Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> Топ құрамы, топтық нормалар, топ бірлігі, ұйым үшін мақтаныш


 

< question>

Ең бек процесі кезінде жетекші ө з кол астындағ ылардың ә леуметтік қ ажеттіліктерін қ анағ аттандыруғ а кө мектесетін тө мендегі шаралардың арасынан дұ рыс емес жауапты тап

Lt; variant> қ ол астың дағ ыларың ызғ а неғ ұ рлым мазмұ нды жұ мыс ұ сының ыз

 

< question>

Бә секелесті қ ажеттіліктер болғ ан жағ дайда тапшылық ресурстарын бө лудің тиімді тә сілдерін анық тау ү шін не қ олданылады?

Lt; variant> Сызық тық бағ дарлама моделі

 

< question>

Модельді жасау процессі келесі кезең дерден тұ рады:

Lt; variant> Міндеттерді жасау, модельдерді қ ұ растыру, модельдерді сенімділіке тексеру

 

< question>

Стратегияны таң дауғ а келесі факторлар ә серін тигізеді. Дұ рыс емес жауапты тап:

Lt; variant> Шарттың анық талуы

 

< question>

Аппараттық ө кілеттілік тү рлерінің ішінен дұ рыс емес жауапты кө рсет:

Lt; variant> Сызық тық ө кілеттілік

< question>

Басқ арудың барлық дең гейлерінде жекелей қ ызметтерді орындауғ а басқ арудың ә рбір органы маманданғ ан

< variant> функционалды

 

< question>

Бұ л ұ йымның қ ұ рылымы қ ос бағ ынушылық принципінде қ аланғ ан: бір жағ ынан - функционалды қ ызмет жетекшісіне, ал басқ а жақ та - жетекші жобасына

< variant> матрицалы

 

< question>

Осы принципке сә йкес, тұ лғ а ө з қ олында операциялардың барлық жиынтығ ын басқ аруды иеленеді, бағ ыныштылар бір ғ ана жетекшінің бұ йрығ ын орындайды

< variant> Дара басшылық

< question>

Қ аржының қ азіргі даму тенденциясына жатпайды:

Lt; variant> Ішкі ө ндіріс айналасына ерекше кө ң іл бө лінеді

< question>

Жұ мыс барысында нақ ты міндет шешілетін басқ ару қ ызметінің ерекше тү рі

Lt; variant> Қ аржы функциясы

< question>

Қ ажеттілік иерархиясында “қ ұ рмет алу қ ажеттілігіне” қ андай тү сінік жатады?

Lt; variant> Барлық жауап дұ рыс

< question>

Жоғ ары дә режедегі иерерхиялық қ ажеттіліктерге кіретін қ ажеттілік:

Lt; variant> ө зін-ө зі таныту, қ ұ рмет, ә леуметтік қ ажеттіліктер

< question>

Рационалды шешім қ абылдаудың кезектілігін кө рсет:

Lt; variant> Мә селенің қ ойылуы, шешім қ абылдаудың крийтерилері мен шектеулері, баламаларды анық тау баламаларды бағ алау, баламаларды таң дау, шешімнің релизациялануы, бақ ылау

< question>

Басқ ару объектісінің жақ сы жә не қ алайтын жағ дайы?

< variant> Мақ сат

< question>

Коммуникациялық процесстің базалық элементтерін ата:

Lt; variant> Жіберуші, хабарлама, канал, қ абылдаушы

< question>

Қ аржы анық тамасына жатпайды:

Lt; variant> Ақ ша

< question>

Қ аржының функциясына жатпайды:

Lt; variant> Ғ ылыми анализ

< question>

Жұ мыс нә тижелілігін ө лшейтін жә не бағ алайтын қ ызмет:

< variant> Бақ ылау

< question>

Дау-жанжалдың пайда болу себебін анық та


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал