Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Типологія уроків математики в початковій школі


Типологія уроків математики у початковій школі зумовлена дидактич­ною.метою, яка у свою чергу, визначається етапом цілісного процесу на­вчання (Етапи процесу навчання: постановка цілей і завдань; загальна мотивація навча­льної діяльності; засвоєння нових знань, умінь і навичок; застосування; систематизація і узагальнення; перевірка засвоєних знань, умінь і навичок).

Структуру (послідовність частин) будь-якого уроку складають його ма-кро- та мікро етапи. Макроструктура уроку - це етапи процесу навчання, які реалізуються на уроці, мікроструктура - це сукупність методів і прийомів, що використовуються у процесі уроку.

Найпоширенішим при вивченні математики у початкових класах є ком­бінований урок, він містить такі структурні елементи:

I. КОНТРОЛЬ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ.

1.1. Перевірка домашнього завдання.

1.2. Опитування учнів.

1.3. Усна лічба.

II. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

2.1. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

2.2. Засвоєння нового матеріалу.

2.3. Первинне закріплення.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ.

3.1. Закріплення і повторення засвоєного матеріалу.

3.2. Домашнє завдання.

3.3. Підсумок уроку.

Урок узагальнення та систематизації знань умінь і навичок. Його структура така ж як у комбінованого, лише етап опрацювання нового матері­алу замінити на повторення та аналіз основних понять та узагальнення з те­ми. Плануючи такі уроки можна об'єднати теми за принципом взаємозв'язку та добирати вправи на комплексне застосування раніше набутих знань, умінь і навичок. Характерною особливістю такого уроку є значна активність учнів.

Урок письмової контрольної роботи. Контроль знань, умінь і навичок здійснюється на кожному уроці математики, а через 10-15 уроків проводяться письмові контрольні роботи. Завдання контрольних робіт не виходять за межі програмового матеріалу і орієнтовані на середній ступінь трудності.

Письмова контрольна робота

комбінована одновидова

Містить до трьох видів завдань: Містить тільки задачі, або тільки

І задача, 4-10 прикладів на ари- приклади. Розрахована на 10-25

фметичні дії, хвилин уроку.

1-2 вправи іншого математично­го характеру (порівняння, обчи­слення виразів, перетворення іменованих чисел, побудова геометричних фігур та ін.). роз­рахована на 1 урок.

Організаційні питання уроку контрольної роботи:

1. Проводиться на 2-3 уроці; протягом дня - не більше однієї роботи; протягом тижня - не більше двох.

2. Готують 2 варіанти. Бажано мати і третій варіант - на окремих аркушах, для учнів з достатнім чи низьким рівнем навчальних досягнень.

3. Завдання записують на дошці до початку уроку, по дзвонику – вчитель читає текстові завдання, дає вказівки щодо розміщення записів у зошиті чи на аркуші.

4. Текстові завдання учні не переписують, короткий запис до задач також не є обов'язковим.

5. Тривалість виконання завдань: 20-25 хв. - 2 клас, 30-35 хв. - 3 кл, 35-40 хв. - 4клас.

6. Необхідне забезпечення повної самостійності роботи учнів та одночас­ної здачі зошитів.

7. Перевіряти варто в день написання роботи, оцінювати - керуючись нормами, що подані у інформаційному листі Міністерства освіти і науки України.

8. Аналіз контрольної роботи (загальна характеристика і аналіз помилок) здійснюють на наступному уроці.

До " нетрадиційних", " нестандартних уроків" належать: інтегровані, міжпредметні, театралізований урок, урок-конкурс, урок-аукціон, урок КВК, урок-телеміст, урок-прес-конференція, урок-ділова гра, урок-концерт, урок-вечорниці, урок-суд, урок-практикум, урок-семінар, урок-діалог, урок-гра " Поле чудес" урок-брейн-ринг тощо.

Нетрадиц ійні фо рми навчання можна визначити як такі, що вже відомі в номенклатурі організаційних форм навчання, але їх актуалізація здійсню­ється тоді, коли з'являються якісно нові соціальні завдання, а також ті фор­ми, які відзначаються нестандартністю організації навчального процесу, за­безпечуючи оптимальність розв'язання навчально-виховних завдань.

Такі форми навчання дозволяють урізноманітнювати форми і методи роботи з учнями, відходити від шаблонів, розширювати функції вчителя, вра­ховувати специфіку навчального матеріалу, але їх специфіка передбачає аде­кватної технології кожного уроку.

Особливості організації уроків математики у 1 класі

Учні шестирічного віку мають свої психофізіологічні особливості роз­витку, які слід враховувати при організації процесу навчання:

- перевага процесів збудження над процесами гальмування;

- нестійка увага, конкретність сприймання, наочно-образний характер мислення, схильність до механічного заучування;

- швидка втомлюваність, потреба у фізичних рухах;

- нерозвиненість дрібних м'язів кисті рук, що зумовлює короткочасність вправ на оволодіння навичками письма;

- потреба особистої уваги з боку вчителя;

- наслідування (особливий авторитет має вчитель).

Усі компоненти методичної системи навчання математики першоклас­ників мають свою специфіку.

Головна мета процесу навчання математики шестиліток - підготувати їх до систематичного вивчення математики у наступних класах (але це не підготовчий клас, а перший у системі чотирирічної початкової школи). Знач­на увага приділяється загальному й фізичному розвитку дітей, формуванню нового типу діяльності - навчання. Виховні завдання курсу - формування умінь і навичок жити і вчитися в колективі (знання правил шкільного життя, уміння слухати і відповідати на поставлені запитання, підпорядковувати свою діяльність вимогам учителя).

Зміст матеріалу: лічба предметів, називання, читання й записування чисел до 20, засвоєння таблиць додавання і віднімання, оволодіння уміннями розв'язувати окремі арифметичні задачі на одну дію, вимірювати довжину відрізка за допомогою лінійки.

Тривалість уроку 35 хв, з 1-2 фізкультурними паузами, тому зростає необхідність раціонального розподілення часу та швидкого переходу від од­ного етапу до другого.

Засвоєння матеріалу відбувається за допомогою системи вправ, які здебільшого мають предметно-практичний характер. Основні методи на­вчання - дидактична гра, наочний (особливо демонстрація) та практичний.

 

Запитання для самоконтролю

1. Схарактеризуйте урок як основну форму організації навчання математики учнів початкової школи.

2. Назвіть вимоги до сучасного уроку математики.

3. Які типи уроків математики використовуються в початковій школі.

4. Вкажіть особливості організації уроків математики у 1 класі.

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал