Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Микроскоп


293. Микроскоптың ажырату шегін жақ сартатын ә діс:

A.Объективтің фокус арақ ашық тығ ын ө згерту;

B. Тубус ұ зындығ ын ө згерту

C. рұ қ сат ету мү мкіндігін арттыру;

D. Иммерсиялық ортаны пайдалану;

E. Окулярдың фокус арақ ашық тығ ын ө згерту;

294. Микроскоптың оптикалық жү йесі:

A. конденсордан тұ рады

B. жинағ ыш линзадан тұ рады

C. шашыратқ ыш линзадан тұ рады

D. объектив пен окулярдан тұ рады

E. ә ртү рлі айнадан тұ рады

295.Окулярдың алдың ғ ы фокусы мен объективтiң артқ ы фокусының арақ ашық тығ ы:

A. Объективтің фокустық арақ ашық тығ ы

B. Окулярдың фокустық арақ ашық тығ ы

C. Тубустың оптикалық ұ зындығ ы

D. Тубустың геометриялық ұ зындығ ы

E. Сандық аппертура

296. Ажырату шегін жақ сарту ү шін нә рсе мен микроскоп объективiнiң арасындағ ы кең iстiктi толтыратын сұ йық:

A. Тұ тқ ыр

B. Жоғ ары молекулалы

C. Тө мен молекулалы

D. Иммерсиялық

E. Суспензия

297. Кө здің негізгі сындыратын орталары:

A. торлы қ абық жә не мү йіз қ абық ша

B. кө з бұ ршағ ы мен склера

C. склера мен мү йіз қ абық ша

D. склера мен торлы қ абық ша

E. нұ рлы қ абық ша

298.Кө з аккомодациясы:

  1. Кө зден ә ртү рлі қ ашық тық та орналасқ ан денелерге кө збұ ршақ тың бейімделуі

B. иафрагманың шетіне қ арай нү ктеден келетін сә улелермен тү зілетін бұ рыш

C. Екі қ исық сызық ты бетпен шектелген мө лдір дене

D. Кө здің ажырату қ абілетінің ө згеруі

E. Қ араң ғ ыда қ арашық тың ү лкеюі

299. Кө з миопиясы (жақ ыннан кө ргiштiк):

A. Кө з алмасының ұ зарғ ан формасы

B. Кө з алмасының қ ысқ артылғ ан формасы

C. Хрусталик қ исығ ының ө згеруi

D. Кө здiң апертуралық диафрагмасының ө згеруi

E. Кө здiң сындыру қ абiлеттiлiгiнiң ә лсiздiгi

300. Гиперметропия (алыстан кө ргiштiк):

A. Заттың кескіні торлы қ абық шаның сыртында пайда болатын кө з кемістігі

B. Заттың кескіні торлы қ абық шаның ішінде пайда болатын кө з кемістігі

C. Заттың кескіні торлы қ абық шада пайда болатын кө з кемістігі

D. Заттың кескіні торлы қ абық шада пайда болмайтын кө з кемістігі

E. Заттың кескіні торлы қ абық шаның екі жағ ында да пайда болатын кө з кемістігі

301. Кө здiң апертуралық диафрагмасының қ ызметін атқ аратын:

A. Кө з бұ ршағ ы

B. Тү рлі тү сті қ абық ша

C. Мү йіз қ абық ша

D. Сары дақ

E. Склера

302. Жарық сә улесiн сындыратын кө з бө лiгi:

A. Кө з бұ ршағ ы

B. Тү рлі тү сті қ абық ша

C. Мү йіз қ абық ша

D. Сары дақ

E. Склера

303. Сау кө здiң ең жақ сы кө ру қ ашық тығ ы:

A. 2.5 см

B. 0.35 м

C. 25 см

D. 25 мм

E. 3.5 см

304. Микроскоптың ажырату шегiнің формуласы:

  1. Z= /2n sin(u/2)

B. Z=SD

C. Z=ГГok

D. Z= L/n

E. Z=Г/Гok


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал