Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> мақсатқа жетуде біз қандай нәтижеге жеттік


< question>

Ауытқ удың мү мкін масштабы ол:

Lt; variant> алынғ ан нә тижелердің ауытқ уы кө зделгендерге қ арағ анда қ ауіп тудырмайтын ө лшем

< question>

басқ арудың эмпирикалық ә дісі нені зерттейді?

< variant> байланыстың жә не қ алаулы мақ саттың ә рекеттестігі білдіретін қ алып

89. < question>

Басқ арудың ең кө пшілік денгейі:

Lt; variant> тө менгі

берілген дау жанжал типтердің қ айсысы рольдік дау жанжалғ а жатады, бір адамғ а койылғ ан талаптар қ айшы қ ойғ ан себептеріне, қ андай нә тижеде болу керек:

Lt; variant> топ ішіндегі дау жанжалдар

Классикалық мектеп

Lt; variant> ұ йымды ә кімшілік басқ арудың ә мбебап ұ станымдарын анық тады

< question>

Басқ ару ө зара байланысты топтардың қ ызметінің толассыз топтамасы ретінде қ арастырылады:

Lt; variant> процестік ұ станныммен

< question>

Қ аржыгер - бұ л

Lt; variant> Қ аржы ұ жымын басқ аруды атқ аратын мамандандырылғ ан жұ мыскер

< question>

Басшының қ ол атындағ ыларды ө з айтқ анын орындатуғ а, олардың іс ә рекетіне ә сер ететін ә сер ету қ ұ ралы:

< variant> Кө збасшылық

< question>

Ұ йымының ө з мақ сатын қ амсыздандыру ү дерісі - бұ л

Lt; variant> бақ ылау

< question>

Қ абылдау - бұ л

< variant> сезінуден алынатын ынтаны интеллектуалды тү йсіну

< question>

Сыртқ ы ортаның тұ рақ сыздығ ы - бұ л:

Lt; variant> орта мен оның нақ тылығ ығ ы туралы ақ параттардың қ атысты саныны

< question>

Ұ йымның мақ сатын анық тау неге жатады?

Lt; variant> бағ дарланбағ ан шешімдерге

< question>

Рационалды шешім - бұ л

< variant> ө з ішінде бірнеше кезең дерден тұ ратын, обьективті аналитикалық процесс,

Ақ парат алмасу процесінде келесідей элеметтерді бө ліп қ арастыруғ а болады:

< variant> жіберуші, хабарлама, арна, қ абылдаушы

< question>

Тө мендегі қ ай ұ йғ арым шешім қ абылдауғ а жатпайды?

< variant> Ақ параттық фильтр

< question>

«Делеогирлеу» тү сінігіне анық тама берің із.

Lt; variant> Жұ мысты орындауғ а жауапкершілікті алатын тұ лғ ағ а, тапсырмалар мен ө кілеттікті беру

< question>

Сызық тық ұ йымдастырушылық қ ұ рылымның тө менде артық шылық тары мен кемшіліктері кө рсетілген. Дұ рысемес жауабын кө рсет.

Lt; variant> Шектен тыс орталық тандыруғ а тенденция

< question>

Маслоу қ ағ идасына тү рінде қ атал иерархиялық қ ұ рылымның аударып алу болады. Дұ рыс жауапты атаныз

Lt; variant> физикалық, ә леуметтік қ ажеттіліктер, қ ажеттіліктер арада қ ауіпсіздікте жә не сенімділікке арада келешекте, қ адірде қ ажеттілік, ө зін ө зі кө рсету қ ажеттіліктері

< question>

Мак – Клелландтың қ ажеттіліктер қ ағ идасына қ ай теория сә йкес келеді?

< variant> Қ ажеттіліктерге сә йкем модельдер: билік, табыс, қ атыстылық

Тө мендегі кө зқ арастардың қ айсысы эталондық билікке (ү лгі кө рсетубилігі) сә йкес?


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал