Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> Анри Файоль


< question>

Уақ ыттың тек қ ана нақ ты мә селенің, адамдың, мақ саттың жә не мерзімдің қ атысты осы – бұ л:

Lt; variant> релевант мә лімет

< question>

Интуициялық шешім – бұ л:

Lt; variant> Сезінулерге негізде сол істеп жасалынғ ан таң дау, не ол дұ рыс

< question>

Егер жетекшінің бақ ылаудың саласы тар, біресе туралы айтуғ а болады:

Lt; variant> кө п дең гейлі қ ұ рылымғ а

< question>

Шешімге қ абылдануғ а ортағ а жатады:

Lt; variant> Айқ ындық тар шарт

< question>

Себептер маң ызды теориялар:

Lt; variant> Ә серге қ ажеттіктің, тү рткі болатын адамдарды b) анық тап жатыр

< question>

Қ андай элементтер сыртқ ы орталар анық тау қ осып жатыр?

Lt; variant> Ең бектік қ орлардың тұ тынушылары, бә секешілері, ү кімет мекемелері, жабдық таушылары, қ аржы ұ йымдары, кө здері

< question>

Ө німділікке анық тауды бер:

Lt; variant> Кіруде бірліктерге санғ а шығ уда бірліктердің сандары қ атынасы

< question>

Жоспарлаулар функциялары анық тауы берің із:

Lt; variant> Функцияы ұ йым мақ саттар туралы сұ рақ шешу мү мкіндік беріп жатыр жә не не бұ л бү тін табыс ү шін ұ йымдар мү шелері істеуге тиісті

< question>

Сұ рақ қ а жауап берің із: «Стротегия дегеніміз не?»

Lt; variant> Орындауғ а қ абылданғ ан шешім жә не саясат жә не ұ йымда қ аржы қ ызметке тікелей ық пал ететін

Мә селелерді тиімді шешудегі кезең дері?

Lt; variant> Шешімдер қ абылдану ү шін шектеулердің жә не белгілердің мә селелер, қ ұ растыруы диагноз, екінің бірілердің айқ ындалуы, екінің бірілердің бағ асы, ақ ырғ ы таң дау

< question>

Шешім ү шін қ андай мә селелердің кезектердің теориялары ү лгісі қ олданып жатыр?

Lt; variant> Қ ажеттікке қ атынас бойынша қ ызмет кө рсету каналдар ұ тымды сан анық тау ү шін олардар

< question>

Сұ рақ қ а бұ рыс жауап кө рсетің із: «Негізгі ү стү рттің жоспарлау компоненттері»

Lt; variant> бюджет

Ережелер жә не процедураның сияқ ты бү тін табысқ а мү мкіндік туғ ызып жатыр? Бұ рыс жауап кө рсетің із.

Lt; variant> Ұ йымдар қ орлары тиімді ү лестіру мү мкіндік беріп жатыр

< question>

Қ ол астындағ ы жауапкершіліктер бой жасыратын себепті жә не берулер процессі блокадалап жатыр. Қ ате жауап кө рсетің із

Lt; variant> Тараптармен жетекшінің бақ ылаудың жоқ тығ ы

< question>

Тө менде ұ йымдар функционалдық қ ұ рылымдары артық шылық тар жә не кемшіліктер аталғ ан. Бұ рыс жауап таң даң ыз.

Lt; variant> Ү лкен ұ йымда командалардың шынжыры қ ысқ а бола тү сіп жатыр

< question>

Ө кілеттік беру жетекшілердің қ аламаулары себептері ө кілеттіктер. Сенімді емес жауап кө рсетің із:

Lt; variant> Ө зіндік қ ағ иданы жалғ ан тү сінуі

< question>

Хоторнским тә жірибемен сабақ тас ұ лы ғ алым Элтона Мэйо жасады?

Lt; variant> Ә леуметтік жә не психологиялық факторлар кө п кү шті ық палғ а ең бекке ө німділікке болып жатыр, физикалық шартта сияқ ты емес, не ө зі ұ йым енді жеткілікті тиімді жұ мыс істеп жатыр

< question>

Дұ рыс емес жауапты кө рсетің із. Бү тін топтарғ а тиімді табысқ а келесі факторлар ық пал етіп жатыр:


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал