Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> Барлық жауап дұрыс


< question>

Басқ арманың авторитарлық стилін басқ аша атауғ а болады

Lt; variant> жауабы дұ рыс

< question>

Портер- Лоулер теориясы мынаны ө зіне енгізеді:

Lt; variant> Ә ділдік жә не кү ту теориясын

 

< question> Сыйақ ы беру арқ ылы қ анағ аттандыру:

< variant> Валенттілік.

< question>

Кә сіпкерлік бұ л қ ызметі пайда алуғ а бағ ытталғ ан

< variant> бизнес.

< question>

Адамдардың арасындағ ы бірліктің болмауы қ алай аталады?

Lt; variant> Дау-жанжал

< question>

ең бек басқ аруның нә тижесі болып не табылады

Lt; variant> баскаруды шешу

< question>

қ андай термин ең бек жү йсеннін рационалды ө німділігін белгілейді

< variant> Тейлоризм.

< question>

Тұ лғ а мен топтарғ а ә сер ету мү мкіндіг, кү ш жігерін фирма мақ сатына бағ ыттау

< variant> кө шбасшылық

< question>

қ ұ рылымдық ә дістін қ айшылық тарына не жатпайды

Lt; variant> мә селені шешу

< question>

қ ысқ арту стратегиясы шенберінде болуы мү мкін нұ ска

Lt; variant> барлығ ы дұ рыс

дисфункционалдық қ айшылқ а не жатпайды

Lt; variant> екі жақ тын карым катынасын ұ лғ айту

 

< question>

тұ лғ а аралық стильдің қ айшылық тарды шешуі, тұ лғ а қ айшылық тан кеткісі келген кезде

< variant> ауытқ у

 

< question>

басқ ару стилінін жақ тай\ушылары ең жауапкершілік жоғ арлы, тә ртіпті жұ мысшыларды жұ мысқ а қ абылдайды

< variant> автоитарлы

 

< question>

фирманын ә луметтік жауапкершілігіне не жатады

Lt; variant> айналаны қ орғ ау

 

< question>

басшынын қ ол астындағ ыларғ а іс ә рекеті, оларғ а ә сер етіп керектіні істетеді

Lt; variant> баскару стилі

 

< question>

шешім кабылдауда қ аржыгердің ролі

Lt; variant> мекемедегі барлық ресурстарды болу

< question>

Мекеме шығ ынына не жатады

Lt; variant> дұ рыс жауап барлыгы

 

< question>

мекеменін ішкіі ортасын талдауда маркетинг не жатады

Lt; variant> дұ рыс жауап барлыгы

< question>

мекеменін ішкіі ортасын талдауда ондіріске не жатады

Lt; variant> тауардын сапасы мен абырой

 

< question>

мекеменін ішкіі ортасына каржы мен есепке не жатады

Lt; variant> маркетинг бюджеті жә не онын орындалуы

 

< question>

мекеменін ішкіі ортасындагы мекмені бакылаугу не жатады

Lt; variant> дұ рыс жауап барлыгы

 

< question>

кейінгі карым катынас

Lt; variant> барлық жауаптар дұ рыс

 

< question>

Халық аралық коммуникацияғ а не жатпайды,

< variant> бұ йрық

 

< question>

Халық аралық коммуникацияғ а не жатпайды,

< variant> ұ сыныс

 

< question>

Эталонды билік

Lt; variant> жеке басқ аруда қ ұ рылғ ан билік

 

< question>

Заң билігі

Lt; variant> адам ө з мә ртебесіне қ арай басқ аруғ а қ ұ рылғ ан билік

 

< question>

Экспертті билік


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал