Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> барлығы дұрыс


Lt; variant> капитал, ақ парат, технология, материалдар, адам

Басқ ару пирамидасының ү лгісі нені кө рсетеді?

Lt; variant> ә рбiр келесi дең гейде алдың ғ ығ а қ арағ анда адамдар аз болады

 

Нарық ты сегменттеу стратегиясы бұ л:

Lt; variant> фирманың стратегиясын ө ң деу ү шін оның парамантрлерін болжау мақ сатымен нарық ты зерттеу

Ө ндіріс сапасын жоғ арлату стратегиясы:

Lt; variant> жоғ арыда аталғ андардың барлығ ы

Бiр ү лгiдегi ү йлер, тұ рғ ын-ү й қ ұ рылысы бұ л объектілер:

Lt; variant> жаппай ө ндіріс

Қ аржылық жауапкершілік- бұ л:

Lt; variant> Мақ саттарды орындау барысында жә не олардың табысты аяқ талуына байланысты басқ арушының, қ оғ амнын алдында қ аржылық жауап беру міндеті

 

Ө кілеттілік -бұ л:

Lt; variant> ұ йымның қ орларын пайдалану қ ұ қ ығ ы

Кү ту теориясының авторы болып табылады:

< variant> Виктор Врум

Портера—Лоулера ү лгісінде тырысу тә уелді:

Lt; variant> Сыйақ ы қ ұ ндылығ ынан

Жұ мысшының белгіленген талаптарғ а жетуін ниеттейтін ү рдіс бұ л:

Lt; variant> мотивация

А.Маслоу гипотезасына сә йкес қ ажеттілік иерархиясын таң даң ыз:

Lt; variant> физиологиялық қ ажеттілік, қ ауіпсіздікке, ә леуметтік топқ а тиістілігіне, басқ алар жағ ынан қ ұ рметке, маң ыздануғ а қ ажеттілік, ө з мү мкіндіктерін орындауғ а

Қ аржы қ ай функцияны атқ арады

Lt; variant> барлық жауаб дұ рыс

Тең дік теориясы кө рсетеді:

< variant> Адам ү шін маң ызды оның нормасы басқ алардың нормасымен ара қ атынаста болатындығ ы;

Бірінші ретті қ ажеттіліктер бұ л:

Lt; variant> тағ амғ а қ ажеттілік

Ниеттену бұ л:

Lt; variant> нақ ты бағ ыты бар қ андай да бірдең еге қ ажеттілікті сезіну

Сыйақ ы бұ л:

Lt; variant> адам ө зіне қ ұ нды деп есептейтіннің барлығ ы

 

Мақ сат бұ л:

Lt; variant> қ ажеттілікті қ анағ аттандыратын қ ұ рал ретінде сезінілуі

Жоспарлауғ а келесі шешім типтері жатады:

Lt; variant> қ ойылғ ан мақ сатқ а жету ү шін қ андай стратегияны жә не тактиканы таң дау қ ажет

Тө менде аталғ ан элементтердің қ айсы коммуникациялық процеске жатады:

Lt; variant> символдар кө мегімен кодталғ ан хабар тегінде ақ парат

< question>

Мотивациялау функциясына келесі сұ рақ тар жә не оларды шешу жатады:

Lt; variant> Жұ мыспен қ анағ аттану жә не бағ ыныштылар ө ндірісінің дең гейін жоғ арлату ү шін не жасай аламыз?

< question>

Тә уекел шартында қ абылданғ ан шешімдерге жатады:

< variant> шешім нә тижесі анық талғ ан болып табылмайды, бірақ ә рбір нә тиже ық тималдылығ ы белгілі;

.< question>

Ө ндірістегі адам факторының рө лін алғ ашында бағ алады:

< variant> Роберт Оуэн;

>

қ ос бағ ыныштылық келесі қ ұ рылымды сипаттайды:

Lt; variant> матрицалық тип

< variant>.

< question>

Тігінен ә сер ету факторына жатады:

Lt; variant> заң намалық жә не мемлекеттік органдар

< question>

Сыртқ ы орта сипаттамасы:

lt; variant> барлығ ы дұ рыс

< question>

Ұ йым функциясына келесі сұ рақ тар мен оларды шешу жатады:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал