Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета та зміст контрольної роботи


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Факультет права та масових комунікацій

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи

_______________ Головко О.М.

 

«___» _________________ 2014 р.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо виконання контрольних робіт з

дисципліни «Кримінальне право»

(Загальна частина)

 

з дисципліни Кримінальне право
Галузь знань 0304 ПРАВО
Напрям підготовки (спеціальність) 6.030402 ПРАВОЗНАВСТВО
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

 

 

М. Харків


Передмова

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни «Кримінальне право» (Загальна частина) для підготовки бакалаврів заочної форми навчання на базі вищої неюридичної освіти.

 

СХВАЛЕНО Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ 30 серпня 2014 року Протокол № 1   ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою факультету права та масових комунікацій ХНУВС 29 серпня 2014 року Протокол № 2
  ПОГОДЖЕНО Секцією методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ «____» ________2014 року Протокол №______   ____________ _____________ (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології ФПМК ХНУВС 29 серпня 2014 року Протокол № 1 ____________ _____________ (підпис) (П.І.Б.)

 

 

Рецензенти:

Лантінов Я.О. доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н Каразіна, к.ю.н., доцент.

Литвинов О.М. начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор.

 

Розробники: Харченко В.Б., Кундеус В.Г., Ященко А.М. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.

 

© Харченко В.Б., Кундеус В.Г., Ященко А.М., 2014.

© Харківський національний університет

внутрішніх справ


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Контрольна робота повинна бути виконана, оформлена та зарахована з такими методичними вимогами:

 

Призначення контрольної роботи

1.1. Контрольна робота призначена для формування у студентів навичок практичного застосування отриманих теоретичних знань, підняття їх теоретичного та професійного рівня, кращого засвоєння дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» та іншого навчального матеріалу.

1.2. Під час написання контрольної роботи необхідно показати знання кримінально-правових інститутів Загальної частини кримінального права.

 

Мета та зміст контрольної роботи

2.1. Метою виконання контрольної роботи є закріплення та більш глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, вміння правильно та чітко застосовувати теоретичні знання на практиці.

2.2. Написання контрольної роботи заплановане за декількома варіантами, кожний з яких складається із поглибленого розгляду одного з основних теоретичних питань Загальної частини кримінального права України та практичного вирішення трьох завдань за відповідною тематикою.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал