Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сыртқы тыныс алу биомеханикасы


268. Ө кпенің сыймдылық кө лемін ө лшейтін қ ұ рал:

A. Спирометр

B. Спирограф

C. Пневмограф

D. дем алу жастығ ы

E. дем алу шлангісі

269. Ө кпенің сыртқ ы бетінің аталуы:

A. диафрагма

B. плевра

C. қ оймалжың масса

D. кең ірдек

E. альвеола

270. Ө кпе бронхасының патологиясы кезінде пайдаланылатын, ө кпе ұ лпаларының электрлік кедергісін тіркеу:

A. Реопульмонография

B. Реокардиография

C. Реогепатография

D. Реоэнцефалография

E. Реовазография

271. Жоғ арғ ы жиілікті тогы, ә лсіз кү ші мен кернеуі бойынша олардың кедергісін ө лшейтін, бас миы тамырларының тонусы мен эластикалығ ын анық тау:

A. Реопульмонография

B. Реокардиография

C. Реогепатография

D. Реоэнцефалография

E. Реовазография

272. Бауырдың қ анғ а толуын зерттеу ә дісінің аталуы:

A. Реопульмонография

B. Реокардиография

C. Реогепатография

D. Реоэнцефалография

E. Реовазография

273. Айнымалы ток тiзбегiнiң толық кедергiсi:

A. Индуктивтiлiк

B. Импеданс

C. Реактивтi кедергi

D. Активтi кедергi

E. Резонанс

274. Ток жиiлiгiнiң артуынан ө лi ұ лпа импедансы:

A. Тұ рақ ты болып қ алады

B. R max-нен R min-на дейiн кемидi

C. R min-нен R max-на дейiн артады

D. Периодты тү рде ө згередi

E. R min-нен шексiздiкке дейiн артады

275. Эквиваленттi тiрi ұ лпаның электр тiзбегi:

A. Резистордан, конденсатордан тұ рады

B. Индуктивтi катушкадан, конденсатордан тұ рады

C. Конденсатордан, кернеуден тұ рады

D. Ток кө зiнен, катушка индуктвтіліктен тұ рады

E. Кернеу, ток кө зiнен тұ рады

276. Берiлген формула: Z =

A. Тұ рақ ты ток тiзбегiндегi кедергi

B. Айнымалы ток тiзбегiндегi толық кедергi (импеданс)

C. Биологиялық ұ лпаның жылдамдығ ы

D. Омдық кедергi

E. Биологиялық ұ лпаның импедансы

277. Индуктивтi жә не сыймдылық кедергiлердiң формуласы:

A. X(L)=1/wL; X(C)=1/wC

B. X(L)=wL; X(C)=1/wC

C. X(L)=wL; X(C)=wC

D. X(L)=wL; X(C)=wC/R

E. X(L)=wLC; X`c=wC

278. Тірі ұ лпа импедансы жиілік артқ анда:

A. Ү здiксiз артады

B. Ү здiксiз кемидi

C. Белгiлi бiр шамағ а дейiн артады

D. Белгілі бір шамағ а дейін кемиді.

E. Ө згерусiз қ алады

279. Реография:

A. қ антамырлар ауруларын диагностикалауда қ олданылады

B. ішкі мү шелерді зерттеуде қ олданылады

C. дә рілік заттарды енгізуде қ олданылады

D. адам денесінің биопотенциалын тіркеуде қ олданылады

E. адамның ішкі мү шелерін кө руде қ олданылады

280. Ұ лпа импедансы медицинада қ олданылады:

  1. Сү йек, тері жә не ұ лпалардың ө мір сү ру қ абілетін анық тау ү шін

B. Ешбір жерден қ олданылмайды

C. Тері жә не ұ лпалардың тығ ыздығ ын анық тау ү шін

D. Фазалық ығ ысуды ө лшеу ү шін

E. Дисперсияны анық тау ү шін

281.Ұ лпаның импедансын ө лшеу арқ ылы диагноз қ ою ә дiсi:

A. Аускультация

B. Перкуссия

C. Электростимуляция

D. Сфигмография

E. Реография

282. Реографияда ұ лпаның импедансын тіркеуде жиілігі....ток қ олданылады:

A. 40-500 кГц

B. 40-500Гц

C. 40 -500 мГц

D. 2-10 MГц

E. 200-500 MГц

283. Реовазография- диагностикалау ә дісі артериялық жә не веналық қ анайналымның бұ зылуы:

A. дене қ озғ алысы

B. биопотенциал

C. қ ысым

D. ұ лпа импедансы

E. ультрадыбыстың шағ ылуы

284. Тiрi жасушаның импедансы келесi шамалармен анық талады:

A. X(L), X(С), R

B. X(L), X(С)

C. X(L), R

D. X(C), R

E. R

285. Реография диагностикалау ә дісі...... ө лшеуге негізделген

A. сиымдылық ты

B. ұ лпаның индуктивтілігін

C. ұ лпаның жарық талуын

D. ұ лпаның толық электрлік кедергісін

E. дыбыс жоғ арылығ ын

286. Газдық эмболия дегеніміз:

A. Қ ан тамырларында ауа кө піршіктерінің тығ ындалуынан қ анның жү рмей қ алуы

B. Ламинарлы ағ ыс кезіндегі қ анның баяу жү руі

C. Қ ан тамырларында ауа кө піршіктерінің тығ ындалуынан қ анның кері ағ уы

D. Қ ан тамырларында ауа кө піршіктерінің тығ ындалуынан қ анның жылдам ағ уы

E. Турбулентті ағ ыс кезіндегі қ ан қ озғ алысының ө згерісі

287. Тоқ ылдату арқ ылы мү шелердің жағ дайын анық тауғ а болатын ә діс:

A. Аускультация.

B. Аудиометрия.

C. Перкуссия.

D. Фонокардиография.

E. Эхокардиография.

288. Ағ заның ішінде пайда болатын дыбыстарды тікелей тындау:

A. Дарсонвализация.

B. Коагуляция.

C. Электростимуляция.

D. Энцефалография.

E. Аускультация.

289. Зақ ымдалғ ан жә не транспланттанғ ан сү йектердің ұ лпаларын ультрадыбыс кө мегімен «Пісіру» ә дісінің аталуы:

A. Ультрадыбыс физиотерапиясы.

B. Эхоэнцефалография.

C. Ультрадыбыс кардиографиясы.

D. Ультрадыбысты остеосинтез.

E. Ультрадыбысты локация.

290. Аускультация ү шін қ олданылатын қ ұ ралдар:

  1. кардиограф, осциллограф

B. стетоскоп, фонендоскоп

C. дыбыс жиілігінің генераторлары, микрофон

D. микроскоп, эхоэнцефалограф

E. аудиометр, телефон

291.Ультрадыбыстың сә улелену ә сері мынағ ан негізделген:

A. Тура пьезоэлектрлік эффектіге.

B.Кері пьезоэлектрлік эффектіге.

C.Термоэлектрондық эмиссияғ а.

D.Фотоэлектрлік эффектіге.

E.Жылулық эффектіге.

292. Ультрадыбысты кардиография ә дiсi:

A. Бас миының қ абынуы мен iсiгiн анық тайды

B. Жү ректiң динамикалық ө лшемдерiнiң ө згерiсiн ө лшейдi

C. Кө з ауруын анық тау

D. Зағ ымдалғ ан немесе созылғ ан сү йектердiң тығ ыздығ ын анық тайды

E. Қ ан ағ ысының жылдамдығ ын анық тайды

 

V. Кванттық биофизика.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал