Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка. Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, він відображає складну систему перерозподільних відносин у


Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально-економічної політики, він відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, охоплює практично кожну юридичну та фізичну особу.

Роль і значення навчальної дисципліни “Бюджетна система” у підготовці фахівців визначається теоретико-прикладним характером цієї дисципліни: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному плані – закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни “Бюджетна система” є система фінансово-економічних відносин, що виникають в процесі формування бюджету та здійснення видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави.

 

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни “Бюджетна система” є формування базових знань сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами у майбутній професії.

Основні завдання

Завдання вивчення дисципліни “Бюджетна система” полягають у:

- вивченні історичних процесів зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні та окремих зарубіжних держав;

- засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету держави;

- розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи держави;

- формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;

- оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

- формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Вивчення дисципліни “Бюджетна система” посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки спеціаліста та ґрунтується на засвоєнні та володінні фундаментальних економічних дисциплін, зокрема таких як “Політична економія”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Фінанси”, “Місцеві фінанси”, “Податкова система”.

Знання, отримані студентами в процесі вивчення дисципліни “Бюджетна система”, можуть бути використані як базові при засвоєнні таких дисциплін як “Бюджетний менеджмент”, “Податковий менеджмент”, “Місцеві фінанси”, “Бухгалтерський облік в бюджетних установах”, “Ревізія і контроль”.

 

Вимоги до знань і умінь

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

- основи побудови бюджетної системи України та окремих зарубіжних країн;

- законодавчі та інструктивні матеріали бюджетного напряму;

- форми і методи планування в бюджетних установах;

- етапи бюджетного процесу;

- організацію функціонування органів управління бюджетною системою.

уміти:

- виконувати необхідні розрахунки бюджетних доходів і витрат на всіх рівнях бюджетної системи;

- складати проекти кошторисів бюджетних установ;

- складати пояснювальну записку до звіту про виконання відповідного бюджету;

- знаходити резерви додаткових надходжень і економії витрат відповідного бюджету.

Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

Номер теми Назва теми
Вступ Предмет і завдання дисципліни
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи
Тема 4 Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування
Тема 5 Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
Тема 6 Бюджетний процес та його учасники
Тема 7. Система доходів бюджету
Тема 8. Система видатків бюджету
Тема 9. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні
Тема 10. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку
Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління
Тема 12. Видатки бюджету на соціальну сферу
  12.1. Видатки бюджету на освіту
  12.2. Видатки бюджету на охорону здоров’я
  12.3. Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
  12.4. Видатки бюджету на культуру і мистецтво
  12.5. Видатки бюджету на розвиток фізичної культури і спорту
Тема 13. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу
Тема 14. Основні напрями розвитку бюджетної системи України в контексті нової редакції Бюджетного кодексу
Тема 15. Бюджетні системи зарубіжних країн

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

3.1. Основна література

4.1. Основна література

 1. Конституція України: №254к/96ВР Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
 2. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? user=a& find=1& typ=21

3. Податковий кодекс України від від 02.12.2010 № 2755-VI //Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

4. Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України вiд 16.01.2014 № 719-VII // – Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/

5. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI // – Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125515.html

6. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI // – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4282-17

 1. Закон України " Про культуру" вiд 14.12.2010 № 2778-VI. - Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
 2. Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я" вiд 19.11.1992 № 2801-XII(зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2801-12.

9. Закон України " Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 1. Закон України " Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.92р. № 2811-12 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2811-12.
 2. Закон України " Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-ІП (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2628-14.
 3. Закон України " Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.03р. № 1058-15 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1058-15.
 4. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням" від 18.01.01 р. № 2240-ІП (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2240-14.
 5. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" вiд 23.09.1999 № 1105-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1105-14.
 6. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-111(зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1533-14.
 7. Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=651-14.
 8. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" вiд 21.05.1997р. № 280/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=280%2F97-%E2%F0.
 9. Закон України " Про місцеві державні адміністрації" вiд 09.04.1999р. № 586-14 (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=586-14.
 10. Закон України " Про оплату праці" від 24.03.95 р. № 108/95-ВР (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=108%2F95-%E2%F0.
 11. Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1060-12.
 12. Закон України " Про охорону праці" вiд 14.10.1992 р. № 2694-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2694-12.
 13. Закон України " Про прожитковий мінімум" вiд 15.07.1999 № 966-XIV (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=966-14.
 14. Закон України Про державну допомогу сім’ям з дітьми від 04.07.2002 р. № 49-IV. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.
 15. Закон України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов''язкове державне соціальне страхування» вiд 08.07.2010р. № 2464-VI (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
 16. Закон України " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93 р. № 3551-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=3551-12.
 17. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
 18. Закон України Про музеї та музейну справу: від 29.06.1995р. №249/95–ВР. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України.– Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.
 19. Закон України Про внесення змін до Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу: 16.03.2000 № 1561-III. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: // https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1561-14
 20. Закон України Про театри і театральну справу: від 31.05.2005р. № 2605-ІV. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. –Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.
 21. Указ Президента України Про Положення про Державну казначейську службу України від 13.04.2011 № 460/2011.- Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U460_11.html
 22. Указ Президента України Про Міністерство доходів і зборів України від 18.03.2013 141/2013.- Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141/2013

32. Про Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік: проект постанови Верховної Ради України вiд 1 0.04.2013 № 2769 // – Режим доступу: https://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG24X00A.html

33. Проект Постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2015 рік: проект постанови Верховної Ради України вiд 4749 від 22.04.2014 // – Режим доступу: http: //w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=50732

 1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти України від 11.06.2007р. № 471 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=z0675-07.
 2. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005р. №308/519 " Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами і доповненнями) // Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. – Режим доступу: https://mozdocs.kiev.ua/view.php? id=4792.
 3. Наказ Міністерства ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів
  працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ від 26.09.2005 № 557. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05.
 4. Постанова Верховної Ради України " Про структуру бюджетної класифікації" вiд 12.07.1996р. № 327/96-ВР // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=327%2F96-%E2%F0.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України " Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи» від 14.04.2004 № 494 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF
 7. Постанова Кабінету Міністрів України Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судівта інших органів від 09 березня 2006 року № 268. – [Електроннийресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov.ua.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб від 07 листопада 2007 року № 1294. –[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України " Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» від 08.12.2010 року № 1149 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-%D0%BF.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2013-2015 роки» від від 29 квітня 2013 р. № 320 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-2013-%D0%BF.
 11. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=228-2002-%EF.
 12. Наказ Міністерство сім’ї, молоді та спорту України Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту від 23 вересня 2005 року № 2097. –[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua.

 

3.2. Додаткова література

46. Алексеев LB., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M. Бюджетна система: Навчальний посібник. - К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с.

47. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування: навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер; за наук. ред. В. М. Федосова. - К.: КНЕУ, 2011. - 311 с.

48. Бліщук К. М. Державні та місцеві фінанси. Бюджетний процес: навч. посіб. / К. М. Бліщук, Л. Р. Михайлинин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів, 2011. – 176 с.

49. Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України: моногр. / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми: Унів. кн., 2012. – 165 с.

50. Буряк П.Ю. Фінанси: підручник // Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. – К.: " Хай-Тек Пресс”, 2010. – 392 с. – ISBN– 978966-2143-36-2.

51.. Бюджетна система України та Євросоюзу: [монографія] / [Булгакова С. О., Барановський О. І., Кучер Г. В. та ін.]; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К.: КНТЕУ, 2010. - 396 с.

52. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Н. П. Козенкова, С. П. Якубова. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2011. – 248 с.

53. Власюк Н. І. Місцеві фінанси: навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К.: Алерта, 2011. – 328 с.

54. Ганущак Ю.А. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак. – К.: Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). ISBN 978-966-8312-57-1.

55. Гром В.А. Міжбюджетні відносини: сучасний стан та напрями удосконалення // Економічні науки.-Серія «Облік і фінанси».- Випуск 7(25).-Ч.4-2010

56. Державний бюджет і бюджетна стратегія, 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: [монографія] / за заг. ред. М. Я. Азарова. - К.: Держ. навч.-наук. установа " Акад. фін. управління", 2011. - Ч. 2. - 702 с.

57. Дем’янишин Василь Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподіл між ланками бюджетної системи / В. Дем’янишин // Вісник ТНЕУ.- 2008. - №3. – С. – 62-77

58. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: [монографія] / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.]; за ред. І. О. Луніної.- К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 320 с.

59. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 428 с.

60. Кириленко О. Теретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів № 1 2010. С.17.

61. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент: навч. посіб. до практ. занять для студ. спец. 7.03050804 «Фінанси» всіх форм навчання / Л. Є. Клець; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2012. – 156 с.

62. Лободіна Зоряна / Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я // Світ фінансів № 4 (29) 2011р.

63. Лопушинський І. П. Бюджетний процес в Україні: навч. посіб. / І. П. Лопушинський, Ю. С. Гаврилюк, Я. М. Казюк. – Херсон: Грінь Д. С., 2011. – 364 с.

64. Місцеві бюджети в умовах кризових явищ і реформування: [монографія] / за заг. ред. О. Л. Яременка. - Х.: ХІФ УДУФМТ, 2011. - 182 с.

65. Місцеві фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. [Гапонюк М. А., Бураченко А. Є., Яцюта В. Т. та ін.]; за заг. ред. В. М. Федосова. - К.: КНЕУ, 2010. - 600 с.

66. Навчально-методичний посібник / Н. Б. Ярошевич, Н. О. Шпак, В. Є. Матвіїшин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 224 с.

67. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К.: Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

68. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання / Жаліло Я. А., Молдован О. О., Шевченко О. В.; за ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2010. - 35 с.

69. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2006. - 607 с.

70. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова H.B. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208с.

71. Сорока Р.С., Благун І.Г. Бюджетна система: Навчальний посібник. / Р.С. Сорока, І.Г. Благун. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 236 с..

72. Сидор ІринаНеподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів Україн // Світ фінансів № 3 (28) 2011р.

73. Управління державним бюджетом України: Підручник для студентів вузів / колектив авторів [за заг. редакцією М.Я. Азарова] – К.: Міністерство фінансів України, 2010.- 816 с.

74. Тулай О., Тріпак М./ Тенденції формування доходів місцевих бюджетів // Світ фінансів № 4(29) 2011 р.

75. Федосов В.М. Бюджетна система: підруч. / за наук. ред.В. М. Федосова, С. І. Юрія. —К.: Центр учбов. Літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. — 871 [1]

76. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.

77. Хлівний В. / Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання /Володимир Хлівний, Зоряна Мацук// Світ фінансів № 4(29) 2011.

78. Циганова Н. Розрахунок планових показників обсягу діяльності стаціонарів лікарень і поліклінік // Баланс-бюджет. - 2005. - №11. - с. 9-14.

79. Чала Ніна Дмитрівна Бюджетна система: навч.посіб. /Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. К.: Знання, 2010. 223с.

80. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. - Харків: ВД" ІНжек", 2004. - 1008 с.

81. Юрій С.І., Стоянов В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник.-2-ге вид. змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 818 с.

 

3.3. Періодичні видання

1. Актуальні проблеми економіки

2. Баланс-Бюджет

3. Вісник Львівської державної фінансової академії

4. Збiрник " Науковi працi НДФI"

5. Економіка України

6. Економіка, фінанси, право

7. Економіст

8. Казна України

9. Регіональна економіка

10. Світ фінансів

11. Сталий розвиток економікм

12. Фінанси України


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал