Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> көшбасшының жеке сапасы мен мүмкіншіліктеріне негізделген логикаға сүйенген билік


Бекiтулерден қ айсысы ғ ылыми басқ ару тұ жырымдамасына сә йкес келнді?

Lt; variant> игерушілік ынталандыр- ө німділікті арттыру ‰шін ең бек, ойла- жә не жоспарла- басқ ару атқ аратын қ ызметінің аулақ тануы жұ мыстың шын мә нісінде орындалуынан

< question>

Шешім - бұ л баламаны таң дау.Шешімдердің қ айсысы жоспарлау функциясына сай келеді?

Lt; variant> қ аншалық ты біздің міндетіміз жоғ ары немесе біздің бизнесіміздің табиғ аты?

 

< question>

Мә селені тиімді шешудің кезең дері қ андай?

Lt; variant> Мә селенің диагнозы, шектеуді жә не шешім қ абылдау критерилерін тұ жырымдау, баламаны анық тау, баламаны бағ алау, соң ғ ы таң дау.

< variant>.

< question>

басқ ару шешімдерін қ абылдауғ а ә сер ететін фактор. дұ рыс емес жауапты танданыз

Lt; variant> барлық қ абылданатын шешімднрдіе ө зара тә уелділіктің болмауы

< question>

Кезкелген ұ йымның мақ саты - белгілі бір нә тижеге жету ү шін, ресурстардың қ абылдануы. Осы ресурстарды кө рсетініз(дұ рыс жауапты таң дап ал)

Lt; variant> адам, ақ парат, технология, қ аржы, материалдар

< question>

стратегиялық жоспарлаудың бірінші кезең і неден тұ рады:

Lt; variant> анализ, нарық тық сегментация, қ арсыластың байқ ауының, қ арсыластың стратегиясының байқ ауы, ү рдістің, сыртқ ы сә рсенбінің ө згерісінің зерттеу, нарық тық мінездеменің сарапшылығ ы, ұ йымның мінездемесінің, оның қ ызметініњ кү шті жә не ә лсіз жақ сарап

< question>

болжамдаудың сапалық ә стері. дұ рыс емес жауапты кө рсетініз

Lt; variant> Талдау мен интуицияғ а негізделген болжамдау

< question>

Қ ұ зіреттерді делегирлеуді жетекшілердің қ аламауының себептері.Дұ рыс емес жауапты кө рсет.

Lt; variant> Бірің ғ ай басшылық принціпін дұ рыс тү сінбеу

Моделді жасау процесі келесі кезең дерден тұ рады

Lt; variant> Тапсырманы қ ою, моделді жасау, баламаны таң дау, модельді дұ рыстығ ына тексеру, моделді қ олдану. Моделді жаң арту

< question>

Шығ ынның жә не экономикалық пайданың сарапшылығ ы ү шін, жә не кә сіпорынның қ ызметінің салыстырмалы тиімділігіне пайдаланады

Lt; variant> экономикалық анализ

< question>

Тө рт негізгі стратегиялық балама бар. Дұ рыс емес жауапты танданыз

Lt; variant> Тә уекелділік стратегиясы

< question>

Стратегиялық жоспарды бағ алау процесінде бағ алаудың сапалық критерилері қ олданылады. Дұ рыс емес жауапты кө рсет

Lt; variant> Нарық ү лесі

Сыртқ ы ортаны талдау келесі факторғ а ә сер етеді. Дұ рыс емес жауапты танданыз

Lt; variant> корпорация мә дениеті

< question>

аталѓандардыњ қ айсысы " у" Дуглас Мак Грегордыњ теориясымен сә йкес келмейді?

Lt; variant> ең бек адамның маймылынан деген алқ ындырды, демек адам себебі бейнеттенеді сол зар

< question>

Ең бектің тігінен бө лісу - бұ л


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал