объектілердегі молекуланың кү йі сипатталады:

A. импеданс дисперсиясымен

B. электрө ткізгішпен

C. жиілік дисперсиясымен

D. молекулярлық орбиталар E. атомдық орбиталармен

336. Объектілердің люминесценциясын бақ ылауғ а арналғ ан люминесценттік анализ... қ олданылады

А. жарық сә улелерінің қ ұ рамын анық тау ү шін

В. фармакологиялық дә рі-дә рмекті сорттау мен кейбір ауруларды нақ тау ү шін

С. Ә ртү рлі спектрлерді алу ү шін

D.Жарық сә улелерінің толқ ын ұ зындығ ын анық тау ү шін

E. Жарық сә улелерінің толқ ын жиілігін анық тау ү шін

337.Фосфоресценция жарық тылығ ының ұ зақ тығ ы флуоресценцияғ а қ арағ анда:

A. шексіз

B. нолге тең

C. тең

D. ү лкен

E. аз

338. Флуоресценция жарық тылығ ының ұ зақ тығ ы фосфоресценцияғ а қ арағ анда:

A. шексіз

B. нолге тең

C. тең

D. ү лкен

E. кіші

339. Спектрометр монохроматорының атқ аратын қ ызметі:

A. когорентті жарық алу ү шін

B. толқ ын ұ зындығ ы бірдей жарық алу ү шін

C. толқ ын ұ зындығ ы ә ртү рлі жарық қ алу ү шін

D. ультракү лгін сә уле алу ү шін

E. инфрақ ызыл сә уле алу ү шін

340.Фотоэффект қ ұ былысы дегеніміз:

A. заттардың жарық ты шашыратуы

B. заттардың жарық ты жұ туы

C. заттардың жарық ты сындыруы

D. заттардың жарық ты бірнеше тү ске жіктеуі

E. жарық ә серінен заттардан электрондардың бө лініп шығ уы

341. Жұ тылғ ан кванттар энергиясының мө лшері бойынша......анық тауғ а болады.

A. молекулалар санын

B. молекулалардың қ озғ алыс жылдамдығ ын

C. зат мө лшерін

D. электрондардың энергетикалық дең гейлерінің ө згерісін

E. жылу мө лшерін

342. Фотобиологиялық ү рдістердің спектрлері:

A. жарық тың қ арқ ындылығ ын анық тайды

B. жарық тың табиғ атын анық тайды

C. заттың тү сі мен табиғ атын анық тайды

D. заттың қ ұ рамы мен тегін анық тайды

E. жұ тылу коэффициентін анық тайды

343. Молекулалардың айналу дең гейіне сә йкес келетін жұ тылу спектрлері жарық тың қ ай аймақ тарда жатады:

А. алыс инфрақ ызыл аймақ та

В. ультракү лгін жә не кө рә нетін аймақ та

С. жақ ын жә не орташа инфрақ ызыл аймақ та (1-100 мкм)

D. рентген сә улелері аймағ ында

Е. гамма сә йулелері аймағ ында

344. Молекулалрдың тербеліс дең гейіне сә йкес келетін жұ тылу спектрлері жарық тың қ ай аймақ тарында жатады:

А. алыс инфрақ ызыл аймақ та

В. ультракү лгін жә не кө рә нетін аймақ та

С. жақ ын жә не орташа инфрақ ызыл аймақ та (1-100 мкм)

D. рентген сә улелері аймағ ында

Е. гамма сә йулелері аймағ ында

345. Молекулалардың электрондық жұ тылу спектрі жарық тың.... аймақ тарында жатады:

А. алыс инфрақ ызыл аймақ та

В.ультракү лгін жә не кө рінетін аймақ та

С.жақ ын жә не орташа инфрақ ызыл аймақ та (1-100 мкм)

D. рентген сә улелері аймағ ында

Е. гамма сә йулелері аймағ ында

346. Лазерлер былай бө лінеді:

A. рубиндік, газдық

B. парафиндік, сұ йық

C. сұ йық, газдық

D. рубиндік, пластикалық

E. полимерлік, сұ йық

347. Лазердің ә сер етуін сипаттайтын негізгі физикалық ү рдіс – бұ л...

A. еріксіз сә уле шығ ару

B. Температура жоғ арылағ андағ ы сә уле шығ ару

C. Қ ысым жоғ арыылағ андағ ы сә уле шығ ару

D. Қ оспалардың болуы кезіндегі сә уле шығ ару

E. Жарық ә сер еткен кездегі сә уле шығ ару

348.Толқ ын ұ зындығ ы 80 до 0, 00001 нм болатнын электромагниттік сә уле шығ ару:

A. Лазерлік.

B. Радиоактивтік.

C. Ультракү лгін.

D. Инфрақ ызыл.

E. Рентген.

349.Қ оздыру тә сіліне байланысты рентген сә улесі:

A. Қ атты.

B. Жұ мсақ.

C. Тежеуші.

D. Сипатаммалық.

E. Тежеуші жә не сипатаммалық.

350. Электрондарды электростатикалық ө ріспен атомда немесе ядрода тежеудің нә тижесінде болатын сә уле шығ ару:

A. Қ атты.

B. Жұ мсақ.

C. Тежеуші.

D. Сипатаммалық.

E. Тежеуші жә не сипатаммалық.

351.Ү детілген электрондардың атомның ішкі қ абаттарынан электрондарды шығ арудың нә тижесінде болатын сә уле шығ ару:

A. Қ атты.

B. Жұ мсақ.

C. Тежеуші.

D. Сипатаммалық.

E. Тежелуші жә не сипатаммалық.

352. Заттың бірлік массасының жұ татын сә улесімен сипатталатын шама:

A. Жұ тылу дозасы.

B. Экспозициялық дозасы.

C. Доза қ уты.

D. Эквивалент доза.

E. Биологиялық тиімділік.

353.Ең ү лкен ө тімділік қ абілетті:

A. Альфа сә уле шығ ару.

B. Бетта сә уле шығ ару.

C. Гамма сә уле шығ ару.

D. Рентген сә уле шығ ару.

E. Ультракү лгін сә уле шығ ару.

354. Магнит жә не электр ө рістерімен ауытқ ымайтын сә уле:

A. – сә уле шығ ару

B. – сә уле шығ ару

C. – сә уле шығ ару

D. Барлығ ы ауытқ иды

E. Барлығ ы да ауытқ ымайды

355. - сә уленің тыныштық кү йдегі массасы:

A. нолге тең

B. электрон массасына тең

C. протон массасына тең

D. гелий атомының массасына тең

E. позитрон массасына тең

356. Ө тімділік қ абілеті ең тө мен сә уле:

A.a-сә уле

B. b-сә уле

C. g-сә уле

D. Барлығ ы шамамен бірдей

E. Жұ тылғ ан сә уле

357. a - бө лшектің массасы:

A. протон массасына тең

B. екі протон массасына тең

C. екі протон жә не нейтрон массасына тең

D. екі протондар жә не екі нейтрондар массасына тең

E. Нейтрон массасына тең

358. Доза қ уатының формуласы:

A.

B.

C.

D.

E.

359.Радиоактивтi ыдырау заң ы:

A.

B.

C.

D.

E.

360.Радиоактивті препараттың белсенділігі:

A.

B.

C.

D.

E.

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал