Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підготовка та оформлення контрольної роботи


4.1. При написанні контрольної роботи необхідно використовувати такі джерела:

- Кримінальний кодекс України та інші нормативні акти;

- постанови Пленуму Верховного Суду України;

- рішення Конституційного Суду України;

- підручники, конспекти лекцій та посібники з кримінального права;

- спеціальна наукова та монографічна література, присвячена відповідній тематиці;

- науково-практичні коментарі до Кримінального кодексу України;

- тощо.

4.2. Перед початком безпосереднього написання контрольної роботи, студент повинен уважно вивчити всі рекомендовані до теми джерела.

4.3. При використанні літературних та інших нормативних матеріалів в контрольній роботі необхідно робити відповідні посилання на використані джерела, які повинні бути оформлені відповідно до державних стандартів бібліографічного опису, а також форми 23 до наказу ВАК України у редакції від 03.03.2008 року № 147.

Наприклад:

Використані джерела:

1. Агаев И. Б. Проблема повторности в уголовном праве / И. Б. Агаев; науч. ред. Ф. Ю. Самандаров. – М.: Юристъ, 2004. – 157 c.

2. Агафонов Г. И. Актуальные проблемы реформирования уголовного законодательства Украины / Г. И. Агафонов, В. Н. Смитиенко, З. Д. Смитиенко // Актуальные проблемы правовой науки. Межвуз. сборник научн. трудов. – Омск: Ом. ВШМ МВД России, 1995. – С. 85-91.

3. Балашов С. К. Логико-правовой анализ ошибок при установлении причинной связи / С. К. Балашов // Философия права. – 2010. – № 1. – С. 45–49.

4. Кримінальний кодекс України: від 5 квіт. 2001 р. № 2341-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 920.

5. Давиденко М. Л. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / М. Л. Давиденко, Л. В. Новикова // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 123–129. – Режим доступу: https://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09dmlciv.pdf (01.01.2015).

 

Посилання по тексту теоретичної частини контрольної роботи оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел (літератури), друге – номер сторінки. У разі посилання одночасно на декілька джерел, їх перелік розділяється «;» (напр., [2, с. 56; 5, с. 12]). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без відповідного посилання забороняється та у будь-якому випадку обумовлює незадовільне оцінювання роботи.

4.4. Посилання подаються по мірі згадування у тексті в кінці тексту у списку використаних матеріалів.

4.5. Текст контрольної роботи викладається у друкованому вигляді, а у разі неможливості – у рукописному варіанті, грамотно, акуратно, з полями на лівому боці для викладу зауважень викладача. Листи роботи повинні бути скріплені та пронумеровані.

4.6. Будь-які скорочення слів у тексті, посиланнях на джерела, крім загальноприйнятих (наприклад, КК, КПК, ст.) неприпустимі.

4.7. В контрольній роботі повинен бути титульний лист, на якому зазначається:

- найменування міністерства;

- найменування Університету;

- найменування навчально-наукового інституту;

- найменування факультету;

- найменування кафедри;

- найменування навчальної дисципліни;

- номер варіанту контрольної роботи;

- прізвище, ім’я та по батькові студента, яким було виконано контрольну роботу, курс навчання та номер навчальної групи;

- місце (місто) та рік виконання роботи.

4.8. Контрольна робота повинна бути підписана на останній сторінці після списку використаного нормативного матеріалу та літератури із зазначенням дати (число, місяць та рік) фактичної здачі роботи для реєстрації або дати направлення контрольної роботи поштовим відправленням.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал