Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Lt;variant> белгілі бір компаненттерді бөлү үшін жасалынатын талаптар


< question>

Нақ ты ә діс айланы жә не тұ жырымдамаларды тағ айынды нақ ты жағ дайлармен сабақ тастыруғ а қ арайтынғ а тіл табу, жету ү шін жєне ұ йым мақ саттарына ең тиімді, болып табылады

< variant> ситуациялық тіл табумен,

ғ ылыми басқ ару мектебі:

< variant> жұ мыстың ө згерісіне ө з ә серін тигізу ұ йымның кө термелеуі ү шін еме сбасқ ару дең гейде,

< question>

басқ арманың 14 ұ станымын: белгілі нысанғ а келтірді

< variant> Анри Файоль,

< question>

Байланыстырушы ү дерістерге жататындар:

Lt; variant> шешімді қ абылдау

< question>

Ың ғ айы - бұ л

< variant> Нақ ты бір жұ мысты орындауғ а қ атысты, адамның бар поенциалы

ұ йымның қ ұ рылымына кіреді

Lt; variant> ішкі орта

Пікірлерде негіздеген шешім - ол:

< variant> жинақ талғ ан тә жірибе мен білімге негізделген таң дау

< question>

Коммуникацияның ү дерісі келесі ө зара байланысты кезең дерден тұ рады:

< variant> идеяның пайда болуы кодтау жә не арнаның, берілістің талғ амы, декодтау

< question>

Есті болмағ ан бір нә рсенің шақ ырушының тү рткісі ә рекетке - бұ л

< variant> қ ажеттілік

< question>

Басқ арудың дамуына «Басқ ару ғ ылымы мектебі» қ андай ү лес қ осты:

Lt; variant> Қ иын жағ дайда шешім қ абылдайтын басшыларғ а кө мек ретінде сандық ә дістерді дамыту

 

< question>

Жоспарлаудың жасау жолдарына анық тама берініз?

< variant> Анализ жасау, варианттарды анық тау жә не оның дамуы, қ алыптастыру мақ саттары, программалық жасалу жолдары жә не жұ мыс уақ ытын жасау, бюджеттік қ алыптастыру.

Ұ йымдарда басшылар қ андай негізгі талаптарды талап етеді?

Lt; variant> Мақ сат, структура, есептер, технология, адам.

< question>

Басқ ару шешімдерге ә сер ететің факторлар мен процестер. Қ андай болады?

Lt; variant> Барлық шешім қ абылдаудағ ы ө зара байланыстылық тың болмауы

< question>

Сапалы болжамдар жасау. Дұ рыс емес жауаптарды корсетініз?

Lt; variant> Болжамдар, негізгі анализбен структура

Бюрократия ұ йым сияқ ты келесі анық тамаларғ а тә н. Дұ рыс жауапты кө рсетініз?

Lt; variant> Жетекші шешім қ абылдағ анда, ө зінің дара басшылығ ына емес, жұ мыскерлердің формальді ережелері мен іс шараларына бағ ынады.

< question>

Тө менде аталғ ан ә дістер, басшы ең бек процесінде ө з қ ол астындағ ы жұ мыскерлердің ә леуметтік қ ажеттікте қ анағ аттіліктерін қ анағ аттандыру керек. Бұ рыс жауап кө рсетің із:

Lt; variant> Кө п маң ызды жұ мысты қ ол астындағ ылар мен ұ сының ыз.

Тө мендегі қ ай сипаттама мотивацияның жиынтық теориясына (Портер-Лоулер моделіне)сә йкес келеді?

Lt; variant> Нә тижелі ең бек қ анағ аттануғ а ә келеді, жоғ ары нә тиже толық қ анағ аттану кепілі

< question>

Тиімді жиналыс ө ткізу бойынша ұ сыныстың қ айсысы дұ рыс емес?


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал