Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






III. Медициналық құралдар мен аппараттардың классификациясы.






157. Қ абылданғ ан сигналдың ә серiнен ток кү шi немесе кернеу тудыратын датчиктер:

A. белсендi

B. белсенді емес

C. параметрлiк

D. тензодатчик

E. резисторлық

158. Қ абылданғ ан сигналдың ә серiнен параметрлерi ө згеретiн датчиктер:

A. Белсендi

B. Пъезоэлектрлік

C. Параметрлiк

D. Тензодатчик

E. Резисторлық

159. Параметрлік датчиктер:

 1. Пьезоэлектрлік, тензометрлік

B. пьезоэлектрлік, фотоэлектрлік

C. сыйымдылық ты, фотоэлектрлік

D. сыйымдылық ты, реостатты

E. реостатты, фотоэлектрлік

160. Терможұ п:

A. Ә р тү рлi екi ө ткiзгiштен немесе жартылай ө ткiзгiштен тұ ратын тұ йық талғ ан тiзбек

B. Бiрдей екi ө ткiзгiштен тұ ратын тұ йық талғ ан тiзбек

C. Кедергi термометрi

D. Ө ткiзгiштен немесе жартылай ө ткiзгiштен тұ ратын тұ йық талмағ ан тiзбек

E. Бiрдей екi ө ткiзгiштен немесе жартылай ө ткiзгiштен тұ ратын тұ йық талғ ан тiзбек

161. Заттың кедергiсiнiң температурағ а байланысты ө згеруiне негiзделiп жасалғ ан қ ұ рал:

A. осциллограф

B. Тензодатчик

C. Термистор

D. Электрод

E. Пьезодатчик

162. Термисторды градуирлеу:

A. Ток кү шiнiң температурағ а тә уелдiлiк графигiн тұ рғ ызу

B. ЭҚ К температурағ а тә уелдiлiк графигiн тұ рғ ызу

C. Температура коэффициентiнiң кедергiге тә уелдiлiк графигiн тұ рғ ызу

D. Кедергiнiң температурағ а тә уелдiлiк графигiн тұ рғ ызу

E. Меншiктi кедергiнiң температурағ а тә уелдiлiк графигiн тұ рғ ызу

163. Термистор:

A. Жұ қ а металл сым

B. Кристалды жартылай ө ткiзгiш

C. Керамикалық элемент

D. Барометр

E. Пьезоэлемент

164. Егер терможұ п арқ ылы тұ рақ ты ток жiберiлсе, онда оның дә некерленген жерлерінің бiр жағ ы қ ызады, ал екіншісі суынады. Бұ л:

A. Пельтье эффектiсi

B. Комптон эффектiсi

C. Фотоэффект

D. Пьезоэлектрлiк эффект

E. Доплер эффектiсi

165. Ө лшенетiн шаманы тiркеуге жә не тасымалдауғ а ың ғ айлы электрлiк сигналғ а

айналдыратын қ ұ рал:

A. Электродтар

B. Датчиктер

C. Конденсаторлар

D. Кү шейткiштер

E. Транзисторлар

166. Датчиктiң сезiмталдығ ының формуласы: (х-кiретiн шама, у-шығ атын шама)

 1. Z=Dx/Dy

B. Z=y/x

C. Z=x/y

D. Z=Dy/Dx

E. Z=Dy*Dx

167.Деформация кезінде диэлектрлік кристалдың поляризациялануына негізделінген датчиктің жұ мыс істеу принципі:

A. Пьезоэлектрлік

B. Фотоэффект

C. Пельтье эффектiсi

D. Комтон эффектiсi

E. Термоэмиссия

168. Поляризация қ ұ былысын электр ө рiсiнiң ә серiнсiз де, деформация кезiнде байқ ауғ а болатын эффект:

A. Пьезэффект

B. Фотоэффект

C. Пельтье эффектiсi

D. Комтон эффектiсi

E. Термоэлектрлік эффект

169. Терможұ пты грдауирлеу (бө ліктеу):

 1. ток кү шінің температурадан тә уелді графигін тұ рғ ызу

B. ЭҚ К-ің температурадан тә уелді графигін тұ рғ ызу

C. Кедергінің температурадан тә уелді графигін тұ рғ ызу

D. температуралық коэффициенттің кедергіден тә уелді графигін тұ рғ ызу

E. меншікті кедергінің температурадан тә уелді графигін тұ рғ ызу

170. Жартылай ө ткiзгiштiң кедергiсi температура артқ анда:

 1. экспоненциалды кемидi

B. ө згермейдi

C. экспоненциалды артады

D. сызық ты артады

E. сызық ты кемидi

171. Механикалық деформация ә серінен белсенді кедергісі ө згеретін датчиктер:

A. Пьезоэлектрлік.

B. Тензодатчик.

C. Индуктивтік.

D. Реостаты.

E. Белсенді.

172. Параметрлiк датчиктерге жататыны:

 1. Ток

B. Кернеу

C. R, L, C

D. Импеданс

E. Температура

173.УД диагностикада ішкі ағ залардың кескінін алуды қ амтамасыз ететін УД сә уле шығ арғ ыш (датчик)

A. Пъезодатчик

B. Сыйымдылық датчигі

C. Оптикалық

D. Тензодатчик

E. Индуктивті датчик

174. Активті (генераторлық) датчиктер:

 1. пьезоэлектрлік, тензометрлік

B. пьезоэлектрлік, фотоэлектрлік

C. сиымдылық ты, фотоэлектрлік

D. Сиымдылық ты, реостаттық

E. реостаттық, фотоэлектрлік

175. Биологиялық жү йені ө лшегіш тізбекпен жалғ айтын арнайы формалы ө ткізгіш:

A. электродтар

B. датчиктер

C. конденсаторлар

D. кү шейткіштер

E. резисторлар

176. Фонокардиография, реография, сфигмография, электромонометрия жә не баллистокардиография ә дістері:

A. электрлік емес шамаларды электрлік жолмен тіркеуге негізделген

B. ә ртү рлі ағ залардың биопотенциалдарын тіркеуге негізделген

C. электрлік шамаларды тіркеуге негізделген

D. импульстік тондарды тіркеуге негізделген

E. жү ректегі шуларды тіркеуге негізделген

177. Дарсонвализация:

A. ә лсіз жоғ ары жиілікті разрядпен тері жә не сілекейлі қ абық қ а ә сер ету

B. ағ задағ ы ұ лпаларғ а жоғ ары жиілікті токпен тері арқ ылы ә сер еткенде жылу бө ліну

C. сантиметрлік диапазондағ ы толқ ындармен ұ лпаларғ а ә сер ету

D. айнымалы электр ө рісімен ә сер ету

E. жоғ ары жиілікті магнит ө рісімен ағ задағ ы ұ лпағ а ә сер ету

178. Диатермия:

A. ә лсіз жоғ ары жиілікті разрядты токпен тері жә не сілекейлі қ абышық қ а ә сер ету

B. ағ задағ ы ұ лпаларғ а жоғ ары жиілікті токпен тері арқ ылы ә сер еткенде жылу бө ліну

C. сантиметрлік диапазондағ ы толқ ындармен ұ лпаларғ а ә сер ету

D. айнымалы электр ө рісімен ә сер ету

E. жоғ ары жиілікті магнит ө рісімен ағ задағ ы ұ лпағ а ә сер ету

179. УЖЖ-терапия:

A. терi мен шыршық ты қ абық ша арқ ылы ө тетiн жоғ ары жиiлiктi ә лсiз электр разрядының ә серi

B.жоғ ары жиiлiктi айнымалы токтың ағ за ұ лпасы арқ ылы ө туі кезінде бө лiнетiн жылудың ә сері

C. сантиметрлiк диапазондағ ы толқ ынның ұ лпағ а ә серi

D. айнымалы электр ө рісімен ұ лпағ а ә сер ету

E. жоғ ары жиілікті магнит ө рісімен ағ задағ ы ұ лпағ а ә сер ету

180. УЖЖ-терапияда қ олданылатын тербеліс жиілігі:

A. 30, 2 МГц

B. 20 кГц

C. 1000 Гц

D. 40, 58 МГц

E. 40 кГц

181. Индуктотермия:

A. терi мен шыршық ты қ абық ша арқ ылы ө тетiн жоғ ары жиiлiктi ә лсiз электр разрядының ә серi

B. жоғ ары жиiлiктi айнымалы токтың ағ за ұ лпасы арқ ылы ө туі кезінде бө лiнетiн жылудың ә сері

C. сантиметрлiк диапазонды толқ ынның ұ лпағ а ә серi

D. айнымалы электр ө рiсiнiң ә серi

E. жоғ ары жиiлiктi айнымалы магнит ө рiсiнiң ағ за ұ лпасына ә серi

182. УЖЖ-терапияда ұ лпа мен ағ зағ а ә сер ету ү шін қ олданылатын жиіліктері:

A. (30мГц-300мГц) айнымалы электр ө рiсi

B. (30мГц-100мГц) айнымалы электрмагниттік ө рiсi

C. (30мГц-100мГц) айнымалы магнит ө рiсі

D. (30мГц-100мГц) айнымалы ток

E. (30мГц-100мГц) айнымалы электр ө рісі

183. УЖЖ-ө рiстің негізгі ә сері:

A. Жылулық эффект тудырады

B. Стимулдiк эффект тудырады

C. Анестезиологиялық эффект тудырады

D. Шок тү рiндегi эффектi тудырады

E. Ә лсiз тiтiркендiру эффектiсiн тудырады

184. УЖЖ ө рістің қ арқ ындылығ ы:

A. ток кө зінен қ ашық тағ ан сайын артады

B. ток кө зінен қ ашық тағ ан сайын тұ рақ ты болып қ алады.

C. ток кө зінен қ ашық тағ ан сайын азаяды

D. ө ріс кө зінен емделушіге дейінгі арақ ашық тық қ а тә уелсіз

E. ө ріс кө зінен қ ашық тағ анда бірде артады, бірде кемиді

185. Бірдей жағ дайда орналасқ ан электролит пен диэлектрикке УЖЖ ө рісімен ә сер еткенде:

A. электролит температурасы диэлектрикке қ арағ анда тез кө теріледі

B. диэлектрик жә не электролитте температура бірдей ө згереді

C. диэлектрик пен электролитте температура ө згермейді

D. электролитке қ арағ анда диэлектрикте температура тез кө теріледі

E. диэлектрикте температура кө теріледі, ал электролитте температура ө згермейді.

186. УЖЖ-терапияда пациентке....ә сер етеді:

A. жоғ ары жиілікті айнымалы электр ө рісімен

B. жоғ ары жиілікті магнит ө рісімен

C. тұ рақ ты электр ө рісімен

D. айнымалы электр ө рісімен

E. тө мен жиілікті айнымалы магнит ө рісімен

187. Диэлектриктерге УЖЖ ө ріспен ә сер еткенде бө лініп шығ атын жылу мө лшерінің формуласы:

A. Q=E2/r

B. Q=wE2etgd

C. Q=wE2ee0tgd

D. Q=kI2RT

E. Q= kU2/RT

188. Электролиттерге УЖЖ ө ріспен ә сер еткенде бө лініп шығ атын жылу мө лшерінің формуласы:

A. Q=E2/r

B. Q=wE2etgd

C. Q=wE2ee0tgd

D. Q=kI2RT

E. Q= kU2/RT

189.Тірі ұ лпағ а УЖЖ ө ріспен ә сер еткенде бө лініп шығ атын жылу мө лшерінің формуласы:

A. Q=E2/r

B. Q=wE2etgd+ kI2RT

C. Q=wE2ee0tgd+ E2/r

D. Q=kI2RT+ E2/r

E. Q= kU2/RT

190. УЖЖ терапия аппаратындағ ы терапевтiк контур:

A. Биопотенциалдарды кү шейтуге арналғ ан

B. Электромагниттiк тербелiстердi қ амтамасыз етуге арналғ ан

C. Электромагниттiк тербелiстердi генерациялауғ а арналғ ан

D. Дене бетiндегi екi нү кте арасындағ ы потенциалдар айырымын тү сiруге арналғ ан

E. Пациенттiң қ ауiпсiздiгiн қ амтамасыз етуге арналғ ан

191. Тербелмелi контурдағ ы еркiн электромагниттiк тербелiстер ө шетiн болып

табылады, оның себебі:

A. тербелiс энергиясы конденсатордың электр ө рiсiнiң энергиясына айналады

B. тербелiс энергиясы контурдың iшкi энергиясына айналады.

C. тербелiс энергиясы катушканың магнит ө рiсiнiң энергиясына айналады.

D. тербелiс энергиясы қ оршағ ан орта энергиясына айналады.

E. тербелiс энергиясы генератор энергиясына айналады.

192. Адам ағ засына ультра жоғ ары жиiлiктi электр ә дiсiмен ә сер ету ә дiсi:

A. АЖЖ-терапия

B. Микро толқ ынды терапия

C. УЖЖ-терапия

D. Дарсонвализация

E. Аэроионотерапия

193. УЖЖ - терапия аппараты:

A. Сигналды кү шейткiштерден тұ рады

B. Екi тактiлi шамдық генератордан жә не терапевтiк контурдан тұ рады

C. Электродтармен айнымалы токтың тү зеткiшiнен тұ рады

D. Транзистордың p-n-p типтерiнен тұ рады

E. Триодтағ ы шамдық генератордан тұ рады

194. УЖЖ-терапияда ағ за ұ лпасына ә сер физикалық факторлар:

A. Айнымалы магнит ө рісі

B. Жоғ ары жиілікті айнымалы электр ө рісі

C. Тұ рақ ты электр ө рісі

D. Ультрадыбыс

E. Рентген сә уле шығ ару

195.Тұ рақ ты токтың кө мегiмен дә рi-дә рмектi адам ағ засына егусiз ендiру ә дiсi:

 1. Электрокоагуляция

B. Электрофорез

C. Электростимуляция

D. Индуктотермия

E. Дарсонвализация

196. Жоғ ары жиiлiктi айнымалы магнит ө рiсiнiң ағ за ұ лпасына ә сер ету ә дiсi:

 1. УЖЖ-терапия

B. АЖЖ-терапия

C. Диатермия

D. Электрохирургия

E. Индуктотермия

197. Адам ағ засына ү здiксiз тұ рақ ты магнит ө рiсiмен ә сер ету ә дiсi:

 1. Магнитотерапия

B. Индуктотермия

C. Диатермия

D. Электрофорез

E. Гальванизация

198. УЖЖ электр ө рiсiмен адам ағ засына ә сер еткенде:

 1. Иондар поляризациясы пайда болады

B. Молекулалардың иондануы пайда болады

C. Ө ткiзгiштiк токтары пайда болады

D. Ығ ысу токторы пайда болады

E. Ө ткiзгiштiк жә не ығ ысу токтары пайда болады

199. Ағ за арқ ылы жоғ ары жиiлiктi ток ө ткенде джоулдiк жылу бө лiнедi де, ұ лпаны бұ зады. Бұ л ә дістің аталуы:

 1. УЖЖ-терапия

B. АЖЖ-терапия

C. Диатермия

D. Электрохирургия

E. Индуктотермия

200. Адам ағ засына аз мө лшердегi тұ рақ ты токпен ә сер ететiн медициналық ә дiс:

 1. Аэроионотерапия

B. Франклинизация

C. Электростимуляция

D. УЖЖ-терапия

E. Гальванизация

201. Адам жү регіне қ ысқ а мерзімді кү шті токпен ә сер ету ә дісі:

 1. Франклинизация

B. Дефибрилляция

C. Дарсонвализация

D. Фарадизация

E. Гальванизация

202. Ағ за ұ лпасына аз мө лшердегі тұ рақ ты токпен ә сер етуге негізделінген ә дістер:

 1. Электростимуляция

B. Статистикалық душ

C. Гальванизация жә не электрофорез

D. Диатермия

E. Электросон

203. Гальванизация ә дiсi:

A. ұ лпаны электростимуляциялау ү шiн қ олданылады

B. ұ лпаны қ ыздыру ү шiн қ олданылады

C. тұ рақ ты ток кө мегiмен ағ зағ а дә рi-дә рмектi енгiзу ү шiн қ олданылады

D. ұ лпағ а токтың жылулық ә серiн ө лшеу ү шiн қ олданылады

E. ұ лпағ а электр тоғ ының ә серiн ө лшеу ү шiн қ олданылады

204. УЖЖ-терапия аппаратымен жұ мыс жасауда қ ауіпсіздікті қ амтамасыз ету ү шін:

A. токты тексеру, аппаратты қ осу, электродтарды орнық тыру, резонанс қ ұ былысына келтіру

B. электродтарды орнық тыру, температураны ө лшеу, резоанс қ ұ былысына келтіру

C. аппаратты қ осу, резонанс қ ұ былысына келтіру, концентрациясын ө лшеу

D. резонанс қ ұ ыбылысына келтіру, кедергіні ө лшеу

E.токты тексеру, аппаратты қ осу, сиымдылығ ын ө лшеу, резонанс қ ұ былысына келтіру

205. Гальванизация аппаратымен жұ мыс жасауда қ ауіпсіздікті қ амтамасыз ету ү шін:

A.резонанс қ ұ былысына келтіру, кедергіні ө лшеу

B.қ осу, ток кү шінің керекті шамасын беру жә не электродтарды орнық тыру

C.кедергіні жә не кернеуді орнық тыру

D.қ осу, кедергіні ө лшеу

E. резонанс қ ұ блысына келтіру, ток кү шін орнық тыру

206. Қ ауіпсіздікті қ амтамасыз ету мақ сатында электродтарды дұ рыс қ ою (УЖЖ электр ө рісінің таралуын зерттеуде):

A.тізбектей

B. перпендикуляр

C. параллель

D. араласып

E. қ иылысып

207.Техникалық қ ауіпсіздік ережесін сақ тау ү шін дипольдік антенаны бастапқ ыда..... қ ойылады (УЖЖ электр ө рісінің кең істіктік таралуын зерттеуде):

A. электродтардың ортасына

B. электродтардан тыс жерге

C. электродтардың шетіне

D. электродтардың артына

E. электродтардың ү стіне

208. УЖЖ аппаратындағ ы терапевтік контурдың атқ аратын қ ызметі:

A. аурудың қ ауіпсіздігі ү шін

B. ө рісті есептеу ү шін

C. токты есептеу ү шін

D. кернеулікті есептеу ү шін

E. сиымдылық ты есептеу ү шін

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.028 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал