Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Internet cайти


1. Офіційний сайт Президента України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.president.gov.ua/.

2. Офіційний сайт Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.zakon.rada.gov.ua/.

3. Офіційний сайт Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.budget.rada.gov.ua/.

4. Офіційний сайт Урядового порталу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/.

5. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/.

6. Офіційний сайт Віртуального університету Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx.

7. Офіційний сайт Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ndfi.minfin.gov.ua/.

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://treasury.gov.ua/main/uk/index

9. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://minrd.gov.ua/

10. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.me.gov.ua/

11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua/.

12. Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.ukurier.gov.ua/.

13. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.nbuv.gov.ua/.

14. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки України ім. В. Стефаника. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.lsl.lviv.ua/.

 


5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Метою СРС є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття навичок з навчальної дисципліни “Бюджетна система” для подальшого їх використання на практиці.

При вивченні навчальної дисципліни самостійна робота здійснюється в основному в позаурочний час при виконанні завдань, зміст яких наведений нижче.

Перший вид СРС реалізується у формі обов'язкових аудиторних занять та індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить спрямовуючий, консультативний і контролюючий характер.

Другий вид СРС – вивчення теоретичних і практичних питань з використанням навчально-методичної літератури, законодавчих, інструктивних та нормативних матеріалів в позаурочний час і своєчасне здавання викладачу виконаних завдань.

Позааудиторна робота включає три етапи:

- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, конспектування відповідного матеріалу тощо;

- практичний, що передбачає виконання практичних завдань;

- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових семінарах, студентських конференціях, підготовка до виконання дипломного проекту.

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу наукову роботу.

При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил:

Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план або виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється прикладати інформацію з актуальних питань, що стосуються бюджетної системи України, використану з періодичних видань.

Перед виконанням кожного практичного завдання наводиться його умова, розрахунки повинні супроводжуватися певними поясненнями, результати розрахунків – відповідним аналізом та висновками.

Після перевірки кожного завдання викладачем студент зобов'язаний виправити допущені помилки і усунути інші можливі недоліки.

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною передумовою допуску студента до екзамену з навчальної дисципліни.

Основна форма контролю СРС з навчальної дисципліни “Бюджетна система” –перевірка отриманих знань студента шляхом усного або письмового опитування на семінарських і практичних заняттях та залікових модулях.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

ТЕМА: “Сутність, призначення та роль бюджету держави”

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі питання:

1. Бюджетна політика України на сучасному етапі. Особливості бюджетної політики у 2013 році.

2. Бюджетна модель суспільства, необхідність її удосконалення в Україні.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні знати:

- основні напрямки бюджетної політики України у 2008-2013 роках;

- нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

ТЕМА: “Бюджет як фінансовий план держави”

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі питання:

1. Необхідність та особливості формування поточного бюджету та бюджету розвитку місцевих бюджетів.

2. Взаємозв’язок бюджету із соціально-економічними процесами в Україні.

3. Бюджетне планування: завдання, принципи, методи. Застосування програмно-цільового методу формування показників бюджету.

4. Бюджетний період.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні знати:

- визначення поточного бюджету і бюджету розвитку, джерела формування доходів і напрямки використання коштів;

- визначення бюджетного процесу, стадії бюджетного процесу, учасники бюджетного процесу та їх повноваження;

- завдання, принципи, методи і етапи бюджетного планування.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3

ТЕМА: “Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування”

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі питання:

1. Бюджетний дефіцит, причини виникнення бюджетного дефіциту. Причини дефіциту бюджету в Україні.

2. Зарубіжний досвід оптимізації бюджетного дефіциту.

3. Бюджетний дефіцит як чинник розвитку національної економіки.

Вивчаючи цю тему студенти повинні знати:

- поняття, види та причини бюджетного дефіциту, джерела фінансування, наслідки.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

ТЕМА: “Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України”

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі питання:

1. Адміністративно-територіальна реформа і структура бюджетної системи України.

2. Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу в Україні.

Крім того, студенти повинні намалювати схему бюджетної системи України, області, району, бюджету міста з районним поділом.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

ТЕМА: “Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання”

Для вивчення цієї теми студенти повинні опрацювати наступні питання:

1. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів. Чинники і порядок закріплення доходів. Організація бюджетного регулювання.

2. Розмежування видатків між бюджетами.

3. Проблеми економічної ефективності бюджетного вирівнювання в Україні.

4. Зарубіжний досвід бюджетного вирівнювання.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

ТЕМА: “Бюджетний процес та його учасники”

Для вивчення цієї теми студенти повинні опрацювати наступні питання:

1. Особливості формування бюджету в умовах фінансово-економічної кризи.

2. Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні.

3. Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 7

ТЕМА: “Система доходів бюджету”

Для вивчення цієї теми студенти повинні опрацювати такі питання:

1. Особливості податкової системи України і відмінності від зарубіжних країн.

2. Загальна характеристика податкової системи України:

- види непрямих податків, їх роль в доходах бюджету;

- пряме оподаткування, його види. Значення прямих податків у формуванні доходів бюджету;

- ресурсні платежі, їх види і роль в доходах бюджету.

3. Організація мобілізації доходів до бюджету.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8

ТЕМА: “Система видатків бюджету”

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі питання:

1. Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету.

2. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.

З цієї теми студенти повинні знати визначення поточних і капітальних видатків, захищених видатків, які статті видатків бюджету відносяться до захищених, визначення таємних видатків, видатків місцевих бюджетів на виконання власних і делегованих повноважень.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 9

ТЕМА: “Основи фінансування бюджетної сфери в Україні”

Для вивчення цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати такі питання:

1. Особливості бюджетного фінансування інвестиційних проектів.

2. Нормування бюджетних видатків.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 10

ТЕМА: “Видатки бюджету на економічну діяльність та науку”

На самостійне вивчення з даної теми виносяться такі питання:

1. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора національної економіки.

2. Позики з бюджету державним підприємствам, порядок їх видачі і погашення.

3. Порядок дотування збиткових підприємств.

4. Операційні витрати в економіці, їх склад і призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних витрат.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 11

ТЕМА: “Видатки бюджету на оборону та управління”

З цієї теми студенти повинні самостійно опрацювати наступні питання:

1. Фінансові та політичні аспекти видатків держави на національну оборону.

2. Воєнна доктрина та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону.

3. Напрями оптимізації видатків бюджету на управління.

4. Фінансування міжнародної діяльності держави.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 12

ТЕМА: “Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу”

Для вивчення цієї теми студенти повинні опрацювати такі питання:

1. Система соціального захисту населення, склад видатків на соціальний захист, джерела їх фінансування.

2. Система освіти в Україні.

3. Джерела фінансування установ освіти, склад видатків бюджету на освіту.

4. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів.

5. Стан та перспективи розвитку страхової медицини в Україні.

6. Роль бюджету в державній підтримці олімпійського та параолімпійського руху в Україні.

Вивчаючи порядок фінансування установ невиробничої сфери необхідно вивчити Закон України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, а також рішення будь-якої місцевої ради про відповідний місцевий бюджет на 2013 рік.

САМОСТІЙНА РОБОТА №13

ТЕМА: “Видатки бюджету на обслуговування державного боргу”

На самостійне вивчення студентів виносяться наступні питання:

1. Проблеми і напрями удосконалення системи управління й обслуговування державного боргу України.

2. Державний борг та особливості боргового фінансування Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді.

САМОСТІЙНА РОБОТА №14

ТЕМА: " Основні напрями розвитку бюджетної системи України в контексті нової редакції Бюджетного клдексу"

На самостійне вивчення студентів виносяться наступні питання:

1. Удосконалення розподілу бюджетних коштів між загальнодержавним та місцевими рівнями.

2. Узгодження векторів розвитку вітчизняної фінансової системи із світовими фінансовими системами.

3. Вплив бюджетної системи на соціально-економічний розвиток держави.

САМОСТІЙНА РОБОТА №15

ТЕМА: " Бюджетні системи зарубіжних країн"

На самостійне вивчення студентів виносяться наступні питання:

1. Спільні та відмінні риси, які простежуються в бюджетних системах розвинутих країн світу і України.

2. Роль державних фінансових органів у бюджетних процесах зарубіжних країн.

Роль податкових надходжень у формуванні бюджетів зарубіжних

 

Контроль СРС здійснюється за формами, вказаними в графіку виконання СРС. Студенти можуть випереджати графік виконання самостійної роботи з тієї чи іншої теми. У цьому випадку викладачем застосовуються методи стимулювання навчальної активності, шляхом надання таким студентам “бонусних” балів, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни “Бюджетна система”.

 

8.1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

№ теми Назва теми К-ть годин СРС
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави  
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави  
Тема 3. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи  
Тема 4 Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування  
Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання  
Тема 6. Бюджетний процес та його учасники  
Тема 7. Система доходів бюджету  
Тема 8. Система видатків бюджету  
Тема 9. Основи фінансування бюджетної сфери в Україні  
Тема 10. Видатки бюджету на економічну діяльність та науку  
Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління  
Тема 12. Видатки бюджету на соціальну сферу  
Тема 13. Державний кредит і видатки бюджету на обслуговування державного боргу  
Тема 14 Основні напрями розвитку бюджетної системи України в контексті нової редакції Бюджетного кодексу  
Тема 15 Бюджетні системи зарубіжних країн  
Разом годин  

 

Форми контролю самостійної роботи: ПМК, екзамен.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал