Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаткова література. 46. Алексеев LB., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M


46. Алексеев LB., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M. Бюджетна система: Навчальний посібник. - К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с.

47. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування: навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер; за наук. ред. В. М. Федосова. - К.: КНЕУ, 2011. - 311 с.

48. Бліщук К. М. Державні та місцеві фінанси. Бюджетний процес: навч. посіб. / К. М. Бліщук, Л. Р. Михайлинин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів, 2011. – 176 с.

49. Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України: моногр. / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми: Унів. кн., 2012. – 165 с.

50. Буряк П.Ю. Фінанси: підручник // Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. – К.: " Хай-Тек Пресс”, 2010. – 392 с. – ISBN– 978966-2143-36-2.

51.. Бюджетна система України та Євросоюзу: [монографія] / [Булгакова С. О., Барановський О. І., Кучер Г. В. та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2010. - 396 с.

52. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Н. П. Козенкова, С. П. Якубова. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2011. – 248 с.

53. Власюк Н. І. Місцеві фінанси: навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К.: Алерта, 2011. – 328 с.

54. Ганущак Ю.А. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак. – К.: Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). ISBN 978-966-8312-57-1.

55. Гром В.А. Міжбюджетні відносини: сучасний стан та напрями удосконалення // Економічні науки.-Серія «Облік і фінанси».- Випуск 7(25).-Ч.4-2010

56. Державний бюджет і бюджетна стратегія, 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: [монографія] / за заг. ред. М. Я. Азарова. - К.: Держ. навч.-наук. установа " Акад. фін. управління", 2011. - Ч. 2. - 702 с.

57. Дем’янишин Василь Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподіл між ланками бюджетної системи / В. Дем’янишин // Вісник ТНЕУ.- 2008. - №3. – С. – 62-77

58. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: [монографія] / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.]; за ред. І. О. Луніної.- К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 320 с.

59. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

60. Кириленко О. Теретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів № 1 2010. С.17.

61. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. до практ. занять для студ. спец. 7.03050804 «Фінанси» всіх форм навчання / Л. Є. Клець; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2012. – 156 с.

62. Лободіна Зоряна / Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я // Світ фінансів № 4 (29) 2011р.

63. Лопушинський І. П. Бюджетний процес в Україні: навч. посіб. / І. П. Лопушинський, Ю. С. Гаврилюк, Я. М. Казюк. – Херсон: Грінь Д. С., 2011. – 364 с.

64. Місцеві бюджети в умовах кризових явищ і реформування: [монографія] / за заг. ред. О. Л. Яременка. - Х.: ХІФ УДУФМТ, 2011. - 182 с.

65. Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. [Гапонюк М. А., Бураченко А. Є., Яцюта В. Т. та ін.]; за заг. ред. В. М. Федосова. - К.: КНЕУ, 2010. - 600 с.

66. Навчально-методичний посібник / Н. Б. Ярошевич, Н. О. Шпак, В. Є. Матвіїшин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 224 с.

67. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

68. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання / Жаліло Я. А., Молдован О. О., Шевченко О. В.; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2010. - 35 с.

69. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2006. - 607 с.

70. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова H.B. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208с.

71. Сорока Р.С., Благун І.Г. Бюджетна система: Навчальний посібник. / Р.С. Сорока, І.Г. Благун. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 236 с..

72. Сидор ІринаНеподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів Україн // Світ фінансів № 3 (28) 2011р.

73. Управління державним бюджетом України: Підручник для студентів вузів / колектив авторів [за заг. редакцією М.Я. Азарова] – К.: Міністерство фінансів України, 2010.- 816 с.

74. Тулай О., Тріпак М./ Тенденції формування доходів місцевих бюджетів // Світ фінансів № 4(29) 2011 р.

75. Федосов В.М. Бюджетна система: підруч. / за наук. ред.В. М. Федосова, С. І. Юрія. —К.: Центр учбов. Літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. — 871 [1]

76. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.

77. Хлівний В. / Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання /Володимир Хлівний, Зоряна Мацук// Світ фінансів № 4(29) 2011.

78. Циганова Н. Розрахунок планових показників обсягу діяльності стаціонарів лікарень і поліклінік // Баланс-бюджет. - 2005. - №11. - с. 9-14.

79. Чала Ніна Дмитрівна Бюджетна система: навч.посіб. /Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. К.: Знання, 2010. 223с.

80. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. - Харків: ВД" ІНжек", 2004. - 1008 с.

81. Юрій С.І., Стоянов В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник.-2-ге вид. змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 818 с.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал