Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> Теріс фактор сияқты дау қаралып жатыр, пікірестіктер жетуге тырысыңыз


< question>

Қ андай бекітулерден Мак Грегора «Х» Дугластың теориялар сә йкес келмеп жатыр?

Lt; variant> Адамдарда творчестволық бастауы болмап жатыр, бірақ олар шешімдер дербес қ абылдай алады

< question>

Бірінші кезең стратегиялық жоспарлаулар қ осып жатыр:

< variant> Нарық тың талдау, тұ тынушылар, нарық тық сегменттеу, ө згерістер тенденциялардың бә секешілерді, зерттеуді зерттеу нарық тық мінездемелердің сыртқ ы орталар, бағ а, мінездеме оның қ ызметтер кү шті жә не ә лсіз тараптардың ұ йымдар, бағ а,

Екінің бірілердің шешім-бұ л таң дау. Шешімдердің ұ йым функция ү шін қ андай типті?

Lt; variant> Ұ йым жұ мысын қ андай жіктеу шығ ып жатыр?

< question>

Ө німділікке анық тама берініз?

Lt; variant> Кіруге бірліктерге санғ а шығ уда бірліктердің сандарының қ атынасы

< question>

Теория моделі қ андай мә селені шешуде қ олданылады?

Lt; variant> Тұ тынушығ а қ атынас бойынша қ ызмет кө рсету каналдар ұ тымды сан анық тау

< question>

Ережелер жә не процедураның сияқ ты бү тін табысқ а мү мкіндік туғ ызып жатыр? Бұ рыс жауап кө рсетің із.

Lt; variant> Ұ йымдар қ орлары тиімді ү лестірумү мкіндік беріп жатыр.

< question>

Бә секешілерге қ абылданғ ан шешім ә сер бағ а ү шін қ олданып жатыр:

Lt; variant> Ойындардың теориянсы

< variant>.

< question>

Сыртқ ы орталар талдау келесі факторлар тиісіп жатыр. Бұ рыс жауап кө рсетің із:

Lt; variant> Корпорациялар мә дениет

< question>

Стратегиялық жоспарғ а бағ аларғ а процессте бағ алар сандық белгілері қ олданып жатыр. Дұ рыс жауапқ а кө рсетің із.

Lt; variant> Қ ауіп-қ атерлердің сандары тө мендетуі

< question>

Ү лгілер қ ұ растырулары процессі келесі кезең дерден тұ рады:

Lt; variant> Есептер, қ ұ растырулар қ ойылуы ү лгілерге, жаң артуғ а ақ иқ аттық қ а, қ олдануғ а ү лгілер тексеруі

Ұ йым – бұ л:

Lt; variant> Адамдарды, қ ызметті топ ортақ мақ саттар табыс ү шін саналы ү йлестіретін

< question>

Жоспарсыз пайда болғ ан топты, бірақ адамдарғ а бір-бірімен жеткілікті жү йелі ө зара ә рекеттесуді кіріп жатыр, келіп жатыр:

Lt; variant> ү йреншікті емес ұ йымдармен

< question>

Горизонтальды ең бекті ажыратуы – бұ л:

Lt; variant> Компоненттерге қ ұ райтыныларғ а ұ йымда жұ мыстар ажыратуы

Қ аржыгер – бұ л:

Lt; variant> Ақ ша жобосы бойынша басқ ару функцияларды орындайтын кә сіби жұ мысшы

< question>

Ү шін болу табысты, біресе ө з мақ саттар қ ол жеткізу бар, ұ йым тиісті:

Lt; variant> Тиімділік жә не нә тижелілік арқ асында ө мір сү ру керек

< question>

Басқ ару ө зара байланысты басқ ару функциялардың ү здіксіз топтама сияқ ты қ аралып жатыр:

Lt; variant> процессным тұ рғ ымен

Басқ арулар 14 қ ағ идалардың қ ұ растырды:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал