Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛЕКЦІЯ 7. 1. Загальні питання контролю навчальних досягнень учнів початкової школи.


 

ПЛАН

1. Загальні питання контролю навчальних досягнень учнів початкової школи.

2. Функції і принципи контролю.

3. Перевірка та оцінювання знань, умінь та навичок учнів з математики (методи і прийоми контролю, критерії оцінювання і рівні навчальних досягнень)

4. Вимоги до усного і писемного мовлення учнів з математики.

Література А:

1. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах. - Тернопіль.: Навчальна книга - Богдан, 2001. - С.46-65, 313-117.

2. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. К.: Абрис, 1997. - С.108-122.

Б:

1. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Методичні рекомендації (математика). - К., 2001 (див. кафедра).

 

1. Загальні питання контролю навчальних досягнень учнів початковоїшколи

В спеціальній літературі, в курсах педагогіки і дидактики, а також в педагогічній практиці ще не до кінця розкриті і зрозумілі такі важливі поняття як " контроль", " перевірка", " оцінка", " оцінювання", " облік". Часто вони ототожнюються один з одним, застосовуються без попереднього розкриття їхньої сутності. Особливо це стосується понять " оцінка" і " відмітка" (бал). В існуючий системі навчання вони трактуються, як правило, однозначно, як ідентичні терміни. Характерно, наприклад, що в українській мові взагалі застосовується один термін " оцінка знань", яким охоплюється і поняття " бал" (цифровий показник).

Контроль здійснюється вчителем з метою визначення рівня успішності учнів з програмних предметів, що дозволяє аналізувати і порівнювати результати навчання кожного з них. Його структурними компонентами є перевірка, оцінювання та облік.

Об 'єктами контролю у процесі навчання є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Перевірка і оцінювання знань - завершальний етап навчального процесу. Та це не означає, що він останній етап, який наступає десь у кінці довготривалого періоду навчання. Перевірка і оцінка знань - завершальний етап у навчальному процесі, який може здійснюватися кожного дня, багаторазово повторюватися на протязі усього періоду навчання з даного предмета.На цей етап процесу навчання відводиться досить багато навчального часу - близько 20 %.

Перевірка знань, умінь і навичок студентів - це процес виявлення досягнутого рівня, ступеня сформованості знань, умінь і навичок у відповідності з цілями і задачами навчання навчальному предмету.

Оцінювання - це процес, розумовий акт, діяльність, або оцінна дія, здійснювана людиною, основне призначення якого у фіксуванні результатів навчально-пізнавальної діяльності. Оцінювання повинне спиратися на строго об'єктивні критерії і норми, науково обґрунтовані педагогікою, обов'язкові для усіх вчителів і передбачає виявлення причин неуспішності, сприяє організації навчальної діяльності.

Облік - документальна фіксація балів у журнал успішності.

Бал (від франц. Ьап - м'яч, куля) - умовна одиниця для кількісної та якісної характеристик певних явищ; оцінка успішності навчання й поведінки в навчальних закладах.

Бальна система оцінок - це компонент системи навчання, у якому кількісна характеристика носить умовний характер рангового вимірювання, де кожному степеню послідовного якісного стану приписується відповідне число, яке виражає цей стан.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал