Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок подання та захист ІНДЗ


Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за об’ємом до 10-15 сторінок).

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекції з даної дисципліни та приймає екзамен, не пізніше ніж за 2 тижні до екзамену.

Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента або презентації про виконану роботу (до 5-7 хв.).

Оцінка за ІНДЗ є обов’язковим компонентом екзаменаційної оцінки і враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

3.2. Рекомендовані теми реферативних робіт:

1. Економічна природа і сутність бюджету.

2. Роль державного бюджету у соціально-економічному розвитку держави та регіону.

3. Структура державних фінансів України.

4. Зведений фінансовий баланс держави.

5. Становлення бюджету України в період існування Київської Русі і Галицько-Волинського князівства та Польсько-литовської доби (XIV-XVI ст.).

6. Становлення бюджету України в період Запорізької Січі та Гетьманщини.

7. Становлення бюджету України у складі Російської та Австро-Угорської імперій в період з кінця XVIII і до початку XX ст.

8. Становлення бюджету України в 1917-1922рр. XX ст.

9. Становлення бюджетних відносин в Англії.

10. Зародження і становлення бюджетних відносин у Франції.

11. Становлення бюджетних відносин у Сполучених Штатах Америки.

12. Взаємозв'язок бюджету та соціально-економічних процесів.

13. Поняття, сутність, напрями бюджетної політики.

14. Оцінювання ефективності сучасної бюджетної політики в Україні.

15. Концептуальні основи функціонування бюджету в фінансовому механізмі держави.

16. Автономність бюджетів як передумова ефективної діяльності місце­вого самоврядування.

17. Зарубіжний досвід оптимізації бюджетного дефіциту.

18. Бюджетний дефіцит як чинник розвитку національної економіки.

19. Сучасна бюджетна система України.

20. Місцеві бюджети, їх місце в бюджетній системі України.

21. Роль адміністративно-територіальної реформи в удосконаленні структури бюджетної системи України.

22. Сучасна бюджетна система Великобританії.

23. Сучасна бюджетна система Франції.

24. Сучасна бюджетна система Німеччини.

25. Сучасна бюджетна система Сполучених Штатів Америки.

26. Сучасна бюджетна система Японії.

27. Світовий досвід формування державного бюджету.

28. Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні.

29. Бюджетний процес та механізм його функціонування.

30. Система міжбюджетних відносин в Україні.

31. Особливості бюджетного регулювання в Україні.

32. Світовий досвід організації міжбюджетних відносин.

33. Дотації вирівнювання у Європейській хартії про місцеве самоврядування.

34. Фактори, що визначають порядок і пропорції розподілу видатків між бюджетами.

35. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.

36. Субсидіювання та його види: субвенції, дотації.

37. Вилучення бюджетних надлишків як форма бюджетного регулювання.

38. Внутрішні та зовнішні чинники рівня доходів Державного бюджету України.

39. Вплив «тіньової економіки» на рівень доходів бюджету.

40. Роль непрямих податків у формуванні дохідної частини бюджету України.

41. Податок на додану вартість в системі наповнення Державного бюджету України.

42. Акцизний збір у системі наповнення Державного бюджету України.

43. Митний режим в Україні та наповнення Державного бюджету.

44. Прямі податки та їх роль у доходах бюджету.

45. Неподаткові доходи Державного бюджету України.

46. Неподаткові доходи бюджетів місцевого самоврядування.

47. Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування.

48. Склад і структура видатків Державного бюджету України.

49. Вплив пріоритетних заходів державної політики на структуру видатків Державного бюджету України.

50. Склад і структура видатків місцевих бюджетів в Україні, формульний підхід до розмежування видатків і визначення трансфер­тів місцевим бюджетам.

51. Формування та виконання бюджет розвитку місцевих бюджетів.

52. Права і обов'язки розпорядників бюджетних коштів у бюджетному процесі.

53. Шляхи підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

54. Основні заходи щодо зменшення дефіциту державного бюджету.

55. Емісія коштів як джерело покриття дефіциту бюджету.

56. Запозичення, як джерело покриття дефіциту бюджету.

57. Структура і динаміка внутрішнього державного боргу України.

58. Структури і динаміка зовнішнього державного боргу України.

59. Негативні наслідки побудови облігаційної піраміди в Україні.

60. Оцінка платоспроможності держави.

61. Управління державним боргом.

62. Завдання, функції і структура Державної податкової служби України.

63. Завдання, функції і структура Державного казначейства України.

64. Повноваження Рахункової палати в бюджетному процесі.

65. Повноваження Верховної Ради України в бюджетному процесі.

66. Повноваження бюджетного комітету Верховної Ради України в бю­джетному процесі.

67. Структура і функції Міністерства фінансів України.

68. Структура і функції фінансового управління обласної державної адмі­ністрації.

69. Бюджетне планування в Україні.

70. Програмно-цільовий метод формування бюджету.

71. Організація виконання Державного бюджету України.

72. Співпраця різних гілок влади як фактор ефективності бюджетного процесу.

73. Бюджетний процес на загальнодержавному рівні.

74. Бюджетний процес на місцевому рівні.

75. Операційні витрати як форма бюджетного фінансування економічної діяльності.

76. Видатки бюджету на промисловість і енергетику в Україні.

77. Фінансова підтримка вугледобувних та гірничодобувних галузей в Україні.

78. Видатки бюджету на сільське господарство в Україні.

79. Видатки бюджету на ремонт, реконструкцію та утримання автомобільних доріг в Україні.

80. Дотації з бюджету на пільгові перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

81. Соціально-економічні гарантії держави, їх напрями і форми в Україні.

82. Соціальна політика в Україні та її фінансування.

83. Бюджетне фінансування дошкільних закладів в Україні.

84. Бюджетне фінансування загальноосвітніх шкіл в Україні.

85. Особливості планування кошторису загальноосвітніх шкіл.

86. Бюджетне фінансування вищої освіти в Україні.

87. Особливості планування кошторису шкіл-інтернатів.

88. Бюджетне фінансування охорони здоров'я в Україні.

89. Бюджетне фінансування фізичної культури і спорту в Україні.

90. Бюджетне фінансування фізичної культури в Україні.

91. Видатки бюджету на науково-дослідні дослідження.

92. Кошторисне фінансування наукових закладів.

93. Фінансування наукової тематики наукових закладів.

94. Фінансування видатків на національну оборону за принципом мінімаль­ної достатності.

95. Фінансування державного управління в Україні.

96. Фінансування міжнародної діяльності України.

97. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу України


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал