Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


До функцій ДПА не належить...


а) Здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, порядку розрахунків споживачами, облік платників податків

б) + Проведення інвентаризації працівниками ДПС на об’єктах платників податків

в) Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства

 

35. Основним завданням податкового планування і прогнозування є:

а) Пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності і платоспроможності

б) + Необхідність економічно обґрунтованого забезпечення якісних і кількісних параметрів бюджетних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни, виходячи із розробленої і прийнятої, у законодавчому порядку, соціально-економічної доктрини

в) Зміцнення доходної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків

 

36. Між загально державним податковим планування і корпоративним податковим плануванням:

а) Не існує органічного взаємозв’язку, внаслідок протилежності їх економічних інтересів

б) + Існує органічний взаємозв’язок, тому що загальна стратегія у них одна – створення стійкого економічного базису у рамках країни в цілому

в) Інше

 

37. Метою загальнодержавного податкового планування і прогнозування є:

а) Фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності

б) Мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку, збільшення власного капіталу суб’єкта підприємницької діяльності

в) + Визначення обсягів фінансових ресурсів у розрізі платників податків для їх централізації у загальнодержавному фонді – бюджеті

 

38. Суб’ективні прогнози ґрунтуються на:

а) Правилах або моделях, у яких формалізовано відносини між потрібними змінними

б) + Здогадках, досвіді та інстуіції, неформальних поглядах і міркуваннях експерта

в) Інше

 

39. Під податковим менеджментом необхідно розуміти:

а) + Систему державного управління оподаткуванням, що займається координацією і вдосконаленням всіх сторін оподаткування

б) Систему управління фінансами, призначену для організації взаємодії фінансових відносин і фондів грошових засобів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати виробництва

в) економічну категорію, яка відображає грошові стосунки, які виникають між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними особами – з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення рівня життя і задоволення інших суспільних потреб

 

40. Метою державного податкового менеджменту є:

а) Забезпечення виконання плану економічного і соціального розвитку необхідними бюджетними коштами з дотриманням оптимальних фінансових пропозицій

б) + Створення та забезпечення функціонування ефективної податкової політики, вдосконалення всієї податкової системи

в) Складання звітів, інформація яких призначена для внутрішніх користувачів інформації (власників, менеджерів)

 

41. Завдання державного податкового менеджменту:

а) Облік, аналіз та контроль фінансово-господарської діяльності

б) Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку

в) + Прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу на основі прогнозних розрахунків росту доходності підприємств, галузей, сієї економіки з використанням закордонного досвіду

 

42. Складовими державного податкового менеджменту є:

а) Аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності

б) + Податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податковий контроль

в) Інвентаризація, оцінка, калькуляція, баланс, звітність

 

43. Об’єктом державного податкового менеджменту є:

а) Фінансові відносини, в т.ч. відносини, пов’язані з формуванням і використання фондів грошових коштів

б) + Дії та процеси, спрямовані на встановлення та зміну податкових норм, а також на справляння податків

в) Організація інформаційної системи на підприємстві, що відповідає вимогам внутрішніх комунікаційних зв’язків між структурними підрозділами, різними рівнями управління

 

44. Державний податковий менеджмент спрямований на:

а) + Оптимальне поєднання фіскальної та регулятивної функції податків

б) Виконання фіскальної функції

в) Виконання регулятивної функції

 

45. Державний податковий менеджмент – це:

а) Розробка зведеного бюджету України

б) Контроль за сплатою податкових платежів при перетині митного кордону України

в) + Система державного управління оподаткуванням

 

 

46. Основний принцип державного регулювання економіки – це:

а) + Мінімальне втручання державних органів в економічні процеси

б) Спрямування державних зусиль на збільшення доходної частини бюджету

в) Структурна перебудова галузей народно-господарського комплексу

47. Податкове регулювання – це:

а) Розподіл податків і зборів на закріплені та регулюючі, затвердження нормативів відрахувань від загально державних податків до місцевих бюджетів, надання дотацій, субсидій, субвенцій тощо

б) + Заходи непрямого впливу на економіку та соціальні процеси через зміну податків, податкових ставок, податкових пільг, зниження чи підвищення загального рівня оподаткування, відрахувань до бюджету

в) Встановлення твердих, договірних, вільних цін і тарифів

 

48. Податковий контроль – це:

а) Форма державного фінансового контролю, що забезпечує процес акумуляції, розподілу та використання бюджетних коштів

б) Незалежна експертиза фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання для з’ясування його реального фінансового стану

в) + Діяльність посадових осіб органів ДПС, що до спостереження за відповідністю процесу, організації платниками податків обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення та сплати податків, прийнятим актам законодавства з питань оподаткування щодо виявлення відхилень, допущених в ході виконання податкових правил та визначення впливу наслідків порушень на податкові зобов’язання

 

49. Документальні перевірки – це:

а) Перевірки, які проводяться фахівцями галузевих відділів оподаткування у приміщенні податкового органу і зміст який заключається у встановленні правильності обрахування сум податків, заповненні відповідних форм і перевірці їх взаємозв’язку

б) + Перевірки, які передбачають перегляд первинних документів, вияв правильності правильності і достовірності організації і введення бухгалтерського і податкового обліку, своєчасності і повноти сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, а також правильності застосування існуючих пільг; такі перевірки проводяться у місці знаходження платника податку

в) інше

 

50. Основною метою корпоративного податкового менеджменту є:

а) Абсолютна мінімізація податкових платежів

б) + Максимізація чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон’юнктури

в) Аналіз зовнішнього податкового середовища, прогнозованих нормативно-правових змін чинного законодавства